Presentation

Mats Greiff är professor i historia. Han arbetar framför allt med socialhistoriska och kuturanalytiska perspektiv på modern historia. Klass, genus, etnicitet och generation är perspektiv som genomsyrar forskningen. Under en tidigare period har forskningen i hög grad fokuserats på arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Forskning har också bedrivits kring Irlandskonflikten och skapandet av segregation i Belfast. Greiff har också arbetat med projekt om arbete, makt och kultur utifrån ett klass- och genusperspektiv inom svensk travsport. Under senare år har mycket arbete fokuserats på populärkultur med fokus på relationen mellan populärmusik och samhällsförändring. Bland annat har rockmusik och ungdomars generationsformering i DDR studerats. Vidare har också forskning kring countrymusik, maskulinitet och lokal identitet i Applacherna initierats. Det allra senaste projektet behandlar den engelska sextiotalspopens historiska rötter. Också i denna forskning är såväl klass- som genusperspektiv framträdande. Utöver detta har Greiff också publicerat sig inom det idrottshistoriska, lokalhistoriska och historiedidaktiska området.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.