Program, avancerad nivå
60 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti, 2022 - 4 juni, 2023
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Jag uppskattar självständigheten och att man tidigt lär sig att reflektera och dra egna slutsatser. Det har jag bra nytta av!

Annamaria Laviola, student

Om utbildningen

Att studera historisk förändring och sambanden dåtid-nutid-framtid är centralt för att förstå samtiden. Det finns ett ständigt behov av människor med kompetens att göra sådana analyser. Detta tränas du att göra inom magister- och mastersprogrammet Historiska studier.

I programmet studerar du hur samhälle, människors livsvillkor och erfarenheter förändras över tid. Tyngdpunkten ligger på perioden efter 1750. Utbildningen har både ett tydligt social- och kulturhistoriskt anslag och innehåller studier i bruk av historia, historieförmedling, historiedidaktik och kritiska kulturarvstudier. Dessa kunskaper gör dig attraktiv för museer, arkiv och andra kulturin­stitutioner, men också för till exempel turistsektorn eller skolan.

Den här utbildningen är öppen för såväl studenter med historia i sin grundutbildning, som för studenter som intresserat sig för historiska perspektiv i sina kandidatuppsatser. Exempelvis i idéhistoria, etnologi och sociologi.

Programmet erbjuder en fortsättning från såväl ämneslärarutbildningen i historia som kandidatprogrammet Historia: Inriktning mot kulturarvstudier. Programmet  bedrivs i nära anslutning till en stark forskningsmiljö och erbjuder en väg mot forskarutbildning.

Utbildningen genomsyras av studier av historia ”underifrån” och synliggörande av tidigare marginaliserade gruppers perspektiv. I detta sammanhang spelar muntlig historia en viktig roll. Som student tränas du i historievetenskaplig analys genom tillämpning av teori och metod på empiriskt material.

Som student vid utbildningen har du stora möjligheter att fördjupa dig inom valda specialiseringar och sätta din egen profil på utbildningen. Både genom valfria kurser och inom ramen för självständigt arbete. En betydande del av utbildningen utgörs av forsknings- och uppsatsarbete under kvalificerad handledning.

Praktik under termin två

Under utbildningens gång finns möjlighet till kontakt med olika kulturarvsinstitutioner. I den andra terminens valbara kurser erbjuder utbildningen verksamhetsförlagd tid med möjlighet till praktik vid olika slags kulturarvsinstitutioner och andra historieförmedlande verksamheter. Historiska studier har ett nära samarbete med kulturinstitutioner i främst Malmö. Syftet är att du ska förvärva insikter om hur historiska perspektiv kan kommuniceras i andra sammanhang än i den akademiska världen. Samt att skaffa dig erfarenheter om arbetet vid en sådan institution.

Valbara tematiska kurser under termin tre

I mastersprogrammets tredje termin väljer du antingen den valbara tematiska kursen Critical Cultural Heritage Studies (15 hp) eller History didactics – comparative and critical perspectives (15 hp). Båda dessa kurser är nätbaserade distanskurser som samläses med internationella studenter.

Historiska studier är antingen en ettårig utbildning om 60 högskolepoäng (hp) som ger en magisterexamen eller en tvåårig utbildning om 120 hp som ger en masterexamen. Den innehåller både obligatoriska och valfria kurser.

  • I magisterutbildningen ingår obligatoriska kurser motsvarande 45 högskolepoäng på avancerad nivå och valfria kurser motsvarande 15 högskolepoäng på grundnivå eller avancerad nivå.
  • I masterutbildningen ingår obligatoriska kurser på avancerad nivå motsvarande 90 högskolepoäng och valbara kurser motsvarande 30 högskolepoäng på grundnivå eller avancerad nivå.

Efter examen kommer du att kunna använda dina kompetenser i flera olika sammanhang. Den vetenskapliga träningen gör att du kan gå vidare till forskarutbildningar av olika slag.

Träningen i omvärldsanalys ger viktig kompetens inom olika privata, offentliga och folkrörelsebaserade verksamheter med utredningsuppgifter. Under programmet utvecklar du förmågan att kunna kommunicera vetenskapliga resultat på ett mer populärt sätt. Du får också kontinuerlig kontakt med kulturinstitutioner under utbildningen. Detta gör att du kan vara attraktiv för museer, arkiv och andra kulturinstitutioner, men också inom till exempel turistsektorn eller skolan.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet:

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp

Särskild behörighet:

Högskoleutbildning 90 hp med ett för historiska studier relevant huvudområde såsom exempelvis etnologi, arkeologi, litteraturhistoria, idéhistoria eller ekonomisk historia.

Urval

Högskolepoäng 100%

Siktar på en akademisk karriär

Efter några år på lärarutbildningen blev det historia för hela slanten för 22-åriga Annamaria Laviola, som nu påbörjat masterutbildningen i Historiska studier.

Siktar på en akademisk karriär

Efter några år på lärarutbildningen blev det historia för hela slanten för 22-åriga Annamaria Laviola, som nu påbörjat masterutbildningen i Historiska studier.

Det var när Annamaria skulle välja sidoämne på sina lärarstudier som hon blev historiker på heltid. Nu har hon läst hela vägen till masternivå på Malmö universitet och siktar på en akademisk karriär.

Det lockar mig mycket att börja forska och jag skulle gärna doktorera. Men historia öppnar många dörrar även inom förlags- och museivärlden, säger Annamaria Laviola.

Bördig från Italien kom hon först till Sverige som 16-årig utbytesstudent. Hon skulle stanna ett år men nu har nog, som hon uttrycker det, hennes föräldrar gett upp om att hon ska komma hem.

Valfriheten bra

Annamaria Laviola trivs i Sverige och med valfriheten på Historiska studier där man i hög grad kan forma sina kurser och perspektiv själv. Praktiken gjorde hon på förlaget Historiska media i Lund.

– Redan på första tentan på A-kursen fick vi frågan ”vad är historia?”. På tre sidor skulle vi ge vår syn på det. Jag uppskattar den självständigheten i upplägget och att man tidigt tvingas reflektera och dra egna slutsatser. Det har man nytta av när man sen börjar med högre studier.

Undersökte annonser i uppsats

I c-uppsatsen undersökte hon hur väl annonser i tidskriften Tidevarvet, som utgavs av Frisinnade kvinnors riksförbund på 1930-talet, och i Fredrika Bremer förbundets tidskrift Hertha rimmade med tidskrifternas syfte. Inte så väl, kom Annamaria Laviola fram till:

– Det var mycket kläder och idéer om hur man är en bra husmor.

Nu har perspektivet gått från 1900-talet till en kurs om senantiken och medeltiden som hon pluggar på Göteborgs universitet. Samtidigt studerar hon latin för att så småningom kunna gå till källorna direkt.

– Jag är fascinerad av det jämförande perspektivet. Att se skillnader och likheter i utvecklingen mellan till exempel Italien och Sverige. Hur något uppfattas, säg den industriella revolutionen, i olika delar av världen.

Kontakt