Arbetar du som obehörig lärare eller förskollärare i skola, på fritidshem eller i förskola? Då kan VAL, vidareutbildning av lärare, kanske vara en möjlighet för dig att nå en examen. VAL är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som arbetar som lärare eller förskollärare men saknar examen.

I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skola eller förskola. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026.

VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten

Behörighet

Behörighet

För att kunna antas till studier inom VAL på Malmö universitet ska du medverka i undervisningen i förskola med en förskollärares arbetsuppgifter eller vara verksam som lärare i fritidshem, grundskolan eller gymnasieskolan.

Du ska uppfylla två krav för att VAL ska vara aktuellt för dig:

 • Du har tillräckliga meriter för att kunna rymmas inom VAL-utbildningens poängram på 120 högskolepoäng (hp), vilket i regel betyder att du redan har med dig tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet.
 • Du är verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i, vilket betyder att du ska vara verksam minst 50 procent och i huvudsak i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Med ämne menas skolämne, förskolepedagogiskt ämnesområde eller fritidspedagogiskt ämnesområde.

Du som har lång yrkeserfarenhet inom relevant område är prioriterad vid antagning till VAL och din studietid kan då förkortas. Du kan läsa mer om det längre ner under fliken Särskilda möjligheter för dig med lång yrkeserfarenhet.

Ansök till VAL

Ansökan inför vårterminen 2024 öppnar den 15 september 2023 och stänger den 16 oktober 2023.   

Du ansöker till VAL via Lärarutbildning.nu. Läs igenom alla instruktioner noga innan du påbörjar din ansökan. Om du inte redan har ett konto på antagning.se, så skapa ett konto här. 

Du måste i din ansökan använda något av våra tjänstgöringsintyg för att styrka din nuvarande och tidigare lärarerfarenhet. Tänk på att det i tjänstgöringsintyget måste framgå specifik information kopplat till din anställning, som sedan kan ligga till grund för antagning. Läs noga igenom anvisningarna i tjänstgöringsintyget och säkerställ att alla uppgifter är ifyllda innan du laddar upp det antagning.se tillsammans med din ansökan. 

Tjänstgöringsintyg för lärare 

Tjänstgöringsintyg för förskollärare

Tjänstgöringsintyg för lärare i fritidshem

Utbildningens genomförande

Individuell studieplan

Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Komplettering för att nå examen sker utifrån varje individs behov, examensmål och meriter. En studieplan kan omfatta allt från 7,5hp till 120hp.

Studier sker både på distans och campus

I den mån det är möjligt bedrivs studierna på halvfart på distans via en webbplattform, ibland med några dagars campusträffar i varje kurs. Detta gäller alla kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna. Halvfart motsvarar 20 studietimmar per vecka. Beroende på vilka kurser som ska ingå i din examen kan du behöva studera vid ett annat lärosäte eller läsa delar av din utbildning som campusförlagda heltidsstudier.

Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)

Om vfu ingår i din studieplan, så gör du vanligen den inom din ordinarie tjänst. Om du antas utifrån lång yrkeserfarenhet tillgodoräknas de 30hp vfu som ingår i en lärarutbildning. Du som har minst två års sammanhängande, för examen relevant undervisningserfarenhet, kan få 15hp tillgodoräknade. 

Studieuppehåll

När du antagits till VAL kan du inte ansöka om studieuppehåll. Om du inte kan fortsätta dina studier under en period så kontakta val@mau.se. 

Särskilda möjligheter för dig med lång yrkeserfarenhet

För dig med lång yrkeserfarenhet som lärare i relevanta undervisningsämnen finns särskilda möjligheter till förkortad utbildning. Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) omfattar då 30hp istället för 90hp. Detta regleras i Förordningen (2011:689) och styrks genom tjänstgöringsintyg som bifogas ansökan. 

Du ska

 • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
 • ha varit anställd som lärare eller medverkat i undervisningen med en förskollärares uppgifter i sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till vårterminen gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2023 och att du var anställd den dagen.
 • vara verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.

