Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (Muvah) är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet. Målet är bland annat att öka Malmöungdomars inträde på arbetsmarknaden, att få fler ungdomar från underrepresenterade grupper att välja högre utbildning samt öka förståelsen för utbildningsvalen hos Malmös unga.

Forskningsrapporter

Forskningsrapporterna bygger på data från Statistiska centralbyrån som möjliggör kartläggning av ungdomars vägar genom utbildningssystemet och mot etablering på arbetsmarknaden. 

Datan utgör grunden för en långsiktig studie, med en årlig påbyggnad av årskullar som följs genom Malmös utbildningssystem. Studien ligger till grund för analys och diskussion för verksamhetsutveckling inom både staden och universitetet. 

Ny rapport

Muvah-rapporten 2023 är lanserad

Rapporten riktar sig till politiker, beslutsfattare och verksamma inom utbildningsväsendet, men även till alla som har ett intresse av att skapa goda och välgrundade förutsättningar för barns och ungas framtid.

Ta del av rapporten: Pandemins kortsiktiga och långsiktiga effekter för unga - Ett försörjningsperspektiv med särskilt fokus på unga vuxna i Malmö

Vill du få rapporten i tryck?

Anmäl dig för att få rapporten i tryckt format

2021 års Muvah-rapport

Rapporten riktar sig till politiker, beslutsfattare och verksamma
inom utbildningsväsendet, men även till alla som har ett intresse
av att skapa goda och välgrundade förutsättningar för barns
och ungas framtid.

Rapport: Ungas väg till arbete via högre utbildning - En bred kartläggning och uppföljning av två elevkullar (2021)

Vill du få rapporten i tryck?

Anmäl dig här för att få rapporten i tryckt format

Forskningsrapporter och avhandlingar

Fattigdomsrisker på vägen från skola till arbetsliv? Utvecklingen i Malmö som exempel (Martin Kvist, Jonas Olofsson, Eskil Wadensjö)

Tema i Socialmedicinsk tidskrift: Fattigdomsrisker på vägen från skola till arbetsliv? (PFD)

Vocational education in Sweden and youth transitions to working life – Challenges and possibilities in the light of a local follow-up study ( Jonas Olofsson, Alexandru Panican 2023)

Artikel i Policy Futures in Education: Vocational education in Sweden and youth transitions to working life (PDF)

Tillväxtkommissionens slutrapport 2023

Slutrapport: Malmö, en stad två berättelser (PDF)

Ungas väg till arbete via högre utbildning - En bred kartläggning och uppföljning av två elevkullar (2021)

Ungas väg till arbete via högre utbildning – möjligheter och utmaningar i Malmö (Olofsson, 2017)

Rapport: Ungas väg till arbete via högre utbildning – möjligheter och utmaningar i Malmö (Olofsson, 2017)

Varken resurs eller problem

Ta del av Martin kvist avhandling Varken resurs eller problem: om lågutbildade ungas etablerings- och försörjningsmöjligheter. 

Avhandlingen Varken resurs eller problem: om lågutbildade ungas etablerings- och försörjningsmöjligheter 

Gästprofessor och hedersdoktor John Storan

John Storan är verksam vid University of East London och gästprofessor och hedersdoktor vid Malmö universitet. Storans erfarenheter med en årlig datagrundad studie som följer ungdomar i Londons väg till högre utbildning, har varit en stor inspiration för Muvah. 

Ökning av sociala klyftor i Malmö

Muvah har sedan start spelat en viktig roll för förståelsen av ungdomars väg genom utbildningssystemet till etablering på arbetsmarknaden. I Malmökommissionens slutrapport framkom det att sociala klyftor mellan grupper i befolkningen ökar och att det finns ett tydligt samband mellan hälsa och utbildning. Detta ledde till initieringen av en unik kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet för att kartlägga och följa upp ungdomars väg genom utbildningssystemet. 

För en likvärdig skola

I en likvärdig skola ska alla ha samma möjligheter till att ta del av den utbildning som samhället erbjuder, oberoende av sin socioekonomiska bakgrund. Att skolan inte fullt ut lyckats med sitt uppdrag blir tydligt eftersom många ungdomar i Malmö, inte når behörighet till nationellt program på gymnasiet.

Framgångsfaktorn i kunskapsalliansen mellan Malmö universitet och Malmö stad är den nyttan och de olika perspektiven som organisationerna för med sig in i samarbetet.  

Utbildning viktig för hälsan 

Utbildning är en allt viktigare faktor för hälsan. Det är därför en nyckelfaktor att fler ungdomar når målen i sin utbildning för jämlik hälsa ska nås. 

Detta förutsätter att ungdomar har möjlighet att ta egna välinformerade beslut om sin framtid, oberoende av sitt socioekonomiska arv. Forskning visar att detta är en av de största utmaningarna. Utbildning stärker även individens förutsättningar för att känna sig inkluderad i samhälls- och arbetsliv.  

Ökad rekrytering och livslångt lärande

Utbildning är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Malmö stad och Malmö universitet delar visionen om att öka rekryteringen av underrepresenterade grupper inom utbildningssystemet och främja övergångar mellan och inom utbildningsformer och arbetsliv för ett livslångt lärande. 

Styrgrupp

Styrgruppen för Muvah består av representanter från Malmö universitet och Malmö stad.

Styrgruppsmedlemmar 

Malmö universitet

Cecilia Christersson, vicerektor (ordförande)
Margareta Serder, prodekan fakulteten för lärande och samhälle
Charlotte Kipowski, Chef Studentcentrum

Samordnare: Teresa Tomasevic

Malmö stad

Anneli Schwartz, direktör Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (vice ordförande)
Eva Ekmark, utvecklingssamordnare och SYV-samordnare
Marcus Eriksson, chef Arbetsmarknadsavdelningen
Peter Lindberg, direktör Grundskoleförvaltningen

Samordnare: Anna Singhateh

Kontaktperson Malmö stad 

Anna Singhateh - samordnare Muvah för Malmö stad

anna.singhateh@malmo.se 0732 32 80 93