Presentation

Martin Stigmar är professor i högskolepedagogik. Martin undervisar och forskar kring högskolepedagogik med fokus på lärar-, handledar- och mentorsroll. Forskningen kartlägger om det finns ett gemensamt innehåll i handledarutbildningar för olika professioner (lärare, psykologer, specialistläkare och specialisttandläkare) och hur kurserna är organiserade. Vilka samordningsvinster finns kring interprofessionella handledarkurser?

Ett forskningsprojekt som Martin deltar i, fokuserar orsaker till att doktorander inte avslutar sin forskarutbildning med ett särskilt fokus på relationen mellan handledare och doktorand. Vad kan göras för att förebygga avhopp och vad kännetecknar en god handledningsrelation?

Ytterligare ett forskningsintresse är uppdrag för och organisation av högskolepedagogiska enheter och dess kurser. Forskningen fokuserar vad olika intressenter (studenter, universitetslärare och universitetsledning) har för förväntningar på innehåll i högskolepedagogiska kurser och hur kurserna kan planeras och genomföras. Hur kan högskolepedagogiska kurser organiseras så att flera olika intressenters önskemål blir uppfyllda?

Martin bedriver också forskning kring lärande och informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt flexibel utbildning. I samband med coronapandemin initierades forskningsprojektet: The Corona Crash Course: COVID19 and Digitalisation–Consequences for Higher Education for Teaching and Learning. Forskningen fokuserar hur den snabba transformeringen och digitaliseringen av högre utbildning påverkar universitetslärares professionella identitet och praktik.

Polisutbildningen ingår också i Martins forskningsintressen med syfte att explorativt beskriva och analysera hur kunskapskrav formuleras i styrdokument när polisprofessionen möter akademin. Fokus är vilka kunskapskrav som skrivs fram i de olika polisprogrammens kursplaner under den första terminen samt granska vilka likheter och skillnader som finns.