Du ska även uppfylla de övriga behörighetskrav som gäller för VAL, se fliken Behörighet.

Akademiska meriter från annat land än Sverige

Om du har utländska akademiska meriter är det viktigt att du bifogar (laddar upp på antagning.se) intyg över kurserna som ingår i din examen, samt ditt examensbevis. För att Malmö universitet ska kunna bedöma din utbildning behövs information om vilka kurser du har läst och i vilken omfattning.

Utländska meritdokument måste i vissa fall översättas. Översättning ska ske av auktoriserad översättare. Du måste bifoga både kopia på original och översättningen till din ansökan på Antagning.se.

 • Dokument från ditt utbildningsland (Antagning.se)
 •  
 • Om du har fått ett utlåtande över din utbildning från Universitet-och högskolerådet, som du vill beaktas, så laddar du upp det på antagning.se när du ansöker. (Se www.uhr.se).

 • VAL-utbildningen innebär akademiska studier på svenska. Detta ställer krav på fördjupade kunskaper i språket för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vi förutsätter att du har kunskaper i Svenska som motsvarar Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller annan kurs i svenska som är behörighetsgivande för högskolestudier.

Prov engelska
Sökande som önskar gå mot examen Ämneslärare med inriktning engelska och har utländsk avslutad och godkänd kandidatutbildning (bachelor) i engelska behöver genomföra ett prov i ämnet engelska. Provet ska mäta nivå och innehåll på sökandes tidigare studier i ämnet engelska och är en del av behörighetsgranskningen för att se om sökande bedöms kunna uppnå examensmålen inom ramen för kompletterande studier om max 120 hp.

Hösten 2023 genomförs provet tisdagen den 7 november kl. 9.00–17.00. Observera att detta gäller endast dig som ansöker till VAL med skolämne Engelska. Prövningen genomförs på campus Malmö universitet. Om du är berörd av detta kommer du att få information om det från lärosätet. 

Tidigare studier och yrkeserfarenhet som en del i din examen

En bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenheter görs för alla som ansöker till VAL. Du ska när du ansöker till VAL bifoga intyg som styrker detta. I samband med att du antas tas beslut om vilka kurser eller tidigare utbildningar som kan erkännas och ingå i din examen.

För dig med lång yrkeserfarenhet som lärare i relevanta undervisningsämnen finns särskilda möjligheter till förkortad utbildning. Du kan läsa mer om detta under en egen flik.

Du som har minst två års relevant lärarerfarenhet och inte tidigare har läst kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlag utbildning kan erbjudas att prövas utifrån reel kompetens så att dina förvärvade kunskaper låter sig bedömas i förhållande till examensmålen. Prövningen kan leda till tillgodoräknande om 15hp inom UVK. Om du styrker minst 2 års sammanhämngande yrkeserfarenhet som lärare i relevanta undervisningsämnen kan 15hp VFU komma att tillgodoräknas baserat på yrkeserfarenhet. 

Om du efter att du är antagen vill ansöka om tillgodoräknande hittar du blankett och information på Malmö universitets hemsida under överskriften tillgodoräkning.
Innan du ansöker rekommenderas du att kontaktar VAL-organisationen. 

Studiemedel vid tillgodoräknande

Ett beviljat/delvis beviljat tillgodoräknande kan påverka ditt studiemedel, kontakta CSN för att veta vad som gäller för dig. Ifall ditt tillgodoräknande innebär att du läser färre högskolepoäng en termin än vad du har ansökt studiemedel för, meddelar du själv alla förändringar till CSN.

 

Individuell, digital studieplan

Du som antas till VAL får en individuell studieplan framtagen. Den är din väg till en behörighetsgivande examen. 

Om du redan är antagen till VAL- utbildningen vid Malmö universitet kan du logga in och se din studieplan. Du loggar in med ditt student-ID. 

Digital studieplan för antagna studenter

Examen och behörighet

Examensansökan

När du slutfört dina studier och betygen är inrapporterade i Ladok ansöker du om examen. Du ansöker via VAL-organisationen, inte via Malmö universitets Examensavdelning. 

