Presentation

Mina forskningsområden handlar om kropp och hälsa, främst i relation till åldrande och äldreomsorg, där jag bland annat undersökt hur kulturella föreställningar och normer formar erfarenheter av att åldras. Jag har även varit del av ett projekt som studerat implementering av palliativ vård inom äldreomsorgen. Ytterligare ett forskningsintresse rör funktionshinderområdet, till exempel hörselnedsättning i relation till vardagens ljudmiljöer, samt åldrandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jag är intresserad av hur kropp och materialitet är delaktiga i människors meningsskapande, och använder mestadels etnografisk metod för att studera detta. Jag är också del av forskningsfältet medicinsk humaniora, och har bland annat undersökt hur medicinsk kunskap förmedlas och rör sig mellan akademin och samhället, t ex genom populärkulturen.