Fakta

Kontaktperson:
Adrian Lundberg
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Martin Stigmar
Projektperiod:
01 april 2022 - 01 april 2026
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

VR-projektet har två inriktningar. Å ena sidan avser det bidra med ny kunskap om hur en snabb och tvingande digitalisering av högre utbildning påverkar universitetslärares profession. Å andra sidan avser projektet ge rekommendationer för undervisningen efter pandemin, i en miljö som troligtvis då består av en kombination av digitala och icke-digitala undervisningsmiljöer.

Digitalisering av undervisning- och lärandemiljö inom högre utbildning är inte något nytt fenomen, men har fått betydligt mer uppmärksamhet sedan inledningen av den globala Covid-19-pandemin. Detta eftersom universitet runt om i världen tvingades att omedelbart, och i många fall utan förberedelse, skifta från traditionell ansikte-mot-ansikte-undervisning till helt digitala lösningar för undervisningen.

Projektet bygger på en förstudie från sommaren 2020 som involverade 140 lärare vid Malmö universitet. Lärarna uttryckte att de upplevde svårigheter med att byta från ansikte-till-ansikte till online-utbildning, särskilt med avseende på undervisning som innehöll avancerad ämneskunskap samt undervisning som innehöll praktiska undervisningssekvenser. De upplevde också svårigheter med att skapa en kommunikativ och studentaktiv undervisning. I nuläget, mer än ett år in i pandemin verkar lärare ha lämnat den mest akuta fasen och har accepterat den nuvarande situationen.

Viktigast av allt är att de erhållit större kunskap och kompetens avseende digital undervisning. Ändå befinner sig de, medvetet eller omedvetet, i ett övergångsstadium, i väntan på en återgång till den tidigare situationen. Som ovan nämnts är det troligt att det kommer att ske en kombination av fysisk och virtuell undervisning, detta kallas även hybrid undervisning, efter pandemin.

Syfte

Vad betyder den snabba omvandlingen till digitaliserad högre utbildning för universitetslärares känsla av yrkesidentitet och yrkesutövning?

Forskningsfrågor

  1. Hur påverkas universitetlärares yrkesutövning av digitaliseringen inom högre utbildning?
  2. På vilket sätt är situationen i Sverige annorlunda och/eller likartad i ett internationellt perspektiv
  3. Enligt universitetslärarnas subjektiva synsätt, hur har digitaliseringen inom högre utbildning påverkat undervisningskvaliteten?
  4. Hur utvecklar universitetslärare sin yrkeskompetens i relation till hybrida undervisnings- och lärmiljöer?
  5. I vilken utsträckning använder olika universitetslärare digital kompetens i hybrida undervisning- och lärmiljöer?

Etikprövning

Forskningsprojektet har etikprövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten, Dnr. 2022-02844-01.

Delta i projektet

Är du universitetslärare och har undervisat både före och efter pandemin? Då vill vi bjuda in dig till ett entimmes fysiskt möte där du ombeds att rangordna 43 påståenden som beskriver aspekter av undervisningskvalitet enligt din subjektiva uppfattning. Syftet är att bidra med ny kunskap om hur en snabb och tvingande digitalisering av högre utbildning påverkar universitetslärares profession.

 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt

Delstudiens datainsamling

En Q-metodologisk datainsamling genomförs för att ta reda på hur digitaliseringen under pandemin har påverkat universitetslärarnas uppfattning av undervisningskvalitet. För att kunna jämföra den nuvarande undervisningen med den förre pandemin, är det en fördel att ha ett antal år erfarenhet som universitetslärare.

Datainsamlingen kommer att ske under ett fysiskt möte (omfattande cirka 60 minuter), där du ombeds att rangordna 43 påståenden som beskriver aspekter av undervisningskvalitet enligt din subjektiva uppfattning. Eventuella diskussioner med andra deltagare i samband med rangordningen kommer att spelas in genom ljudupptagning för att transkriberas och bevaras för utskrift. Ljudfilerna kommer att kodas vilket gör att inga personuppgifter eller utsagor kan knytas till specifika deltagare.

Deltagandet är frivilligt

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst dra tillbaka din medverkan eller begära att den del av datamaterial där du ingår förstörs. Datainsamlingens utformning bedöms inte innebära någon risk för deltagarens fysiska eller psykiska hälsa, och inte heller smärta, obehag eller integritetsintrång för dig som deltar i det här forskningsprojektet.
Syftet är att bidra med ny kunskap om hur en snabb och tvingande digitalisering av högre utbildning
påverkar universitetslärares profession. Projektet består av flera delstudier. Den här
samtyckesblanketten gäller för delstudie 2 där universitetslärares uppfattning om undervisningskvalitet
undersöks.

Vad händer med den data vi samlar in?

Det insamlade materialet kommer att ägas av Malmö Universitet och är endast tillgängligt för de i forskningsprojektet ingående forskarna. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga artiklar och rapporter och presenteras på vetenskapliga konferenser. Ditt namn kommer inte att finnas med när forskningen presenteras, vilket innebär att ingen kommer att veta vilka rektorer som varit med i studien när vi presenterar resultatet av den. I enlighet med Malmö universitets riktlinjer kommer allt forskningsmaterial att sparas i minst 10 år efter forskningsprojektets slut.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för dina personuppgifter är Malmö Universitet. Behandlingen av personuppgifter följer EU:s dataskyddsförordning (prop. 2017/18:298). Enligt denna proposition har du rätt att kostnadsfritt ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Adrian Lundberg, adrian.lundberg@mau.se . Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@mau.se .

Hur får jag information om resultatet av studien?

Skriftliga publiceringar kommer att skickas till dig som har deltagit i undersökningen.

Försäkring och ersättning

Eftersom du är försäkrad av skolan utgår inget extra försäkringsstöd. Det utgår inte heller någon ersättning för deltagande.

Med vänlig hälsning,

Adrian Lundberg & Martin Stigmar