Blankett för ansökan om examensbevis för Lärarexamen.

Skicka examensansökan till:

Malmö universitet
Lärande och samhälle
Sofia Lönnqvist, VAL
205 06  Malmö

Alternativt skanna in ansökan och skicka den med e-post till val@mau.se. 

Ansök om lärarlegitimation

Malmö universitet utfärdar din examen och därefter ansöker du om förskollärar- eller lärarlegitimation hos Skolverket. Lärarlegitimationen kan byggas ut med fler ämnesbehörigheter än de du fått genom din examen. Information om legitimation och utökad behörighet finns på Skolverkets hemsida.

Enligt Skolverket får du de behörigheter som följer av din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Men du kan också ha rätt till fler behörigheter utifrån studier, undervisningserfarenhet eller yrkeskunskaper. När du ansöker om att utöka din legitimation med fler behörigheter måste du ange alla ämnen, årskurser och skolformer du vill bli behörig att undervisa i.

Ansök om att utöka legitimationen med fler behörigheter.

 

Utbildningsingångar i VAL

Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Inom VAL på Malmö universitet kan du antas till lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Oftas antas du mot en examen som även finns inom reguljära program eller inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Inom VAL är det ibland möjligt och gynnsamt för den sökande att gå mot en äldre examen. Detta kan till exempel gälla dig som har en påbörjad examen som kan slutföras inom VAL. Malmö universitet prövar detta i samband med din ansökan. 

VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten. Det kan förekomma att studier på annat lärosäte ingår i din studieplan om kursen inte finns i Malmö universitets kursutbud. Det kan också förekomma att studierna ges på helfart och/eller campus om de inte finns på halvfart/distans.

Film: Catarina pluggade till ämneslärare åk 7-9 via VAL (Vimeo)

Film: Frida fick examen som ämneslärare i gymnasiet via studier inom VAL (Vimeo)

Nedan ser du några aktuella examina inom VAL: 

Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (240hp)

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30hp
 • Matematik 30hp 
 • Svenska 30hp
 • Övriga ämnen 60hp om 15-30hp vardera
 • Examensarbete 30hp inom huvudämnet (2*15hp) där minst ett skrivs på avancerad nivå

Grundlärarutbildning: årskurs 4-6 (240hp)

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30hp
 • Matematik 30hp 
 • Svenska 30hp
 • Övriga ämnen om 30hp vardera (SvA 15hp)
 • Examensarbete 30hp inom huvudämnet (2x15hp) där minst ett skrivs på avancerad nivå

Lärarexamen mot grundskolans tidigare år (210hp) (äldre lärarexamen, relevanta studier före 2011 som kan ingå i examen krävs)

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp (examensarbete om 15hp ingår)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30hp
 • Huvudämne 60hp (enbart vissa kombinationer är möjliga)
 • Övrigt ämne 60hp

Ämneslärarexamen åk 7-9 (180hp) Undervisningsämne Matematik

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp (examensarbete om 15hp ingår)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30hp
 • Matematik 90hp (vissa ämnesblock måste ingå: Exempelvis taluppfattning och diskret matematik, algebra, geometri, sannolikhetslära och statistik, samband och förändring, analys)

Ämneslärarexamen åk 7-9 (240hp) Minst 30hp examensarbete krävs
Undervisningsämne 1 Religion, Undervisningsämne 2 Bild

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp (examensarbete om 15hp ingår)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30hp
 • Religion 90hp (examensarbete om 15hp ingår i Re eller Bd (vissa ämnesblock måste ingå: Exempelvis religioner och livsåskådningar, religion och samhälle, etik och moral, identitet och livsfrågor)
 • Bild 60hp (vissa ämnesblock måste ingå. Exempelvis bildframställning, redskap för bildframställning, bildanalys)

Ämneslärarexamen Gy (210hp) Undervisningsämne Matematik

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp (examensarbete om 15hp ingår)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30hp
 • Matematik 120hp (vissa ämnesblock måste ingå: Exempelvis taluppfattning, algebra och diskret matematik, geometri, samband och förändring, sannolikhetslära och statistik, analys)

Förskollärare

Du som är verksam inom förskola ges möjlighet att studera genom VAL. Sökande med lång erfarenhet prioriterats inför antagning till hösten 2023.

