Anmälan

Anmälan är öppen den 15 februari–15 mars och görs på antagning.se. Tänk på att specialpedagogprogrammet har en tidigare ansökningsperiod.

Om utbildningen

Specialpedagogprogrammet vänder sig till dig som vill erbjuda stöd till förskollärare/lärare och skolledare i frågor som rör barn och elever i behov av särskilt stöd och deras rättighet till en likvärdig utbildning.

Fokus i specialpedagogprogrammet omfattar tre centrala områden för den specialpedagogiska yrkesrollen:

  • identifiera möjligheter i lär- och undervisningsmiljöer,
  • kvalificerade samtal i olika pedagogiska frågor,
  • samt att delta i och leda förskole-/skolutveckling och specialpedagogiskt förändringsarbete.

I programmet bygger du vidare på din tidigare utbildning och utvecklar yrkeserfarenheter till fördjupade kunskaper för arbete inom verksamhetsområden som kräver ett kvalificerat specialpedagogiskt kunnande.

Det gäller exempelvis:

  • barn och elevers utveckling och lärande i relation till arbets- och förhållningssätt och undervisning,
  • arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram utifrån ett helhetsperspektiv,
  • att delta i och leda kvalificerade samtal, delta i och leda specialpedagogiskt förändringsarbete samt
  • att delta i verksamhetens kvalitetsarbete genom uppföljning och utvärdering.

Om profilens innehåll

Specialpedagogprogrammet med profil språk- och kommunikationsutveckling i förskolan innehåller fördjupning i förskolans språk- och kommunikationsutvecklande arbete. Du får här kunskap om barns tidiga språk- och kommunikationsutveckling samt om hur språkliga svårigheter kan förebyggas. För dig som väljer profilen kommer tidig språk- och kommunikationsutveckling genomsyra hela utbildningen.

Utöver specialpedagogprogrammets ordinarie undervisning deltar du i föreläsningar och gruppträffar kopplade till profilens innehåll. Varje kurs har därmed en–två extra dagar på campus samt ytterligare fördjupningslitteratur inom språk- och kommunikationsutveckling. Du som är antagen till profilen examineras enligt utbildningsplan för specialpedagogprogrammet: profil språk- och kommunikationsutveckling i förskolan. Profilen ges tills vidare endast på helfart (100%).

Utbildningen leder till en specialpedagogexamen.

Programmets upplägg

Merparten av helfartsstudier utgörs av föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete schemalagda på campus (cirka 3 dagar i veckan är förlagda på campus). I varje kurs förutsetts även du och din basgrupp själva planera och utföra bland annat fältstudier, basgruppsarbete, auskultation, litteraturläsning samt eget arbete med examinationsuppgift.

Efter examen

Efter utbildningen kan du arbeta som specialpedagog för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Som specialpedagog kan du komma att arbeta i många olika pedagogiska miljöer. Du förväntas samarbeta med speciallärare, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärande miljöer.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

För att styrka din arbetslivserfarenhet ska tjänstgöringsintyg laddas upp på Antagning.se.

Behörighetskrav

Förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskola, förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kontakt