Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (Muvah) är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet. Målet är bland annat att öka Malmöungdomars inträde på arbetsmarknaden, att få fler ungdomar från underrepresenterade grupper att välja högre utbildning samt öka förståelsen för utbildningsvalen hos Malmös unga.

Ökning av sociala klyftor i Malmö

Muvah har sedan start spelat en viktig roll för förståelsen av ungdomars väg genom utbildningssystemet till etablering på arbetsmarknaden. I Malmökommissionens slutrapport framkom det att sociala klyftor mellan grupper i befolkningen ökar och att det finns ett tydligt samband mellan hälsa och utbildning. Detta ledde till initieringen av en unik kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet för att kartlägga och följa upp ungdomars väg genom utbildningssystemet. 

För en likvärdig skola

I en likvärdig skola ska alla ha samma möjligheter till att ta del av den utbildning som samhället erbjuder, oberoende av sin socioekonomiska bakgrund. Att skolan inte fullt ut lyckats med sitt uppdrag blir tydligt eftersom många ungdomar i Malmö, inte når behörighet till nationellt program på gymnasiet.

Framgångsfaktorn i kunskapsalliansen mellan Malmö universitet och Malmö stad är den nyttan och de olika perspektiven som organisationerna för med sig in i samarbetet.  

Utbildning viktig för hälsan 

Utbildning är en allt viktigare faktor för hälsan. Det är därför en nyckelfaktor att fler ungdomar når målen i sin utbildning för jämlik hälsa ska nås. 

Detta förutsätter att ungdomar har möjlighet att ta egna välinformerade beslut om sin framtid, oberoende av sitt socioekonomiska arv. Forskning visar att detta är en av de största utmaningarna. Utbildning stärker även individens förutsättningar för att känna sig inkluderad i samhälls- och arbetsliv.  

Ökad rekrytering och livslångt lärande

Utbildning är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Malmö stad och Malmö universitet delar visionen om att öka rekryteringen av underrepresenterade grupper inom utbildningssystemet och främja övergångar mellan och inom utbildningsformer och arbetsliv för ett livslångt lärande. 

Forskningsrapporter

Forskningsrapporterna bygger på data från Statistiska centralbyrån som möjliggör kartläggning av ungdomars vägar genom utbildningssystemet och mot etablering på arbetsmarknaden. 

Datan utgör grunden för en långsiktig studie, med en årlig påbyggnad av årskullar som följs genom Malmös utbildningssystem. Studien ligger till grund för analys och diskussion för verksamhetsutveckling inom både staden och universitetet. 

2021 års Muvah-rapport

Rapporten riktar sig till politiker, beslutsfattare och verksamma
inom utbildningsväsendet, men även till alla som har ett intresse
av att skapa goda och välgrundade förutsättningar för barns
och ungas framtid.

Rapport: Ungas väg till arbete via högre utbildning - En bred kartläggning och uppföljning av två elevkullar (2021)

Vill du få rapporten i tryck?

Anmäl dig här för att få rapporten i tryckt format

Forskningsrapporter och avhandlingar

Ungas väg till arbete via högre utbildning - En bred kartläggning och uppföljning av två elevkullar (2021)

Ungas väg till arbete via högre utbildning – möjligheter och utmaningar i Malmö (Olofsson, 2017)

Rapporten visa att utbildningsdeltagandet är högt i Malmö, bland inrikes födda såväl som bland utrikes födda. Den stora utmaningen är egentligen inte att öka andelen studerande på eftergymnasial nivå utan att göra det möjligt för fler från studieovana miljöer att påbörja högskolestudier. En annan slutsats är att det i hög grad handlar om att öka studiemotivationen bland pojkar och unga män. Här ser vi att Malmö universitet i samverkan med Malmö stad bör kunna göra mer för att skapa bättre studieförutsättningar och större intresse för högre studier, bland annat genom aktivt socialt och pedagogiskt arbete i stadens mer utsatta områden.

Rapport: Ungas väg till arbete via högre utbildning – möjligheter och utmaningar i Malmö (Olofsson, 2017)

Ungas vägar och omvägar från utbildning till arbete – en kartläggande studie av etableringsmönster i Malmö stad (Kvist & Olofsson, 2019)

Rapporten undersöker etableringsförutsättningarna och försörjningsvillkoren i Malmö med utgångspunkt från sysselsättning, aktivitet och inaktivitet för olika grupper av unga baserat på vilken utbildningsform de befunnit sig i. Huvudsakligt fokus riktas mot grundskole-, gymnasie- och avgångna från Malmö högskola åren 2002 respektive 2011. Rapportens resultat visar på skilda förutsättningarna mellan Malmös olika stadsdelar och konstaterar att det finns variationer kopplade till stadsdelarnas socioekonomiska och demografiska sammansättning. Bilden är dock inte entydig. I alla stadsdelar finns det unga som varken arbetar eller studerar. Ett betydande antal unga tycks leva på ytterst begränsade inkomstnivåer.

En uppföljning av elever som gick i årskurs 6 i Malmös grundskolor år 2008 (Kvist & Olofsson, 2020)

Denna studie är ett tydligt avstamp för en longitudinell studie med avsikt att årligen följa malmöelevers vägar genom utbildningssystemet och mot etablering på arbetsmarknaden. Data beställs från SCB och finns ner på individnivå kopplat till grundskoleenhet. Studien är inspirerad av rapporterna från London. Det konstateras att utbildningsvalen i hög utsträckning påverkas av individens socioekonomiska bakgrund. Dels kopplat till föräldrarnas utbildningsnivå och dels föräldrarnas sysselsättning. Det socio-ekonomiska arvet är tungt vägande för valet av utbildning och möjligheten av slutföra den. Rapporten innehåller även logistiska regressioner på oddsen för elever som gick i årskurs 6 år 2008 att vara sysselsatt år 2017, kopplat till deras familjebakgrund.

Varken resurs eller problem

Ta del av Martin kvist avhandling Varken resurs eller problem: om lågutbildade ungas etablerings- och försörjningsmöjligheter. 

Avhandlingen Varken resurs eller problem: om lågutbildade ungas etablerings- och försörjningsmöjligheter 

Gästprofessor och hedersdoktor John Storan

John Storan är verksam vid University of East London och gästprofessor och hedersdoktor vid Malmö universitet. Storans erfarenheter med en årlig datagrundad studie som följer ungdomar i Londons väg till högre utbildning, har varit en stor inspiration för Muvah. 

Styrgrupp

Styrgruppen för Muvah består av representanter från Malmö universitet och Malmö stad.

Styrgruppsmedlemmar 

Malmö universitet

Cecilia Christersson, vicerektor (ordförande)
Margareta Serder, prodekan fakulteten för lärande och samhälle
Charlotte Kipowski, Chef Studentcentrum

Samordnare: Teresa Tomasevic

Malmö stad

Anneli Schwartz, direktör Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (vice ordförande)
Eva Ekmark, utvecklingssamordnare och SYV-samordnare
Marcus Eriksson, chef Arbetsmarknadsavdelningen
Peter Lindberg, direktör Grundskoleförvaltningen

Samordnare: Anna Singhateh

Kontaktperson Malmö stad 

Anna Singhateh - samordnare Muvah för Malmö stad

anna.singhateh@malmo.se 0732 32 80 93