Film: Heidi läste till förskolelärare via VAL (Vimeo) 

En förskollärarutbildning omfattar 210hp och byggs upp enligt nedan:

 • utbildningsvetenskaplig kärna 60hp
 • verksamhetsförlagd utbildning 30hp 
 • fördjupningsämnet förskolepedagogik om 120hp (inklusive examensarbete) 

För att antas till VAL utifrån lång undervisningserfarenhet krävs att du:

 • har arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent i förskola och/eller förskoleklass. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. För antagning till vårterminen 2024 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2023.
 • medverkade i undervisningen sex månader före sista ansökningsdag.
 • är verksam i förskolan och/eller i förskoleklassen och ska ha medverkat i undervisningen med en förskollärares arbetsuppgifter.

Malmö universitet kan ibland även anta dig som är verksam i förskola och som kan nå förskollärarexamen, utan krav på 8 års arbetslivserfarenhet. Detta kan vara aktuellt om du:

 • har en påbörjad förskollärarutbildning (efter ht 2011), där enbart kurs/kurser saknas som ingår i VALs kursutbud mot förskollärarexamen. 
 • har en påbörjad äldre förskollärarutbildning, där kurser om maximalt 30hp saknas för att nå examen, samt att de kurser du saknar ingår i VALs kursutbud.

Om detta alternativ är aktuellt för dig, skicka då in VALs tjänstgöringsintyg för förskollärare för nuvarande anställning med din webbansökan.

Läs på VALs nationella sida om vad studier mot en förskollärarexamen i VAL innebär för dig som har lång undervisningserfarenhet. 

Läs till Förskollärare inom VAL

Upplägg av utbildningen på Malmö universitet om du antas till VAL utifrån lång erfarenhet

För dig med lång yrkeserfarenhet från undervisning i förskola/förskoleklass finns särskilda möjligheter till förkortad utbildning. Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar då 30hp istället för 90hp. Detta regleras i Förordningen (2011:689) och styrks genom tjänstgöringsintyg som bifogas ansökan. Det krävs även att du har med dig 30hp från tidigare studier, alternativt att du antas utifrån godkänd behörighetsvalidering. Du kan även erbjudas att genomföra en fördjupad kompetenskartläggning inom Förskolepedagogiskt ämnesområde motsvarande sammanlagt 82,5hp, för att ytterligare förkorta dina studier. Om du har studier sedan tidigare som är relevanta mot examensmålen, bedöms dessa och kartläggningsuppgifter med motsvarande innehålls stryks. Kurserna du har med dig sedan tidigare studier kommer att ingå i din examen. 

När du antas till VAL utifrån lång yrkeserfarenhet från undervisning i förskola/förskoleklass får du en preliminär individuell studieplan. Du erbjuds att genomföra en fördjupad kompetenskartläggning och börjar dina studier med två kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna om vardera 7,5hp. 

UV219A Värdegrundsarbete och demokrati i förskola 7,5 hp 

UV223A Specialpedagogiskt arbetet i förskola 7,5hp

Termin två genomförs den fördjupad kompetenskartläggning, som i sin helhet omfattar 82,5hp inom Förskolepedagogiskt ämnesområde. Kartläggningen är omfattande och du kommer att få arbeta med den i cirka tre månader. Vanligtvis läses ingen kurs parallellt med detta.  Du får inom utbildningen information om vad det innebär att validera och kan ta ställning till om du vill anta erbjudandet eller hellre vill läsa kurser. Valideringsterminen är inte CSN-berättigad. Du kan även välja att genomföra delar av den fördjupad kompetenskartläggning och läser då resterande kurser.

