Program, avancerad nivå
90 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti, 2023 - 19 januari, 2025
Ansökningen öppnar 15 mars

Om utbildningen

Specialpedagogprogrammet vänder sig till dig som vill erbjuda stöd till förskollärare/lärare och skolledare i frågor som rör barn och elever i behov av särskilt stöd och deras rättighet till en likvärdig utbildning.

Från och med hösten 2022 finns det för förskollärare möjlighet att söka specialpedagogprogrammet med profil språk- och kommunikationsutveckling (gäller tills vidare endast helfart). Där får du kunskap om barns tidiga språk- och kommunikationsutveckling samt om hur språkliga svårigheter kan förebyggas, riktat mot förskolan. För dig som väljer profilen kommer språk- och kommunikationsutveckling utgöra en kärna genom hela utbildningen.

Fokus i specialpedagogprogrammet omfattar tre centrala områden för den specialpedagogiska yrkesrollen:

  • identifiera möjligheter i lär- och undervisningsmiljöer,
  • kvalificerade samtal i olika pedagogiska frågor,
  • samt att delta i och leda förskole-/skolutveckling och specialpedagogiskt förändringsarbete.

I programmet bygger du vidare på din tidigare utbildning och utvecklar yrkeserfarenheter till fördjupade kunskaper för arbete inom verksamhetsområden som kräver ett kvalificerat specialpedagogiskt kunnande.

Det gäller exempelvis:

  • barn och elevers utveckling och lärande i relation till arbets- och förhållningssätt och undervisning,
  • arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram utifrån ett helhetsperspektiv,
  • att delta i och leda kvalificerade samtal, delta i och leda specialpedagogiskt förändringsarbete samt
  • att delta i verksamhetens kvalitetsarbete genom uppföljning och utvärdering.

Utbildningen leder till en specialpedagogexamen.

Programmets upplägg

Merparten av helfartsstudier utgörs av föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete schemalagda på campus (cirka 3 dagar i veckan är förlagda på campus). I varje kurs förutsetts även du och din basgrupp själva planera och utföra bland annat fältstudier, basgruppsarbete, auskultation, litteraturläsning samt eget arbete med examinationsuppgift.

Halvfartsstudier innebär dels schemalagda dagar på campus med föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete (cirka 12–14 dagar i varje kurs), dels självstudier, fältstudier samt basgruppsarbete som kan innebära till exempel litteraturläsning, litteraturseminarium, bearbeta föreläsningar, auskultation, erfarenhetsutbyte samt eget arbete med examinationsuppgift.

Merparten av halvfartsstudierna i varje kurs förutsetts därmed du och din basgrupp själva planera och utföra.

Efter examen

Efter utbildningen kan du arbeta som specialpedagog för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Som specialpedagog kan du komma att arbeta i många olika pedagogiska miljöer. Du förväntas samarbeta med speciallärare, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärande miljöer.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

För att styrka din arbetslivserfarenhet ska tjänstgöringsintyg laddas upp på Antagning.se.

Behörighetskrav

Förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskola, förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kontakt