Fakta

Kontaktperson:
Manne Gerell
Finansiär:
  • Stiftelsen Ideer för Livet
Ansvarig vid Mau:
Manne Gerell
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Andreas Arnesson - Blekinge Tekniska Högskola
Projektperiod:
15 april 2024 - 31 december 2026
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Brottslighet och människors upplevda otrygghet ligger högt på dagordningen. Flera rapporter vittnar om att den grova våldsbrottsligheten har smugit sig ner i åldrarna och allt för ofta går det att läsa om både offer och förövare i tidiga tonåren. Detta väcker samtidigt frågor kopplat till barn och ungas trygghetsupplevelser, en fråga som tyvärr ofta får allt för lite uppmärksamhet. Detta är problematiskt eftersom Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning visar hur den upplevda otryggheten bland både unga killar och tjejer (16-19 år) har ökat över tid.

Exempelvis har andelen som känner stor oro över brottsligheten i samhället ökat från omkring tio till över trettio procent i denna åldersgrupp under en tioårsperiod. Otryggheten bland unga kvinnor är särskilt problematisk där omkring varannan ung kvinna rapporterar otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet. Samtidigt saknas en fördjupad bild av varför unga upplever höga nivåer av otrygghet vilket innebär att det saknas goda förutsättningar för ett framgångsrikt trygghetsskapande arbete.

För att kunna arbeta med frågor om barn och ungas trygghetsupplevelser krävs en gedigen kunskapsbas om just denna grupps erfarenheter och upplevelser av (o)trygghet. Samtidigt vet vi att detta är en grupp som generellt sett är ganska svår att nå med konventionella verktyg och metoder, till exempel traditionella enkätundersökningar. Därför är det viktigt att möta denna grupp på deras egna premisser.

Vi har utvecklat en webbaserad applikation för att kartlägga otrygga platser, som passar bra för detta. Dessa applikationer fokuserar på var och i vilka situationer otrygghet upplevs snarare än på generell otrygghet. Detta forskningsprojekt avser att följa en satsning som görs av stiftelsen Ideer för livet i 10 svenska kommuner för att stärka ungdomars trygghet. Forskningsprojektet kommer att kartlägga ungdomars otrygghet innan insatserna görs samt sedan följa hur otryggheten utvecklas medan insatserna görs och när projektet är färdigt. Detta kommer att ge ny kunskap om var, när och i vilka situationer svenska ungdomar är otrygga, samt hur det eventuellt förändras över tid och i takt med att förbättrande insatser genomförs.

Vilka insatser som genomförs bestäms av idéer för livet separat från forskningsprojektet, men som exempel har det nämnts att genomföra trygghetsvandringar, nattvandring eller att installera ny belysning på otrygga platser.