Presentation

Jag arbetar som universitetsadjunkt i historia med inriktning mot digital provkonstruktion. Huvuddelen av detta arbete görs inom ramen för det nationella provet i historia för årskurs 9. Mitt arbete inom denna grupp är i första hand att arbeta med den kommande digitaliseringen av provet samt att utveckla användning av den digitala plattformen.

Vid sidan av min adjunkttjänst är jag antagen som doktorand i historia och historiedidaktik inom forskarskolan för Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

Mitt forskningsprojekt berör en skola i förändring. Fokus ligger på historieundervisningens innehåll och hur historieämnet och historieundervisningen förändras i relation till införandet av digital teknik.

Forskningsprojektet utgår från historiedidaktiska koncept som historiskt tänkande; första, andra och tredje ordningens historiska begrepp samt teorier för pedagogik, didaktik och digitalisering. Däribland det ramverk som kallas för TPACK och som används som en analysgrund för att förstå lärares undervisningspraktik i relation till digitala teknik.