Fakta

Kontaktperson:
Jennie di Rocco
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Anna-Karin Ivert
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 mars 2022 - 01 mars 2026
Forskningsämne:

Om projektet

Syfte

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur (o)trygghet och utsatthet för brott utvecklas över tid hos befolkningen i urbana bostadsområden. Projektet är komparativt och kommer jämföra utvecklingen i Malmö och Stockholm med mål att öka kunskapen om hur utvecklingen av trygghet och utsatthet förändras över tid och hur denna utveckling hänger samman med och påverkas av andra processer i bostadsområdet. En viktig del i projektet är att öka förståelsen för varför vissa bostadsområden förändras och blir mer eller mindre otrygga över tid samtidigt som andra är mer stabila. Även om trygghetsupplevelsen är nära förknippad med en enskild individs upplevelser så finns det en mängd forskning som visar att vårt bostadsområde påverkar vår trygghetsupplevelse. Att ha kunskap om de processer som påverkar otrygghet på områdesnivå är en förutsättning för att motverka den och för att kunna sätta in rätt åtgärder för att öka tryggheten.

Metod

Projektet är baserat på longitudinella data och bygger på trygghetsmätningar som under flera år har besvarats av boende i Malmö och Stockholm. Genom denna metod kommer vi att kunna titta på skillnader i trygghetsutvecklingen inom områden i en stad, mellan områden i en stad samt likheter och skillnader mellan städer, för att på så vis kunna säkerställa vad som är kontextuellt och vad som är mer generellt sett till trygghetsutveckling. Data kommer att sammanställas på aggregerad nivå och det kommer inte vara möjligt att koppla enskilda individers svar till resultaten i projektet.

Information om forskning på data från trygghetsmätningar i Stockholm och Malmö:

Stockholms stad genomför sedan 2008 en trygghetsmätning som vänder sig till boende i kommunen. Undersökningen har genomförts var tredje år och om du har deltagit i undersökningen under år 2008, 2011, 2014, 2017 eller 2020 så kan dina svar komma att användas i det aktuella forskningsprojektet. Malmö universitet har tillsammans med Malmö stad och Polisområde Malmö vid tre tillfällen genomfört en trygghetsmätning, Malmö områdesundersökning, som vänder sig till boende i kommunen.

Om du deltagit i undersökningen vid något av dessa tillfällen, 2012, 2015 eller 2018 så kan dina svar komma att användas i det aktuella forskningsprojektet. Det finns ingen möjlighet att koppla svar till enskilda individer eller att se vad just du svarat. Dessutom kommer alla resultat att presenteras på gruppnivå. Resultaten från forskningsprojektet kommer att presenteras i nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter, vid vetenskapliga konferenser samt i sammanhang som vänder sig till praktiker och allmänhet.

Resultat

Förväntningarna är att forskningsprojektet kommer generera kunskap om trygghetsutveckling på områdesnivå vilket är viktigt ur både ett individuellt perspektiv och på samhällelig nivå. Ökad kunskap om trygghet kan bidra till att olika samhällsfunktioner kan allokera resurser och på ett mer effektivt sätt arbeta för att öka tryggheten hos befolkningen.