Fakta

Kontaktperson:
Adrian Lundberg
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Martin Stigmar
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 april 2022 - 01 april 2026
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

VR-projektet har två inriktningar. Å ena sidan avser det bidra med ny kunskap om hur en snabb och tvingande digitalisering av högre utbildning påverkar universitetslärares profession. Å andra sidan avser projektet ge rekommendationer för undervisningen efter pandemin, i en miljö som troligtvis då består av en kombination av digitala och icke-digitala undervisningsmiljöer.

Digitalisering av undervisning- och lärandemiljö inom högre utbildning är inte något nytt fenomen, men har fått betydligt mer uppmärksamhet sedan inledningen av den globala Covid-19-pandemin. Detta eftersom universitet runt om i världen tvingades att omedelbart, och i många fall utan förberedelse, skifta från traditionell ansikte-mot-ansikte-undervisning till helt digitala lösningar för undervisningen.

Projektet bygger på en förstudie från sommaren 2020 som involverade 140 lärare vid Malmö universitet. Lärarna uttryckte att de upplevde svårigheter med att byta från ansikte-till-ansikte till online-utbildning, särskilt med avseende på undervisning som innehöll avancerad ämneskunskap samt undervisning som innehöll praktiska undervisningssekvenser. De upplevde också svårigheter med att skapa en kommunikativ och studentaktiv undervisning. I nuläget, mer än ett år in i pandemin verkar lärare ha lämnat den mest akuta fasen och har accepterat den nuvarande situationen.

Viktigast av allt är att de erhållit större kunskap och kompetens avseende digital undervisning. Ändå befinner sig de, medvetet eller omedvetet, i ett övergångsstadium, i väntan på en återgång till den tidigare situationen. Som ovan nämnts är det troligt att det kommer att ske en kombination av fysisk och virtuell undervisning, detta kallas även hybrid undervisning, efter pandemin.

Syfte

Vad betyder den snabba omvandlingen till digitaliserad högre utbildning för universitetslärares känsla av yrkesidentitet och yrkesutövning?

Forskningsfrågor

  1. Hur påverkas universitetlärares yrkesutövning av digitaliseringen inom högre utbildning?
  2. På vilket sätt är situationen i Sverige annorlunda och/eller likartad i ett internationellt perspektiv
  3. Enligt universitetslärarnas subjektiva synsätt, hur har digitaliseringen inom högre utbildning påverkat undervisningskvaliteten?
  4. Hur utvecklar universitetslärare sin yrkeskompetens i relation till hybrida undervisnings- och lärmiljöer?
  5. I vilken utsträckning använder olika universitetslärare digital kompetens i hybrida undervisning- och lärmiljöer?