Om du väljer att genomföra en fördjupad kompetenskartläggning är det utfallet på den som ligger till grund för dina fortsatta studier och efter denna får du en ny individuell studieplan. På Malmö universitet finns kurserna nedan, som motsvarar examensmålen för förskollärare, och som prövas i kompetenskartläggningen. 

Studierna i VAL mot förskollärarexamen bedrivs på distans. Dessa kurser nedan ges på halvfart och på distans, men inte varje termin. I din studieplan kan det dock i undantagsfall, om de aktuella kurserna inte finns tillgängliga, läggas in studier på annat lärosäte och även kurser som går på helfart. Att studierna är på halvfart betyder att du i snitt studerar ca 15 hp per termin och behöver avsätta ca 20 timmar i veckan åt studier. I VAL behöver du arbeta minst 50 procent i förskolan samtidigt som du studerar. 

Förskolepedagogiskt ämnesområde

 • Exempel på studiegång

Exempel 1 på studiegång 
I detta exempel väljer studenten att göra samtliga uppgifter i tillgodoräknandevalideringen av förskolepedagogiskt ämnesområde, och godkänns på sex av åtta uppgifter. Därmed behöver studenten komplettera med två kurser inom det förskolepedagogiska ämnesområdet. 30hp från tidigare studier eller godkänd behörighetsvalidering läggs in i examen inom förskolepedagogiskt ämnesområde.

Termin 1: Utbildningsvetenskaplig kärna kurserna UV219A och UV 220A, vardera 7,5hp
Termin 2 (ca januari-april alternativt juni-oktober): Erbjudande om kompetenskartläggning av förskolepedagogiskt ämnesområde
Termin 3: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 4: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 5: Utbildningsvetenskaplig kärna kurserna UV221A och UV222A ,vardera 7,5hp
Termin 6: Examensarbete om 7,5 eller 15hp

Exempel 2 på studiegång
I detta exempel väljer studenten att inte genomföra någon uppgift i kompetenskartläggning av förskolepedagogiskt ämnesområde, utan väljer att läsa samtliga kurser som erbjuds inom det förskolepedagogiska ämnesområdet. 30hp från tidigare studier eller godkänd behörighetsvalidering läggs in i examen. 

Termin 1: Utbildningsvetenskaplig kärna kurserna UV219A och UV220A, vardera 7,5hp
Termin 2: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 3: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 4: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 5: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 6: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 7: Utbildningsvetenskaplig kärna kurserna UV221A och UV222A, vardera 7,5hp
Termin 8: Examensarbete (Utvecklingsarbete) om 7,5hp och kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 7,5hp

Kurser som kan ingå i Förskollärarexamen inom VAL inom utbildningsvetenskaplig kärna

UV219A Värdegrundsarbete och demokrati i förskola 7,5 hp
UV223A Specialpedagogiskt arbetet i förskola 7,5hp
UV221A Kvalitetsarbete i förskola 7,5hp
UV222A Forskning för utveckling 7,5hp

Grundlärare: Fritidshem

Du som är verksam inom fritidshem ges möjlighet att studera genom VAL. För dig med lång yrkeserfarenhet från undervisning i fritidshem finns särskilda möjligheter till förkortad utbildning. Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar då 30hp istället för 90hp. Detta regleras i Förordningen (2011:689) och styrks genom tjänstgöringsintyg som bifogas ansökan.

Film: Johan pluggade till fritidslärare inom VAL (Vimeo)

En examen mot Grundlärarutbildning: Fritidshem omfattar 180hp och byggs upp enligt nedan:

 • utbildningsvetenskaplig kärna 60hp
 • verksamhetsförlagd utbildning 30hp 
 • fritidspedagogik fördjupningsämne (inklusive examensarbete) 60hp
 • praktisk-estetiskt ämne; idrott och hälsa, musik, bild, slöjd eller hem och konsumentkunskap 30hp

För att bli behörig till utbildningen utifrån lång lärarerfarenhet krävs att du:

 • har arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
 • har varit anställd som lärare i fritidshem sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till vårterminen 2024 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2023 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.
 • är verksam i fritidshemmet och ha erfarenheter av att leda verksamhet och undervisning i fritidshem samt eventuellt även ha erfarenhet av undervisning i ett praktisk-estetiskt ämne. 

