Om utbildningen

Att studera historisk förändring och sambanden dåtid-nutid-framtid är centralt för att förstå samtiden. Det finns ett ständigt behov av människor med kompetens att göra sådana analyser. 

I programmet studerar du hur samhälle, människors livsvillkor och erfarenheter förändras över tid. Tyngdpunkten ligger på perioden efter 1750. Utbildningen har både ett tydligt social- och kulturhistoriskt anslag och innehåller studier i bruk av historia, historieförmedling, historiedidaktik och kritiska kulturarvstudier. Dessa kunskaper gör dig attraktiv för museer, arkiv och andra kulturin­stitutioner, men också för till exempel turistsektorn eller skolan.

Utbildningen genomsyras av studier av historia ”underifrån” och synliggörande av tidigare marginaliserade gruppers perspektiv. I detta sammanhang spelar muntlig historia en viktig roll.

Den här utbildningen är öppen för såväl studenter med historia i sin grundutbildning, som för studenter som intresserat sig för historiska perspektiv i sina kandidatuppsatser, till exempel i idéhistoria, etnologi och sociologi. Programmet erbjuder en fortsättning från ämneslärarutbildningen i historia och kandidatprogrammet Historia: Inriktning mot kulturarvstudier. 

Som student vid utbildningen har du stora möjligheter att sätta din egen profil på utbildningen, både genom valfria kurser och inom ramen för självständigt arbete. 

Historiska studier är antingen en ettårig utbildning om 60 högskolepoäng (hp) som ger en magisterexamen eller en tvåårig utbildning om 120 hp som ger en masterexamen. Den innehåller både obligatoriska och valfria kurser.

  • I magisterutbildningen ingår obligatoriska kurser motsvarande 45 högskolepoäng på avancerad nivå och valfria kurser motsvarande 15 högskolepoäng på grundnivå eller avancerad nivå.
  • I masterutbildningen ingår obligatoriska kurser på avancerad nivå motsvarande 90 högskolepoäng och valbara kurser motsvarande 30 högskolepoäng på grundnivå eller avancerad nivå.

Efter examen kommer du att kunna använda dina kompetenser i flera olika sammanhang. Den vetenskapliga träningen gör att du kan gå vidare till forskarutbildningar av olika slag.

Träningen i omvärldsanalys ger viktig kompetens inom olika privata, offentliga och folkrörelsebaserade verksamheter med utredningsuppgifter. Under programmet utvecklar du förmågan att kunna kommunicera vetenskapliga resultat på ett mer populärt sätt. Du får också kontinuerlig kontakt med kulturinstitutioner under utbildningen. Detta gör att du kan vara attraktiv för museer, arkiv och andra kulturinstitutioner, men också inom till exempel turistsektorn eller skolan.

Programmet bedrivs i nära anslutning till en stark forskningsmiljö och erbjuder också en väg mot forskarutbildning.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet:

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp

Särskild behörighet:

Högskoleutbildning 90 hp med ett för historiska studier relevant huvudområde såsom exempelvis etnologi, arkeologi, litteraturhistoria, idéhistoria eller ekonomisk historia.

Urval

Högskolepoäng 100%

"Studenterna blir väldigt bra på omvärldsanalys, samhällsplanering och att se in i framtiden utifrån historien"

På magister- och masterprogrammet i historiska studier lär sig studenterna metoder att forska i det förflutna för att kunna vara steget före i samhällsutvecklingen idag. Efter utbildningen kan du arbeta inom till exempel kultur- och kulturarvsområdet, departement, kommuner, politiska institutioner...

"Studenterna blir väldigt bra på omvärldsanalys, samhällsplanering och att se in i framtiden utifrån historien"

På magister- och masterprogrammet i historiska studier lär sig studenterna metoder att forska i det förflutna för att kunna vara steget före i samhällsutvecklingen idag. Efter utbildningen kan du arbeta inom till exempel kultur- och kulturarvsområdet, departement, kommuner, politiska institutioner eller privata företag, berättar Cecilia Trenter, professor i historieförmedling och historiedidaktik.

Vad handlar utbildningen om i stora drag?

Programmet handlar om att studera människors förmåga, möjligheter och förutsättningar att leva i olika historiska samhällen.

I centrum finns "den lilla människan"; individer och grupper och deras plats i samhällets utveckling över tid. Det kan till exempel handla om klimatförändringar, politiska revolutioner eller sociala förändringar. Människans relation till det förgångna studeras i kurser om kulturarv och historieförmedling. Temat är en fortsättning på ämneslärarutbildningen med inriktning mot historia och vårt kandidatprogram "Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier": Hur lär vi ut och för vidare historien? Det kan handla om maktaspekter och vilka som är representerade i historieberättelserna.

Vi samarbetar också med museer, kulturinstitutioner och skolor. Det internationella inslaget finns genomgående och är tydligast under utbildningens tredje termin, då studenterna får läsa en kurs tillsammans med studenter på University of the Highlands and Islands i Skottland.

Vad är speciellt med programmet vid Malmö universitet?

Utbildningen är inriktad på kulturanalys och sociala, ekonomiska och kulturella förändringar i samhället. I centrum finns individer eller personer som ingår i grupper. Vi fokuserar på skriftliga källor i arkiv, materiella och immateriella spår av det förflutna och muntlig historia.

Studenterna gör till exempel intervjuer och skapar historia tillsammans med människor och med stöd i deras berättelser. Det kan vara allt ifrån vittnesmål från krig till erfarenheter av föräldraledighet – små berättelser i de stora samhällsförändringarna. Vi sätter alltid in historierna i större sammanhang.

Vilka kunskaper får studenterna med sig?

Studenterna får lära sig metoder och teorier för att analysera historia och se sammanhang, mönster och unika företeelser. De blir på så sätt väldigt bra på omvärldsanalys, samhällsplanering och att se in i framtiden utifrån historien.

Inom vilka områden i arbetslivet behövs denna kompetens?

Efter utbildningen kommer du att kunna använda dina kunskaper inom flera olika områden, till exempel kultur- och kulturarvsområdet, departement, kommuner, politiska institutioner eller privata företag. Programmet kan skapa möjligheter till planerings- och utredningsuppdrag eller utvecklingsarbete.

Hur förbereder masterprogrammet studenterna inför forskarutbildning?

Många av våra studenter blir antagna till forskarutbildning. Studenterna tränas i att använda teorier, metoder och kritiskt tänkande från olika perspektiv.

Historia är ett häftigt ämne eftersom det faktiskt handlar om all förflutenhet och ofta är tvärvetenskapligt. En del studenter är intresserade av 1900-talet och vår historia i närtid, medan andra vill fokusera på äldre historisk tid. Några undersöker regionala och lokala historier, medan andra har globala perspektiv.

Vilken akademisk bakgrund kan sökande till programmet ha?

Programmet är intressant för dig som har en examen inom bland annat kultur, samhällsvetenskap eller humaniora. Sökande kan till exempel ha studerat mänskliga rättigheter eller ämneslärarutbildning med historia som förstaämne.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se