Presentation

Jag är fil.doktor i sociologi och disputerade 2017 vid Lunds Universitet på en avhandling om svensk arbetsmarknad och integration av nyanlända på arbetsmarknaden.

I mitt postdok-projekt forskade jag om snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare. Jag forskar för närvarande om livsval och karriärval på landsbygden. Mina forskningsintressen rör också förändringar inom arbetsmarknadspolitik.

När jag inte forskar undervisar jag på Studie- och yrkesvägledarutbildningen och magisterutbildningen i arbetsvetenskap.