Malmö universitet kan även från hösten 2023 anta dig som är verksam och undervisar i fritidshem om du har minst två års sammanhängande lärarerfarenhet från fritidshem och ryms inom poängramen på 120hp. Det krävs då att du har relevanta studier om minst 45hp som kan ingå i din examen. Utifrån detta läggs din individuella studieplan. 

Läs på VALs nationella sida om vad studier mot Grundlärarutbildning: Fritidshem inom VAL innebär för dig som har lång undervisningserfarenhet. Där finns bland annat information om validering.

 

Läs till lärare i fritidshem inom VAL

Upplägg av utbildningen på Malmö universitet om du antas till VAL utifrån lång undervisningserfarenhet

Om du antas till VAL i Malmö inleds dina studier vanligen med två kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna om vardera 7,5hp. Du läser tillsammans med andra VAL-studenter som går mot olika lärarexamen. Termin ett eller två erbjuds du som antagits utifrån lång yrkeserfarenhet att genomföra en validering inom fritidspedagogiskt ämnesområde motsvarande 15hp parallellt med att du studerar. Du får inom utbildningen information om vad det innebär att validera och kan ta ställning till om du vill anta erbjudandet eller hellre vill läsa en kurs med motsvarande innehåll.

Det finns ett nationellt samarbete inom VAL och du kommer att läsa någon eller några kurser vid ett annat lärosäte. Du söker inte dessa kurs på egen hand, utan plats bokas av VAL-organisationen. Kurserna inom fritidspedagogik, där lärosätena samarbetar, ges på distans helt utan fysiska träffar. En del kurser inom praktisk-estetiskt ämne har några fysiska träffar per termin. Vill du veta mer om detta kan du fråga studie-och karriärvägledare inom VAL. 

Exempel på studiegång för studenter som antagits utifrån lång yrkeserfarenhet

Exempel 1 på studiegång 
I detta exempel har studenten inga tidigare, för examen relevanta studier, och studenten väljer att validera delar av fritidspedagogiska ämnet och godkänns på prövningen.

Termin 1: Utbildningsvetenskaplig kärna 2*7,5 hp (du erbjuds att validera parallellt med studierna i slutet av termin 1 och i början av termin 2)
Termin 2: Kurs inom praktisk-estetiskt ämne 15hp
Termin 3: Kurs inom praktisk-estetiskt ämne 15hp
Termin 4 Kurs Fritidspedagogik II 15hp (ges ej på Mau, men på distans via annat VAL-lärosäte)
Termin 5 Kurs Fritidspedagogik III 15hp 
Termin 6: Utbildningsvetenskaplig kärna 2+7,5hp
Termin 7: Examensarbete 15hp

Exempel 2 på studiegång
I detta exempel väljer studenten att tacka nej till erbjudandet att validera delar av det fritidspedagogiska ämnet och väljer att läsa alla kurserna istället. 

Termin 1: Utbildningsvetenskaplig kärna 2*7,5hp
Termin 2 Kurs Fritidspedagogik I 15hp (ges ej på Mau, men på distans via annat VAL-lärosäte)
Termin 3: Kurs inom praktisk-estetiskt ämne 15hp
Termin 4: Kurs inom praktisk-estetiskt ämne 15hp
Termin 5: Kurs Fritidspedagogik II 15hp (ges ej på Mau, men på distans via annat VAL-lärosäte)
Termin 6 Kurs Fritidspedagogik III 15hp
Termin 7: Utbildningsvetenskaplig kärna 2*7,5hp
Termin 8: Examensarbete 15hp

Kurser inom VAL

Kontakta Studie- och karriärvägledarna i VAL Louise Werner (Fö, Fri, åk 1-6), och Alexandra Odenmar (7-9 , Gy)

Malmö universitet, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö vagledningval@mau.se

Kontakta VAL via e-post

Malmö universitet, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö val@mau.se