Om kursen

Fortsättningskursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ledning, styrning och organisering utifrån samhällsvetenskapliga perspektiv. Under kursens gång kommer du få ta dig an ämnet utifrån olika perspektiv som lyfter fram frågor som exempelvis sociala relationer och organisation i relation till omvärlden. Du får också lära dig hur olika samhällsvetenskapliga perspektiv kan användas i organisationsforskning.

Din framtida karriär

Utbildningen passar dig som arbetar med eller vill arbeta med ledarskap och verksamhetsutveckling. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper för att arbeta med frågor som rör ledarskap, medarbetarskap och samverkan inom organisationer. 

 

Kursinnehåll

Den studerade ska utveckla fördjupade kunskaper i ämnet Ledarskap och organisation med fokus på ledning, styrning och organisering utifrån olika samhällsvetenskapliga perspektiv. Syftet är att studenten skall förstå hur grundläggande samhällsvetenskapliga perspektiv kan användas i organisationsforskning. Kritisk teori synliggör över- och underordningsskapande i organisatoriska hierarkier. Interaktionistiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv lyfter fram hur normer och värderingar, sociala relationer och kommunikation formas och artikuleras i organisatoriska sammanhang. Det evolutionära perspektivet öppnar upp förståelse av det organisatoriska systemet i ett helhetsperspektiv.

Kursen består av tre moduler:

Modul 1: Perspektiv på ledning, styrning och organisering (15hp) ger de studerande en breddad bild av ämnet från olika vetenskapliga perspektiv för att förstå organisation och omvärld. Managementperspektivet innebär förståelse av organisationers metoder för styrning, redovisning och ledning. Det interaktionistiska perspektivet synliggör normer, kulturer, relationer och kommunikation. Kritisk teori och social konstruktionistiskt perspektiv visar på innebörden av uttalade och outtalade dynamiker i relation till social stratifiering. Evolutionärt perspektiv synliggör organisationers relation till omvärlden. Undervisningen sker genom föreläsningar, diskussioner och seminarier och och examineras genom en skriftlig tentamen samt en självständig litteraturstudie inför det kommande arbetet med en forskningsrapport (Modul 3).

Modul 2: Organisationsforskning (7,5hp) fördjupar kunskapen om olika metodologiska förhållningssätt i studier av ledarskap och organisation. Modulen består av föreläsningar och seminarier med examinationsuppgift där den studerande får utforska epistemologiska, metodologiska och ontologiska ställningstagningar i ämnet.

Modul 3: Självständigt arbete (7,5hp) bygger vidare på den grund som formats i tidigare moduler. Den studerande utför en empirisk studie och skriver en forskningsrapport som diskuteras vid ett muntligt seminarium.

Helfart på campus eller halvfart på distans

Vissa terminer ges kursen både på campus, helfart (100 %) och på distans, halvfart (50 %). Du kan se vilken variant du kan ansöka till på Antagning.se när ansökningsperioden är öppen.

Halvfart med distansundervisning

När kursen ges på halvfart (50%) sker all undervisning som distansundervisning via Zoom. Examinerande moment sker genom skriftliga inlämningar och obligatoriska virtuella seminarier. 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

22,5hp från

OL105 B/C Ledarskap och organisation: Grundkurs alternativt OL105A Ledarskap och organisation IEller

22,5hp frånOL102A Projektledning I

Eller

22,5hp sammanlagt från

EK140A Projekt, organisation och ledarskap I och EK170A Projekt, organisation och ledarskap II

EllerMotsvarande från programmetSGPRM Produktionsledare: Media

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

”En utbildning för dig som vill utvecklas och ta dig an nya utmaningar”

För Andreas Bhatti har det alltid varit viktigt att vara öppen för ny kunskap. Med en bakgrund som ämneslärare har han under sin karriär också arbetat bland annat som förstelärare, samordnare och universitetsadjunkt. Han valde att studera Ledarskap och organisation vid sidan av sitt arbete, och har...

”En utbildning för dig som vill utvecklas och ta dig an nya utmaningar”

För Andreas Bhatti har det alltid varit viktigt att vara öppen för ny kunskap. Med en bakgrund som ämneslärare har han under sin karriär också arbetat bland annat som förstelärare, samordnare och universitetsadjunkt. Han valde att studera Ledarskap och organisation vid sidan av sitt arbete, och har efter examen börjat rollen som undervisningsråd på Skolverket. För honom har erfarenheten från studierna bidragit till att se sitt arbete från ett nytt perspektiv.

Varför valde du att läsa utbildningen?

Jag har alltid varit intresserad av utveckling av skolan. När jag hittade utbildningen så tänkte jag att den kunde öppna dörrar till andra roller inom skolvärlden och ge möjligheten att kunna jobba med det större sammanhanget. Efter att ha läst den första kursen valde jag att fortsätta och det mynnade ut i att jag tog examen inom Ledarskap och organisation. Jag jobbade heltid under hela utbildningen, men valde att lägga tid på studierna eftersom det var otroligt givande att ta del av erfarenheter hos människor som jobbar i andra organisationer och höra exempel på hur andra arbetar. Det ger inblick i andra världar, ökar förståelsen och ger nya perspektiv.

Jag har även tidigare fördjupat mig i frågor om ledarskap, till exempel inom processledning och coachning. Fördelen med denna utbildning är att du får en bredare förståelse. Du kan använda din kunskap i ledningsarbete, verksamhetsutveckling och ditt chefskap, men det handlar om mycket mer än att bara bli en bättre chef. Du får en större förståelse för ledarskap, organisation och vad som gör att saker fungerar och inte fungerar på olika plan.

På vilket sätt har utbildningen hjälpt dig i ditt nuvarande arbete?

Under studierna har vi fått se på organisationer och hur de ser olika ut beroende på vilken kontext de verkar i. Som student får du titta närmare på vilka strukturer som styr organisationer och vad det är som möjliggör förändringsarbete och vilka motkrafter som kan finnas i olika sammanhang. Det har gett mig nya verktyg att se på saker. Skolvärlden, som jag verkar i, ser exempelvis helt annorlunda ut än andra företag och organisationer som kan ha en annan och mer hierarkisk uppbyggnad. Samtidigt får skolvärlden sina styrdokument från staten som påverkar hur vi organiserar oss. Då behövs kunskap i hur man arbetar med det; hur man samlar in synpunkter och behandlar dem så att det är demokratiskt ordnat och att man följer strukturerna på ett korrekt sätt. Jag tycker det är otroligt spännande att arbeta med organisation på den statliga nivån och då är det bra med kunskap och erfarenhet av att se på ledarskap och organisation på ett större plan vilket bland annat denna utbildningen gett mig.

Vem passar denna utbildning för?

Jag tror att denna utbildning passar extra bra för dem som har arbetslivserfarenhet, vill utvecklas i sin yrkesroll och ta sig an nya utmaningar som berör ledarskap och organisation. Det bästa med utbildningen tyckte jag var erfarenhetsutbytet. Många studenter har erfarenhet av olika roller i olika organisationer och du får ta del av goda exempel på hur de arbetat vilket ger dig en syn på hur organisationer och företag är uppbyggda på olika sätt. Oavsett vilken erfarenhet du har sedan tidigare så kan du ta med dig dessa insikter i ditt framtida arbetsliv.

Vilka är dina bästa tips för att klara arbete och studier samtidigt?

Det viktigaste är att planera sin tid väl och sätta realistiska mål för sig själv.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt