Anmälan

Anmälan är öppen den 15 februari–15 mars och görs på antagning.se. Tänk på att specialpedagogprogrammet har en tidigare ansökningsperiod.

Om utbildningen

Specialpedagogprogrammet vänder sig till dig som vill erbjuda stöd till förskollärare/lärare och skolledare i frågor som rör barn och elever i behov av särskilt stöd och deras rättighet till en likvärdig utbildning.

För förskollärare finns det möjlighet att söka specialpedagogprogrammet med profil språk- och kommunikationsutveckling i förskolan. Där får du kunskap om barns tidiga språk- och kommunikationsutveckling samt om hur språkliga svårigheter kan förebyggas. För dig som väljer profilen kommer språk- och kommunikationsutveckling genomsyra hela utbildningen. Profilen ges tills vidare endast på helfart (100%).

Fokus i specialpedagogprogrammet omfattar tre centrala områden för den specialpedagogiska yrkesrollen:

  • identifiera möjligheter i lär- och undervisningsmiljöer
  • kvalificerade samtal i olika pedagogiska frågor
  • samt att delta i och leda förskole-/skolutveckling och specialpedagogiskt förändringsarbete.

I programmet bygger du vidare på din tidigare utbildning och utvecklar yrkeserfarenheter till fördjupade kunskaper för arbete inom verksamhetsområden som kräver ett kvalificerat specialpedagogiskt kunnande.

Det gäller exempelvis

  • barn och elevers utveckling och lärande i relation till arbets- och förhållningssätt och undervisning
  • arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram utifrån ett helhetsperspektiv
  • att delta i och leda kvalificerade samtal, delta i och leda specialpedagogiskt förändringsarbete
  • att delta i verksamhetens kvalitetsarbete genom uppföljning och utvärdering.

Utbildningen leder till en specialpedagogexamen.

Programmets upplägg

Merparten av helfartsstudier utgörs av föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete schemalagda på campus (cirka 3 dagar i veckan är förlagda på campus). I varje kurs förutsetts även du och din basgrupp själva planera och utföra bland annat fältstudier, basgruppsarbete, auskultation, litteraturläsning samt eget arbete med examinationsuppgift.

Halvfartsstudier innebär dels schemalagda dagar på campus med föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete (cirka 12–14 dagar i varje kurs), dels självstudier, fältstudier samt basgruppsarbete som kan innebära till exempel litteraturläsning, litteraturseminarium, bearbeta föreläsningar, auskultation, erfarenhetsutbyte samt eget arbete med examinationsuppgift.

Merparten av halvfartsstudierna i varje kurs förutsetts därmed du och din basgrupp själva planera och utföra.

Efter examen

Efter utbildningen kan du arbeta som specialpedagog för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Som specialpedagog kan du komma att arbeta i många olika pedagogiska miljöer. Du förväntas samarbeta med speciallärare, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärande miljöer.

Programmet ges på hel- eller halvfart

Utbildningen ges både på helfart (100 %) och halvfart (50 %). Du väljer vilket alternativ du vill anmäla dig till. Tänk på att alternativen har olika anmälningskoder och att det därför finns två olika länkar till anmälan på Antagning.se.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

För att styrka din arbetslivserfarenhet ska tjänstgöringsintyg laddas upp på Antagning.se.

Intyg om arbetslivserfarenhet (antagning.se)

Behörighetskrav

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskola, förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se