Forskningsplattformens mål är förbättra och utveckla förebyggande hudvård samt sårbehandling vid diabetesfotsår genom att kombinera forskning som utförs på molekylär nivå med klinisk forskning. Vårt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt är inriktat på att fastställa samband mellan molekylära hudegenskaper och sårutveckling. Vidare att få kunskap om egenvårdsstrategier och preventiv vård, med målet att möjliggöra bättre riskbedömning och förbättra det förebyggande arbetet och behandlingen av diabetesfotsår.

Vår forskning

Fotsår är en av de allvarligaste konsekvenserna av diabetes och de leder ofta till amputation. Fotsår hos personer med diabetes har ofta stor påverkan på patienters livskvalitet, deras familjer, sjukvård och samhälle och många patienter med fotsår blir beroende av hemsjukvård.

Vi vill optimera personcentrerad hälso- och sjukvård genom att överbrygga forskning inom biomedicin, läkemedels- och formuleringsvetenskap, medicin och vårdvetenskap. För att göra detta fokuserar vi på att kartlägga strategier för egenvård och prevention av fotsår samt med biofysikaliska hudmätningar för att upptäcka samband mellan hudtillstånd och diabetesriskbedömning, sårläkning och förebyggande insatser. Vår forskning utgår från forskningsfrågor som tagits fram och prioriterats tillsammans med personer med diabetes, hälso-och sjukvårdspersonal samt forskare.

Vår forskning syftar till att svara på följande frågor:

  • Vilka strategier för egenvård föredras av personer med diabetes och hur arbetar sjuksköterskor för att förebygga diabetesfotsår?
  • Hur är utvecklingen, läkningen och förebyggandet av diabetiska fotsår relaterat till hudens egenskaper hos enskilda patienter?
  • Hur kan vi bäst utveckla individuell diabetessårvård som drar nytta av molekylär hudkarakterisering och möjliggör förbättrad riskbedömning och riskhantering, optimalt val av aktuella formuleringar och sårbehandlingar?
  • Hur kan vi erbjuda personer med diabetesfotsår en anpassad sårvård genom att ta hänsyn till molekylära hudegenskaper för varje enskild patient?

Fyra huvudteman

Kartläggning av egenvård och vård för att förebygga diabetesfotsår

Kunskap om vilka egenvårdsrutiner för att förebygga diabetesfotsår som fungerar för personer med diabetes är av värde för att kunna anpassa preventiv vård och behandling av diabetesfotsår. Hur sjuksköterskor arbetar preventivt för att förebygga diabetesfotsår är viktig kunskap för att kunna implementera en mer individanpassad vård och behandling.

Val av metoder för hudkarakterisering och bedömning av klinisk relevans

Molekylär eller biofysikalisk hudkarakterisering används för närvarande inte för att förutsäga eller motivera prevention av fotsår eller sårvårdsprocedurer för patienter med diabetes. Att använda denna kunskap och systematiskt observera hudförändringar skulle dock mycket väl kunna förbättra riskbedömningen, leda till mer frekventa diabetiska fotundersökningar och möjliggöra val av adekvat sårförband. Vårt mål är att hitta de bästa molekylära hud-karakteriseringsmetoderna för att motivera individanpassade preventiva hudbehandlingar samt sårvård för patienter med diabetes.

Genom att mäta en rad egenskaper som elektrisk impedans, transepidermal vattenförlust och hudens hydrering, strävar vi efter att hitta korrelationer mellan hudtillstånd och biofysiska/optiska mätningar. Detta görs i samarbete med industri och involverar externa intressenter som arbetar inom innovation.

Översättning av observationer till personcentrerad sårvård

Genom att hitta samband mellan molekylära, morfologiska och biokemiska egenskaper av huden och deras effekt på utvecklingen av diabetiska fotsår, siktar vi på att utveckla preventiva hudbehandlingsrutiner för patienter med diabetes. Vi samarbetar med ett nätverk av kliniska partners och industripartners för att översätta resultaten till produkter, personcentrerade riskbedömningar, förebyggande rekommendationer och förbättrade läkningsprocedurer.

Forskare