Fakta

Kontaktperson:
Annica Rosvall
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Annica Rosvall
Affilierade:
  • Ervin Toth - Lunds universitet
Projektperiod:
01 september 2007 - 01 september 2025
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Koloskopi är en vanligt förekommande undersökning av tjocktarmen, på många gånger svårt sjuka patienter. Undersökningen används i såväl diagnostiskt som behandlande syfte och kan upplevas som obehaglig, genant och/eller smärtsam vilket kan leda till att vissa patienter väljer att inte genomgå den. Detta kan i sin tur medföra att livsviktig diagnostik eller behandling skjuts på framtiden. Det är därför av betydelse att undersökningen har hög kvalitet, är säker och så bra som möjligt för att patienter som behöver genomgå den inte avstår. Det är således viktigt, och i enlighet med kvalitetsriktlinjer från the European Society of Gastrointestinal Endoscopy, att tillfråga patienter som har genomgått en koloskopi om hur de upplevde undersökningen.

Genom att tillvarata deras perspektiv kan exempelvis förberedelser och information inför undersökningen utvecklas, vilket i sin tur kan bidra till att undersökningen kan genomföras på ett optimalt sätt. Patienternas perspektiv avseende koloskopiundersökningen kan inhämtas genom att de själva skattar sina upplevelser med hjälp av ett specifikt frågeformulär. Det är väsentligt att frågeformuläret består av frågor som är identifierade av patienter som har erfarenhet av att genomgå undersökningen och att frågorna representerar deras upplevelser av koloskopiundersökningen. Sådana specifika frågeformulär saknas i dagsläget, vilket leder till att patienternas perspektiv inte till fullo kan tas tillvara i forskning och/eller kvalitetsförbättringar avseende koloskopiundersökningar.

Det övergripande syftet med avhandlingens planerade studier bidrar till att öka kunskapen inom hälso- och sjukvården genom att utforska vilka upplevelser vuxna patienter har i samband med en koloskopiundersökning samt att utveckla ett specifikt frågeformulär som mäter patienters upplevelser av att genomgå en koloskopiundersökning. Patienter som har erfarenhet av att genomgå en koloskopiundersökning är delaktiga i utvecklingen av ett frågeformulär.

Handledare vid annat lärosäte