Presentation

Jag arbetar som universitetsadjunkt i historia med inriktning mot digital provkonstruktion. Huvuddelen av detta arbete görs inom ramen för det nationella provet i historia för årskurs 9. Mitt arbete inom denna grupp är i första hand att arbeta med den kommande digitaliseringen av provet samt att utveckla användning av den digitala plattformen.

Vid sidan av min adjunkttjänst är jag antagen som doktorand i historia och historiedidaktik inom forskarskolan för [Lärande i mångkulturella samhällskontexter] (https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolor/larande-i-mangkulturella-samhallskontexter/).

Mitt forskningsprojekt berör en skola i förändring. Fokus ligger på historieundervisningens innehåll och hur historieämnet och historieundervisningen förändras i relation till införandet av digital teknik.

Forskningsprojektet utgår från historiedidaktiska koncept som historiskt tänkande; första, andra och tredje ordningens historiska begrepp samt teorier för pedagogik, didaktik och digitalisering. Däribland det ramverk som kallas för [TPACK] (http://tpack.org/) och som används som en analysgrund för att förstå lärares undervisningspraktik i relation till digitala teknik.