Utbildningen ger studie- och yrkesvägledare kunskaper om övergångar mellan utbildning och arbetsmarknad, etablering på arbetsmarknaden och karriärlärande. Men också praktiska kunskaper för att kunna göra studier, undersökningar och utvärderingar.

Peter Gladoic Håkansson, programansvarig

Om utbildningen

Vill du utveckla dina kunskaper och specialisera dig inom karriärutveckling? Magisterprogrammet i arbetsvetenskap öppnar upp för nya karriärvägar och kan leda till ett ökat ledarskapsansvar eller forskarutbildning.

Behovet av professionell karriärvägledning ökar och yrket utvecklas hela tiden. Med den utvecklingen ökar även kraven på utbildning och kompetens.

Du kommer att fördjupa dina kunskaper i vägledningsmetodik, karriärövergångar, karriärlärande, utbildning, arbetsliv och arbetsmarknad. I centrum står samspelet mellan individen, samhället och institutioner som utbildningssystem och arbetsmarknad.

Programmet behandlar också arbetsvetenskap utifrån sociologiska och socialpsykologiska perspektiv, till exempel relationen mellan arbete och identitet.

Utbildningen riktar sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller dig som har en studie- och yrkesvägledarexamen. Du kan vara på väg ut i arbetslivet eller har du kanske jobbat ett tag.

Programmet leder till en magisterexamen inom huvudområdet arbetsvetenskap med inriktning mot karriärutveckling.

Efter examen

Efter utbildningen kommer du att kunna använda dina fördjupade kunskaper inom flera olika områden.

Programmet kan leda till ett ökat ledarskapsansvar inom området. Det finns också möjlighet till specialisering, till exempel genom det examensarbete som du genomför på 15 hp.

Utbildningen ger en god grund för forskarutbildning. Programmet ger behörighet att ansöka om doktorandtjänster inom flera områden, som är relaterade till arbetsvetenskap eller organisationsstudier.

Möjlighet finns att komplettera utbildningen med ett års studier inom masterprogrammet Leadership and organisation: Societal challenges and organisational changes och erhålla en masterexamen.

Magisterprogrammet öppnar upp för olika karriärvägar, både inom offentliga organisationer och i näringslivet.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Studie- och yrkesvägledarexamen eller motsvarande, med ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

"Utbildningen öppnar upp flera olika karriärvägar "

Peter Gladoic Håkansson, programansvarig och universitetslektor, berättar vilka värdefulla kunskaper och erfarenheter studenterna får under magisterutbildningen och förklarar varför kunskaper om arbetsvetenskap och karriärutveckling efterfrågas på arbetsmarknaden.

"Utbildningen öppnar upp flera olika karriärvägar "

Peter Gladoic Håkansson, programansvarig och universitetslektor, berättar vilka värdefulla kunskaper och erfarenheter studenterna får under magisterutbildningen och förklarar varför kunskaper om arbetsvetenskap och karriärutveckling efterfrågas på arbetsmarknaden.

Varför startar ett nytt magisterprogram för studie- och yrkesvägledare?

Det finns behov av utbildning på avancerad nivå för studie- och yrkesvägledare och nu kan Malmö universitet erbjuda en utbildning som kan ses som ett fjärde år. Magisterprogrammet ligger i ämnet arbetsvetenskap med inriktning mot karriärutveckling, vilket innebär att utbildningen är unik i landet. Nationellt finns idag utbildningar på avancerad nivå som är inriktade på pedagogik.

Vad är speciellt med utbildningen på Malmö universitet?

Arbetsvetenskap är ett helt nytt huvudområde och det finns olika anledningar till att vi väljer det. Dels för att programmet blir ett komplement till de utbildningar på avancerad nivå som redan finns inom pedagogik, dels för att studie- och yrkesvägledning ligger någonstans mellan utbildning och arbetsmarknad.

Studie- och yrkesvägledaren behöver ha kunskap om både utbildningssystemet och arbetsmarknaden, utöver yrkeskunskaperna i exempelvis samtal och samtalsmetodik.

Vilka möjligheter skapar utbildningen i arbetslivet?

Med inriktningen på arbetsvetenskap är programmet brett och kan leda till arbete inom olika branscher – studie- och yrkesvägledning finns inom många olika områden.

Genom utbildningen får studenten ett akademiskt och vetenskapligt tänkande, vilket skapar nya möjligheter att arbeta med undersökande, utredande och utvärderande arbetsuppgifter. Det kan till exempel innebära att göra studier på sin arbetsplats, undersöka olika problemområden eller jämföra hur studie- och yrkesvägledning fungerar i olika län eller kommuner.

Magisterprogrammet öppnar upp flera olika karriärvägar för studie- och yrkesvägledare. För de studenter som till exempel väljer att inrikta sig på ledarskap och kompletterar med ett års studier på masterutbildningen Leadership and organisation skapas möjligheter att leda verksamheter.

Internationellt är utbildningen till studie- och yrkesvägledare längre, ofta fyra eller fem år. En magisterexamen ger därför en större möjlighet än tidigare att jobba utomlands som ”career counsellors”.

Vilka är de främsta kunskaperna studenterna får med sig?

Utbildningen ger studie- och yrkesvägledare fördjupade kunskaper om övergångar mellan utbildning och arbetsmarknad, etablering på arbetsmarknaden och karriärlärande.

Studenterna får ett kritiskt förhållningssätt och kunskaper om samtalsmetodikens möjligheter och begränsningar. Men också praktiska kunskaper i metod, att utreda, att undersöka, studera och jämföra – den typen av kunskaper, för att kunna göra studier, undersökningar och utvärderingar.

I examensarbetet kan studenten fördjupa sig utifrån den väg hen planerar att gå, till exempel om studenten har en idé att gå vidare inom ledarskap eller vill arbeta inom skolan.

Vem bör söka till den här utbildningen?

Personer som vill utvecklas. Det kan vara personer som nyligen avslutat sin grundutbildning, men det kan även vara någon som har jobbat som studie- och yrkesvägledare ett par år och vill komma vidare i sin karriär. Utbildningen skapar också fler möjligheter till forskarstudier.

Den som söker till utbildningen behöver ha gått studie- och yrkesvägledarutbildning eller motsvarande. Om du har en liknande utbildning kan du söka till programmet och vi gör en bedömning.

Hur förbereder programmet för vidare studier?

Programmet ger behörighet att ansöka till doktorandtjänster inom olika områden. Som student har du också möjlighet att fortsätta studera ett år på masterbildningen Leadership and organisation och tillgodoräkna dig de kurser du har tagit på magisterprogrammet i arbetsvetenskap. På så sätt kan du få en masterexamen.

Kontakt