Jag har alltid varit intresserad av människor och förhållanden människor emellan. Utan en historisk medvetenhet blir politik svårförståeligt.

Johanna Mårtensson, student

Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna. 

Förstaämne Historia

Historia och lärande är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Ämnesstudierna i historia omfattar 120 hp.

Ett andraämne

Utöver ditt förstaämne så läser du också ett andraämne som omfattar 90 hp.

Verksamhetsförlagd utbildning

Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.

Detta är en programinriktning av Ämneslärarutbildning

Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

  • Engelska
  • Idrott (behörighetskrav Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b /2c, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2+Kemi 1 eller IdhA, MaB, NkB (kan ersättas av BiA+FyA+KeA))
  • Religion
  • Svenska som andraspråk

Kurserna i moderna språk är förlagda till Lund.

Vissa ämnen ges endast som förstaämnen, men går att kombinera med historia som andraämne. De två självständiga arbetena som ingår i utbildningen (om 15 hp vardera) skrivs i förstaämnet, vilket innebär att historia som andraämne omfattar 90 högskolepoäng. Om du vill läsa historia som andraämne ansöker du till ditt förstaämne och väljer sen historia som andraämne under tiden som du går din utbildning.

Följande ämnen kan kombineras med historia som andraämne:

  • Engelska
  • Idrott
  • Matematik
  • Religion
  • Samhällskunskap
  • Svenska

I utbildningen ingår studier inom lärarutbildningsämnen med relevans dina ämnesval. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. I utbildningen ingår en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du tillsammans med ämnesstudierna i ditt förstaämne. Det gäller till exempel allmändidaktik och lärandeteorier. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik. 

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida arbete med att stimulera ungas utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och din förmåga att undervisa unga med olika bakgrund.

Som student vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö på ett modernt universitet med en forskningsmiljö som har fokus på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik samt ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. Som student ska du känna stöd och trygghet i att det finns en koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen, de teoretiska studierna och den utbildningsvetenskapliga kärnan som tar upp frågor kring bl a pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Som student har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På ämneslärarutbildningen kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra eller termin sju då du läser ditt andraämne alternativt termin åtta då du läser ditt förstaämne.

Utbildningen leder till en ämneslärar­examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. En ämneslärarexamen för gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i de ämnen som ingår i din examen också i årskurserna 7-9 förutsatt att dessa är undervisningsämnen i grundskolan. En ämneslärarexamen för gymnasieskolan där idrott och hälsa ingår ger behörighet att undervisa i ämnet också i årskurserna 1-6.

En god arbetsmarknad väntar

Det råder brist på lärare så arbetsmarknaden för en examinerad ämneslärare är god.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för gymnasielärare

I utbildningsplanen kan du se vilka kurser du läser inom programmet beroende på vilka ämnen du vill kombinera. 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2, Engelska 6

Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Genom historia förstår vi oss själva

Johanna Mårtensson har haft lärare som betytt mycket för henne. Nu vill hon ge tillbaka och själv vara en sån som lyfter unga människor.

Genom historia förstår vi oss själva

Johanna Mårtensson har haft lärare som betytt mycket för henne. Nu vill hon ge tillbaka och själv vara en sån som lyfter unga människor.

– Jag har själv gjort en klassresa och vill ge tillbaka till alla andra som inte får allting serverat med silversked.

Johanna ska bli ämneslärare och har historia som förstaämne. Historia ser hon som en möjlighet att syssla med ett intressant och utvecklande ämne samtidigt som hon får möta unga människor i en formbar ålder när man behöver stöttning och utmaningar.

Människor och politik

– Jag har alltid varit intresserad av människor och förhållanden människor emellan på olika sätt. Jag är också politiskt intresserad och utan en historisk medvetenhet i både det korta och det långa perspektivet blir politik väldigt konstigt och svårförståeligt.

Johanna är genuint intresserad av att förstå hur människor från andra tider tänkt och agerarat. Genom att förstå vad som hänt och varför kan vi förstå vi oss själva, menar hon.

– Det handlar om historiebruk. Vi kan inte se på historien genom dagens glasögon. Det är tydligt hur makthavare gör just det, plockar ut russinen ur kakan så att det passar deras egna syften.

Vad tycker du om utbildningen?

– Jag tycker det är jättepositivt att Malmö universitet jobbar med att rekrytera bredare, att man får möta olika människor. Jag har haft jättespännande lärare och min handledare utmanande mig verkligen när jag skrev examensarbetet. Men jag hade velat ha mer av det. Det är för lite tid med lärarna. Jag tror det är ett generellt problem för humaniora, det behöver satsas mer pengar på humaniora.

Vad skulle du välja säga till en som vill bli lärare i historia?

– Att man inte ska tro man förstår allt på en gång, det gör man inte. Den riktiga utbildningen börjar när man börjar jobba. Man är inte klar för att man är klar.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se