Fakta

Kontaktperson:
Bengt Götrick
Finansiär:
  • Odontologisk forskning Region Skåne (OFRS)
Ansvarig vid Mau:
Bengt Götrick
Externa projektmedlemmar:
  • Cecilia Larsson Wexell (docent och övertandläkare) – Käkkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus
Projektperiod:
01 september 2019 - 30 juni 2026
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Syfte

Det övergripande syftet är att undersöka behandlingseffekten av munsköljning med extra starkt verkande kortikosteroid vid symptomgivande oral lichen planus och att undersöka risken för malignitetsutveckling hos patienter med oral lichen planus som behandlas med och lokalt verkande kortikosteroid.

Områdesöversikt

Oral lichen planus (OLP) är ett förhållandevis vanligt sjukdomstillstånd i munslemhinnan. Orsaken till sjukdomen är en autoimmun reaktion som ger upphov till en kronisk inflammation i slemhinnan. Prevalensen är 1.2 %. Symptomen varierar, från sveda vid intag av kryddad mat till långvarig smärta med påtagligt sänkt livskvalitet som följd. Det kliniska förloppet karaktäriseras av återkommande remissioner och exacerbationer. Fullständig utläkning är ovanligt och det finns en risk för utveckling av skivepitelcancer. Många olika preparat har provats vid behandling av OLP men något botemedel har inte hittats. De behandlingar som tillhandahålls syftar till att minska den inflammatoriska reaktionen och därmed lindra patientens symtom. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att kunna bedöma om något preparat är bättre än något annat. Lichenoida läsioner i munslemhinnan är ofta infekterade med candida. Candidainfektionen ger symptom likartade de lichenläsionerna kan ge (sveda). Den vanligaste biverkningen av lokal steroidbehandling är oral candidos. Risken för att skivepitelcancer skall uppkomma vid OLP brukar uppskattas till 0.3%. De preparat man vanligen använder vid OLP påverkar immunförsvaret. Långvarig behandling skulle således kunna bidra till att muterad vävnad lättare uppstår med dysplasiutveckling och i förlängningen skivepitelcancer som följd.

Projektbeskrivning

Studie I

Syfte

Att undersöka behandlingseffekten av munsköljning med en extra starkt verkande kortikosteroid jämfört med placebo vid symptomgivande OLP.

Material och metod

Studien ska genomföras som en klinisk multicenterstudie, randomiserad och dubbelblind, och enligt en standardiserad metod (SPIRIT). Studien ska omfatta 90 forskningspersoner med oral lichen planus som är aktuella för symptomlindrande behandling och utföras vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet och Käkkirurgimottagning Lund, Region Skåne. Ingen annonsering efter forskningspersoner kommer att äga rum. Endast patienter som är remitterade till de kliniker där studien ska utföras kommer att bli aktuella för inkludering. Primär effektvariabel: Lichenläsionens kliniska utseende. Bedömning med ett poängsystem (Site-score, Severity-score, Activity-score). Sekundära effektvariabler: Livskvalitet (OHIP-14), Pain score(VAS), Burning sensation score (VAS). Patienter som inkluderas kommer att fördelas till antingen aktiv behandling (klobetasol-gel) i två olika doseringar eller placebo (placebo-gel). Leverantör av prövningsläkemedel (APL), som är oberoende av deltagande forskare, förpackar och märker alla läkemedelsflaskor enligt en randomiseringslista. De lichenoida läsionerna dokumenteras med foto. Stansbiopsi 1 tas vid undersökningstillfället (besök 1) från den lichenoida förändringen för att kunna säkerställa diagnos enligt WHO. Biopsin tas i så representativt område för förändringen som möjligt. Stansbiopsi 2 tas vid behandlingsutvärderingen (besök 4), i direkt anslutning till ärret efter den första biopsin och där den kliniska förbättringen syns tydligast.

Studie II

Syfte

Att undersöka de förändringar som kan ses histologiskt vid behandling av symptomgivande OLP med lokalt verkande extra stark kortikosteroid.

Material och metod

Biopsierna som tas i Studie I används för att ställa diagnos. I Studie II används samma biopsier för att utvärdera effekten av behandling vad gäller, mängd T-lymfocyter, grad av liqvefraktionsdegeneration, epiteltjocklek och förekomst av Civatte kroppar. Immunhistokemisk analys utförs med avseende på angiogenes och mängd plasmaceller. Lichen-lesionens kliniska utseende och patientens symptom som registrerats i delarbete 1 kopplas till histologisk bild.

Studie III

Syfte

Att undersöka hur den orala mikrobiologiska floran är sammansatt och förändras under behandling med lokalt verkande extra stark kortikosteroid.

Material och metod

Specifikt vill vi ta reda på candidaförekomst hos patienter med symptomgivande OLP samt vilka arter det kan röra sig om. Prover efter given behandling analyseras med avseende på förändring i candidaförekomst och kvarstående patientupplevda symptom. Effektiviteten i behandling av candidos med Nystatin med varierande intensitet av lokal steroidbehandling utvärderas. Skrap- och borstprov samlas in från orala läsioner hos patienter som ingår i Studie I. Skrapprovet utförs med sterilt raspatorium och läggs på objektsglas, stryks ut samt fixeras med 70% alkohol. PAS färgning av utstryket ger svar på förekomst av svamphyfer. Med cytoborste samlas ytdebris från orala läsioner och förvaras efter provtagningen i -80 grader C frys. Proverna analyseras med sekvensering för att utröna vilka candida arter som finns.

Studie IV

Syfte

Att undersöka risk för malignitetsutveckling av OLP hos patienter som behandlas med lokalt verkande kortikosteroider samt att definiera gruppen patienter med OLP utifrån komorbiditeter såsom psykisk sjukdom, annan autoimmun sjukdom, allergier och lichensjukdom utanför munhålan.

Material och metod

Patienter (OLP-kohort) kommer att identifieras genom Biobanken vid Oral patologi, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet. Svenska Läkemedelsregistret kommer att ge information om förskrivning av lokalt verkande steroider (exponerad OLP-kohort). Det svenska nationella cancerregistret kommer att användas för att undersöka om steroidbehandling ökar risken för malignisering av lichen-lesioner. Patientregistret kommer att användas för utredning av förekomst av psykisk ohälsa, annan autoimmun sjukdom, allergier och lichensjukdom utanför munhålan i OLP-kohorten och i kontroll-kohorten. Personerna i kontroll-kohorten kommer att väljas slumpmässigt från Svensk Longitudinell Integrerad Databas för Sjukförsäkring och Arbetsmarknadsstudier (LISA) i proportionerna 2:1 och matchas till OLP-kohorten på kön och ålder.

Betydelse

Om behandling med klobetasol-gel skulle visa sig ha god effekt vid symptomgivande oral lichen planus kan denna behandling rekommenderas i vårdprogram. Genom studier på vävnadsnivå önskar vi finna kunskap kring hur OLP bäst diagnosticeras och om olika subgrupper kan identifieras för att kunna optimera den medicinska behandlingen. Genom att studera candidaförekomst i samband med OLP kan vi få kunskap om hur behandling av OLP kan optimeras. Genom registerstudien kan vi få kunskap om risken för malignitetsutveckling av OLP-läsioner och om denna risk ökar vid behandlingen med lokala steroider. Vi kan även få en större förståelse för den samsjuklighet som kan förekomma.