Presentation

Malin Lindberg är gästprofessor i social innovation vid Malmö universitet, vid Institutionen för urbana studier och Mötesplats Social Innovation. Hon är även professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, samt adjungerad professor vid Centrum för civilsamhällesforskning på Marie Cederschiöld högskola i Stockholm. Hennes forskning handlar om hur innovationer och organisationer kan utvecklas på ett socialt innovativt och inkluderande sätt. Hon studerar särskilt nytänkande lösningar på samhällsutmaningar i termer av social innovation, med fokus på civilsamhällets roll och tvärsektoriell samverkan. Genom en deltagande forskningsansats - där samhällsaktörer aktivt involveras i kunskapsutvecklingen - bidrar hennes forskning till både vetenskaplig och praktisk utveckling.

Aktiviteter