Fakta

Kontaktperson:
Margareta Rämgård
Finansiär:
  • FORTE
Ansvarig vid Mau:
Margareta Rämgård
Samarbetspartners:
  • Malmö stad Kulturförvaltning och Allaktivitetshusen
  • Professor Public Health / Director Community health & Wellbeing Lisa Gibbs Melbourne University
  • Professor Harry Shier PAR for children Irland
  • Professor Beng Arnetz - Department of family medicine at Michigan state university
Projektperiod:
01 december 2022 - 31 december 2026
Forskningsämne:

Om Projektet

Forskning visar att barn med migrationsbakgrund exponeras för stora risker som påverkar deras hälsa. Dessa barn får sällan själva vara med och utvärdera sitt eget välbefinnande. Projektet syfte är att i en aktionsforskningsinriktad process med barnen ge dem möjligheter att själva utforska, mäta och utvärdera välbefinnande över tid. Hur beskriver barnen, deras föräldrar och de unga aktivitetsledarna allmänt välbefinnande? Vilka nyckelfaktorer i den sociala kontexten ökar deras välbefinnande, vilken roll spelar kön? Hur kan barnen utforma ett sociokulturellt anpassat utvärderingsinstrument för att mäta sitt välbefinnande, och hur förändras detta välbefinnande över tid?

Projektet tar utgångspunkt i en implementerad unik CBPR Community based forskningsmodell för jämlik hälsa i Rosengård, Lindängen och Munkhätteskolan i Malmö. Aktivitetshus (AAH) har tidigare etablerats av staden på skolor efter skoltid där barn deltar i behovsdrivna aktiviteter som de själva varit med att skapa och utveckla.

För att öka delaktigheten för barnen och garantera att dessa miljöer utvecklas utifrån deras egenupplevda behov startar 30 barn (10–12 år), vårdnadshavare (30) unga aktivitetsledare (15) och partcipatoriska forskare CBPR team i områdena. Barnen reflekterar/ analyserar/skriver om välbefinnande samt identifierar och analyserar nyckelfaktorer som är viktiga i deras sociokulturella miljö, i en iterativ process med en strategisk grupp för policyförändring. Därefter utvecklar barnen ett utvärderingsinstrument SASIC i workshops och genom KIDSSC REEN 27 som de sedan testar och validerar på 100 barn. Därefter sker en utvärdering av de hälsofrämjande verksamheten med hjälp av forskare under ett år på allaktivitetshusen i hela staden.

Särskilt angeläget är det att fokusera förebyggande insatser på barn med migrationsbakgrund som lever i riskfyllda miljöer som kan ge psykisk ohälsa. Barnen skall enligt barnkonventionen göras delaktiga i sin eget hälsa och välbefinnande och då behöver de vara med att utveckla metoder och utvärdera insatser. En jämlikare hälsa förutsätter integration och medinflytande men metoder formas Idag främst av vuxna.