Om kursen

I denna kurs ska studenten på ett fördjupat sätt kunna leda och handleda ett arbete med estetiska läroprocesser integrerat i förskolans/skolans arbete utifrån pedagogisk dokumentation. Ett längre sammanhållet projektarbete genomförs och problematiseras i samarbete med kulturinstitutioner och fördjupade kunskaper och färdigheter i estetiska uttrycksformer utvecklas.

Under kursens gång diskuteras och problematiseras barn, förskola, skola och konst ur ett kulturanalytiskt perspektiv.Utbildningens arbetsformer består av föreläsningar, litteraturseminarier, skrivande, basgruppsdiskussioner, studiebesök och workshops.

Kursinnehåll

I kursen ingår praktiskt estetiskt arbete främst inriktat på berättande med ord och bild, och i anslutning härtill analyseras process/produkt och innehåll/form. Verksamheter i förskola och skola dokumenteras och blir föremål för samtal och reflektion, varvid barns och ungas strategier och kompetenser fokuseras. Kontinuerligt under kursen förs diskussioner om barn, förskola/skola och konst ur ett kulturanalytiskt perspektiv. I samarbete med konst- och museipedagoger identifieras och diskuteras möjliga samverkansformer mellan förskola/skola och museer/konsthallar.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS101F-Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I eller KS173F-Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt