Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö kvällstid 25%
29 augusti 2022 - 4 juni 2023
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

I denna kurs ska studenten på ett fördjupat sätt kunna leda och handleda ett arbete med estetiska läroprocesser integrerat i förskolans/skolans arbete utifrån pedagogisk dokumentation. Ett längre sammanhållet projektarbete genomförs och problematiseras i samarbete med kulturinstitutioner och fördjupade kunskaper och färdigheter i estetiska uttrycksformer utvecklas.

Under kursens gång diskuteras och problematiseras barn, förskola, skola och konst ur ett kulturanalytiskt perspektiv.

Utbildningens arbetsformer består av föreläsningar, litteraturseminarier, skrivande, basgruppsdiskussioner, studiebesök och workshops.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KS101F Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I (godkänd) eller KS173F Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt