Fakta

Kontaktperson:
Anna-Karin Ivert
Finansiär:
  • Länsförsäkringars Forskningsfond
Ansvarig vid Mau:
Anna-Karin Ivert
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Ylva Norén Bretzer - Förvaltningshögskolan - Göteborgs universitet
Projektperiod:
01 april 2023 - 31 mars 2027
Forskningsämne:

Om projektet

Såväl det privata näringslivet som stora delar av civilsamhället har under lång tid varit en relativt bortglömd resurs i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Under senare tid har dock både privata aktörers och civilsamhällets roll i detta arbete fångat politikers, praktikers och forskares intresse. Att det privata näringslivet respektive civilsamhället involveras i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan i många fall vara en förutsättning för ett framgångsrikt arbete och det finns en mängd brottsförebyggande och trygghetsskapande initiativ där näringslivet respektive civilsamhället spelar en framträdande roll.

Dock saknas det kunskap om under vilka förutsättningar dessa aktörer på bästa sätt kan bidra till ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och vilket ansvar näringslivet och respektive civilsamhället kan och vill ta. Det övergripande syftet med det här forskningsprojektet är därför att öka kunskapen om näringslivets respektive civilsamhällets roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, idag och framåt.

Projektet genomförs bland annat i form av en nationell kartläggning av den samverkan näringslivet respektive civilsamhället är involverade i och genom intervjuer med nyckelinformanter. Projektets resultat kommer att tydliggöra de roller det privata näringslivet respektive civilsamhället kan ha i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och förväntas i förlängningen bidra med viktig kunskap om inom vilka områden och genom vilka insatser näringslivet respektive civilsamhället har förutsättningar att bidra till ett effektivt, ändamålsenligt och kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i framtiden. Knuten till projektet finns en referensgrupp med representanter från näringsliv, civilsamhälle, kommun, polis och länsstyrelse.