Jag har haft jättespännande lärare och min handledare utmanande mig verkligen när jag skrev examensarbetet.

Johanna Mårtensson, student

Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna. 

Förstaämne Historia

Historia och lärande är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Ämnesstudierna i historia omfattar 90 hp.

Andra- och tredjeämne

Utöver ditt förstaämne så väljer du antingen att läsa ett ämne om 60 eller 90 hp eller två ämnen om 45 hp vardera.

 • Om du väljer att läsa 60 hp i ditt andraämnet omfattar utbildningen 240 hp och läses på fyra år.
 • Om du väljer att läsa ett andra- och ett tredje ämne om 45 hp vardera omfattar utbildningen 270 hp och läses på 4,5-5 år.

Verksamhetsförlagd utbildning

Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.

Detta är en programinriktning av Ämneslärarutbildning

I utbildningen ingår studier inom lärarutbildningsämnen med relevans dina ämnesval. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. Utbildningen har också en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du tillsammans med ämnesstudierna i ditt förstaämne. Det gäller till exempel allmändidaktik och lärandeteorier. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida arbete med att stimulera ungas utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och din förmåga att undervisa unga med olika bakgrund.

Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

 • Engelska
 • Idrott (behörighetskrav Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b /2c, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2+Kemi 1 eller IdhA, MaB, NkB (kan ersättas av BiA+FyA+KeA))
 • Geografi
 • Religion
 • Svenska som andraspråk
 • Franska (behörighetskrav Franska 3 eller Franska steg 3)
 • Spanska (behörighetskrav Spanska 3 eller Spanska steg 3)
 • Tyska (behörighetskrav Tyska 3 eller Tyska steg 3)

Kurserna i moderna språk och fysik är förlagda till Lund.

Behörighetskraven för andra- respektive tredjeämne prövas vid ansökan till dessa inom utbildningens ram. Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

Vissa ämnen ges endast som förstaämnen, men går att kombinera med historia som andraämne eller tredjeämne. De självständiga arbetena som ingår i utbildningen (15+15 hp) skrivs i förstaämnet, vilket innebär att historia som andraämne omfattar 60 hp (och även 90 hp i kombination med bild) eller 45 hp som tredjeämne.

Följande ämnen kan kombineras med historia som andra- eller tredjeämne:

 • Bild
 • Bild/Geografi
 • Bild/Religion
 • Engelska/Geografi
 • Engelska/Religion
 • Idrott/Geografi
 • Idrott/Religion
 • Matematik/Geografi
 • Matematik/Religion
 • Religion
 • Religion/Geografi
 • Samhällskunskap
 • Samhällskunskap/Geografi
 • Samhällskunskap/Religion
 • Svenska/Geografi
 • Svenska/Religion

Du ansöker till förstaämnet och väljer historia som andra- eller tredjeämne under tiden som du går din utbildning.

Som student vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö på ett modernt universitet med en forskningsmiljö som har fokus på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik samt ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. Som student ska du känna stöd och trygghet i att det finns en koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen, de teoretiska studierna och den utbildningsvetenskapliga kärnan som tar upp frågor kring bl a pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Som student på har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På ämneslärarprogrammet kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra då du läser ditt andraämne/tredjeämne.

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9. En ämneslärarexamen för grundskolans årskurser 7-9 där bild, eller idrott och hälsa ingår ger behörighet att undervisa i ämnet också i årskurserna 1-6. En ämneslärarexamen för grundskolans årskurser 7-9 ger behörighet att undervisa i de ämnen som ingår i examen också i årskurserna 4-6 samt i gymnasieskolan om din utbildning i ämnet omfattar minst 90 högskolepoäng (för svenska och samhällskunskap krävs 120 hp). 

En god arbetsmarknad väntar

Eftersom att antalet barn i grundskoleålder beräknas öka är arbetsmarknaden god för en examinerad ämneslärare.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för grundskollärare

I utbildningsplanen kan du se vilka kurser du läser inom programmet beroende på vilka ämnen du vill kombinera. 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2, Engelska 6

Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Genom historia förstår vi oss själva

Johanna Mårtensson har haft lärare som betytt mycket för henne. Nu vill hon ge tillbaka och själv vara en sån som lyfter unga människor.

Genom historia förstår vi oss själva

Johanna Mårtensson har haft lärare som betytt mycket för henne. Nu vill hon ge tillbaka och själv vara en sån som lyfter unga människor.

– Jag har själv gjort en klassresa och vill ge tillbaka till alla andra som inte får allting serverat med silversked, säger Johanna.

Johanna ska bli ämneslärare och har historia som förstaämne. Historia ser hon som en möjlighet att syssla med ett intressant och utvecklande ämne samtidigt som hon får möta unga människor i en formbar ålder när man behöver stöttning och utmaningar.

Människor och politik

– Jag har alltid varit intresserad av människor och förhållanden människor emellan på olika sätt. Jag är också politiskt intresserad och utan en historisk medvetenhet i både det korta och det långa perspektivet blir politik väldigt konstigt och svårförståeligt.

Johanna är genuint intresserad av att förstå hur människor från andra tider tänkt och agerarat. Genom att förstå vad som hänt och varför  kan vi förstå vi oss själva, menar hon.

– Det handlar om historiebruk. Vi kan inte se på historien genom dagens glasögon. Det är tydligt hur makthavare gör just det, plockar ut russinen ur kakan så att det passar deras egna syften.

Vad tycker du om utbildningen?

– Jag tycker det är jättepositivt att Malmö universitet jobbar med att rekrytera bredare, att man får möta olika människor. Jag har haft jättespännande lärare och min handledare utmanande mig verkligen när jag skrev examensarbetet. Men jag hade velat ha mer av det. Det är för lite tid med lärarna. Jag tror det är ett generellt problem för humaniora, det behöver satsas mer pengar på humaniora.

Vad skulle du välja säga till någon som vill bli lärare i historia?

– Att man inte ska tro man förstår allt på en gång, det gör man inte. Den riktiga utbildningen börjar när man börjar jobba. Man är inte klar för att man är klar.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se