Presentation

Jag är lektor i socialt arbete med inriktning mot sexologi och sexualitetsstudier. Jag undervisar på flera kurser på masterprogrammet i sexologi. Mina forskningsintressen är knutna till idéer om kroppen, kön, sexualitet, makt och identitet. Teoretiskt är jag främst inspirerad av poststrukturalism, fenomenologi och feministisk teori.

Min avhandling, BDSM – Paradoxernas praktiker (2016) är en etnografisk studie som fokuserar BDSM (bondage, dominans, underkastelse, sadism och masochism), dess praktiker och utövande. I studien intervjuades tjugonio personer som definierar sig som BDSM-utövare. Avhandlingens syfte var dels att empiriskt utforska hur utövare, genom sina berättelser, ger mening till sina upplevelser och erfarenheter, dels att teoretiskt utforska hur BDSM och sexuella minoriteter potentiellt kan transformera sätten att förstå och tänka kring sexualitet, makt och kön. Inspiration hämtades bland annat från Foucaults teorier om makt och diskurs samt deleuziansk teori.

Därefter har jag tillsammans med Catrine Andersson arbetat i projektet Polyamori – relationer, familj och vardag utanför tvåsamhetsnormer. Vi har intervjuat 22 personer som lever i icke-monogama relationer om hur de förhåller sig till – och utmanar – samtida normer om tvåsamhet, relationsskapande och familjebildande.

I mitt precis avslutade postdok-projekt Hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet (förlagd till Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola, finansierad av Forte med samfinansiering av Södertörns högskola) undersöker jag erfarenheter och upplevelser av att vara frikyrkligt kristen och hbtq. Projektet består av tre delar: en observationsstudie där jag deltog i en kristen studiecirkel om hbtq och frikyrklighet, en diskursanalys av hur homosexualitet har porträtterats i den kristna tidningen Dagen under de senaste tio åren samt en intervjustudie med 29 hbtq-personer som är eller har varit medlemmar i frikyrkliga församlingar.

Jag är bihandledare till doktorand Anna Hart som i sitt projekt undersöker erfarenheter av sexualitet hos unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.