Om utbildningen

Arbetar du som obehörig lärare i skola eller förskola? Då kan VAL, vidareutbildning av lärare, kanske vara en möjlighet för dig att nå en examen. VAL är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som arbetar som lärare eller förskollärare men saknar examen.

I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skola eller förskola. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026.

VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten.

Mer information om VAL

Ansök till VAL

Ansökan inför höstterminen öppnar den 15 mars och inför vårterminen den 15 september.

1. Gör en ansökan på Lärarutbildning.nu

2. Du slussas där vidare till antagning.se där du fortsätter med din ansökan

Om du inte redan har ett konto på antagning.se, så kan du skapa ett konto.

Du behöver i din ansökan använda något av våra tjänstgöringsintyg för att styrka din nuvarande och tidigare lärarerfarenhet. Tänk på att det i tjänstgöringsintyget ska framgå viss, specifik information kopplat till din anställning, som ligger till grund för antagning.

Läs noga igenom anvisningarna i tjänstgöringsintyget och säkerställ att alla uppgifter är ifyllda innan du laddar upp det antagning.se tillsammans med din ansökan.

Tjänstgöringsintyg för lärare

Tjänstgöringsintyg för förskollärare

Tjänstgöringsintyg för lärare i fritidshem

Utbildningens genomförande

Individuell studieplan

Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Komplettering för att nå examen sker utifrån varje individs behov, examensmål och meriter. En studieplan kan omfatta allt från 7,5 hp till 120 hp.

Studier sker både på distans och campus

I den mån det är möjligt bedrivs studierna på halvfart på distans via en webbplattform, ibland med några dagars campusträffar i varje kurs. Detta gäller alla kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna. Halvfart motsvarar 20 studietimmar per vecka. Beroende på vilka kurser som ska ingå i din examen kan du behöva studera vid ett annat lärosäte eller läsa delar av din utbildning som campusförlagda heltidsstudier.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Om vfu ingår i din studieplan, så gör du vanligen den inom din ordinarie tjänst. Om du antas utifrån lång yrkeserfarenhet tillgodoräknas de 30 hp VFU som ingår i en lärarutbildning. Du som har minst två års sammanhängande, för examen relevant undervisningserfarenhet, kan få 15 hp tillgodoräknade.

Studieuppehåll

När du antagits till VAL kan du inte formellt ansöka om studieuppehåll. Om du inte kan fortsätta dina studier under en period, kontakta val@mau.se för att hitta en individuell lösning.

Tre utbildningsingångar

På Malmö universitet finns tre sökbara utbildningsingångar:

  • Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
  • Förskollärare
  • Grundlärare: Fritidshem

VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten. Det kan förekomma att studier på annat lärosäte ingår i din studieplan om kurserna inte finns i Malmö universitets kursutbud. Det kan också förekomma att studierna ges på helfart och/eller campus om de inte finns på halvfart/distans. 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Behörig till Vidareutbildning av lärare (VAL) är den som saknar en examen som kan vara behörighetsgivande enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) för legitimation som lärare om han eller hon, 1. på grund av tidigare högskoleutbildning, tidigare motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som lärare eller i undervisningen i förskolan eller förskoleklassen har förutsättningar att uppnå en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare eller förskollärare inom ramen för en utbildning om maximalt 120 högskolepoäng och 2. är verksam som lärare i skolväsendet eller medverkar i undervisningen i förskolan eller förskoleklassen med en förskollärares arbetsuppgifter om minst 50 procent och i huvudsak i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Med ämne menas skolämne, förskolepedagogiskt ämnesområde eller fritidspedagogiskt ämnesområde.Om det behövs för att kunna bedöma om de förutsättningar som anges ovan är uppfyllda får högskolan i ett enskilt fall besluta att sökanden ska utföra kompletterande prov eller andra uppgifter.

Urval

100% högskolepoäng

Kontakt