Program, grundnivå
180 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti, 2023 - 7 juni, 2026
Ansökningen öppnar 15 mars

Om utbildningen

Kulturarv – spåren av människor genom historien – diskuteras ständigt, men oftast saknas en historisk kontext i debatten. Sett ur ett historiskt och kulturanalytiskt perspektiv är kulturarv inte är statiskt: det produceras och förändras i takt med samhällets skiftande värderingar. I kandidatprogrammet Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier (180 hp) studerar du kulturarv med just en sådan kritisk kulturanalys som utgångspunkt.

Programmet ger dig goda förutsättningar att verka inom en rad olika sektorer i kulturarvsfältet där det idag saknas historiker specialiserade på kulturarvsstudier. Du kan exempelvis jobba på museer och med offentlig kulturförvaltning, men också inom den privata kulturarvssektorn med exempelvis turism- och besöksnäring.

Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier kombinerar tre terminer med historiestudier (Historia I, II och III) med tre terminer kulturarvsstudier (Kulturarvsstudier I, II och III). Programmet ger en kandidatexamen inom huvudämnet historia. Programmet fokuserar på kultur och kulturskapande i bred historisk bemärkelse. Det handlar om människors föreställningsvärldar, identitetsskapande och de olika normer och värderingar som genom historien formats av individuella och kollektiva erfarenheter. Undervisningsspråk är svenska och engelska.

Hälften historia

I programmets tre terminer med historiestudier fokuserar du på samhällsförändringar från antiken till nutid och tillämpar socialhistoriska och kulturanalytiska perspektiv. I historiekurserna får du kunskap om grundläggande historiska förändringsprocesser och deras konsekvenser för människors liv. Genom att utveckla teoretiska insikter och metodiska färdigheter lär du dig att självständigt identifiera, kritiskt analysera och diskutera historiska problem utifrån studier av källor och litteratur.

Historiekurserna präglas av ett tydligt underifrånperspektiv där människor och deras livsvillkor står i centrum. Underifrånperspektivet innebär ett studium av människor som inte alltid själva kommer till tals i skriftiga källor. Muntlig historia är en viktig metod och teori för att dessa röster ska höras. Likaså är perspektiv som klass, genus, generation och etnicitet viktiga. I programmet studerar du också hur förändringar uppstår när människan som kulturskapande aktör rör sig i den sociala, politiska och ekologiska omgivningen.

Hälften kulturarvsstudier

Kritisk kulturanalys som teori genomsyrar programmets tre kurser i kulturarvsstudier. Vad som betraktas som kulturarv förändras med tiden och är ytterst ett uttryck för samhällets skiftande värderingar. Ett centralt spår i programmet är maktperspektivet och hur olika samhällsintressen använder sig av kulturarv. Därför kommer du också studera produktion och konsumtion av kulturarv.

Slutligen så lär du dig också om kulturarvssektorns villkor och styrning. Det kan handla om värderings-, urvals-, och hållbarhetsfrågor som präglar kulturarvsarbetet. Det kan också handla om typiska arbetsområden inom den privata och den offentliga kulturarvssektorn som exempelvis entreprenörskap, projektledning, utställningsarbete och digitalisering.

Fältstudier är viktiga inslag i utbildningen. Kortare fältbesök på museer, arkiv eller företag förekommer genom hela utbildningen. Även längre fältarbeten, där du på egen hand eller i mindre grupper bedriver mer omfattande studier, ingår i de flesta av programmets kurser.

Efter examen har du goda möjligheter att arbeta inom sektorer där det idag efterfrågas historiker med fördjupade kunskaper inom kulturarvsfältet, som exempelvis museer och andra kulturarvsinstitutioner samt offentlig kulturförvaltning. Det finns också en bred arbetsmarknad utanför traditionella kulturarvsinstitutioner. Det kan exempelvis handla om kommunal utrednings- och utvecklingsverksamhet, inom politiken som politisk sekreterare, förlagsbranschen, utställningsbranschen och media. Dessutom finns goda möjligheter att utveckla egen entreprenöriell verksamhet inom till exempel turist-, upplevelse- och besöksnäringen eller spelbranschen. Vidare finns det ett behov av historie- och kulturarvskunniga människor inom samhälls- och landskapsplanering.

Historia är ett väletablerat ämne på Malmö universitet. Den enskilt största forsknings- och utbildningsmiljön i historia finns på programmets hemvist, Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) och Fakulteten för lärande och samhälle. Här finns också en välutvecklad samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella kulturarvsinstitutioner såsom arkiv och museer. Bland undervisande personal är många verksamma på olika sätt i styrelser, vetenskapliga råd och i referensgrupper, samt har erfarenhet av praktiskt arbete inom kulturarvssektorn.

Kandidatprogrammet ingår i en sammanhållen akademisk miljö för historiestudier vid Malmö universitet. Här kan du efter din kandidatexamen välja att fortsätta på avancerad nivå i magister- /masterprogrammet Historiska studier. Därefter finns möjligheter att söka till forskarutbildning.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Välutbildade och akademiskt skolade medarbetare och ledare behövs inom kulturarvssektorn

Stefan Nyzell är biträdande professor i historia, forskare och programsamordnare för Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier.

Välutbildade och akademiskt skolade medarbetare och ledare behövs inom kulturarvssektorn

Stefan Nyzell är biträdande professor i historia, forskare och programsamordnare för Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier.

Vad handlar programmet om?

Att utbilda historiker som kan jobba inom kulturarvsbranschen utifrån ett tydligt historiskt perspektiv. Det har fram tills nu saknats en sammanhållen utbildning för det i Sverige.

Varför är det viktigt att studera kulturarv?

Kultursfären är ett hett politisk område idag och kommer sannolikt att bli ännu hetare i framtiden. Kulturarv är med andra ord något som kommer att fortsätta diskuteras flitigt i det offentliga. I det sammanhanget behövs välutbildade och akademiskt skolade medarbetare och ledare inom kulturarvssektorn. Den här utbildningen ger dessutom en kompetens till att vara med att utveckla området i allmänhet. Det kan exempelvis handla om att utforma framtidens museer eller genom att agera som privat aktör i kulturarvsbranschen.

Var är den här sortens kunskap efterfrågad?

Det finns en efterfrågan inom en bred samhällssektor på historiker som är specialiserade på kulturarvsstudier. Det kan exempelvis vara museer, arkiv, förlag, statlig förvaltning, eller i den privata sektorn.

Vad gör det här programmet unikt? 

Programmet utbildar historiker med en unik kompetens att kunna vara verksam inom kulturarvsområdet.

Varför ska du välja att studera vid Malmö universitet?

Utbildningen är förankrat i forskningsmiljön Historiska studier. Det är alltså en forskningsnära utbildning. Gemensamt för forskarna i den miljön är det social- och kulturhistoriska perspektivet. Programmet ges vid ett universitet med en generell profil av att bedriva samhällsrelevant utbildning och forskning, med ett tydligt fokus på social hållbarhet.

Kontakt