Fakta

Kontaktperson:
Sanne Björklund
Ansvarig vid Mau:
Sanne Björklund
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2021 - 01 september 2025
Forskningsämne:

Om projektet

Det här är ett doktorandprojekt inom naturvetenskapernas didaktik med fokus på naturens roll i förskolan. Vi lever i en tid där människans relation till naturen ställs på sin spets med klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald som några av flera utmaningar, en tid som kan benämnas antropocen. Det är en särskild tid att vara barn och en stor del av barndomen i Sverige spenderas idag i förskolan. Jag vill bidra till en utökad förståelse av vilken roll naturen har (eller inte har) i barns liv för att på så sätt skapa kunskap om människors roll i klimatkrisen.

Syfte och frågeställningar

Naturen har en självklar roll i svensk förskola både historiskt och i nuvarande praktik där naturmiljöer kopplas till såväl idéer om den goda barndomen som till naturvetenskap, hälsa och hållbar utveckling.

Det här projektet intresserar sig för den här komplexa relationen och ställer frågor som:

  • Hur görs natur tillsammans med förskolans praktik?
  • Vilka aktörer är involverade?
  • Hur kan vi förstå dem i relation till den särskilda tid, antropocen, som vi lever i?

Syftet med att ställa den här typen av frågor är att synliggöra naturens roll i den förskola som är en del av barns vardag, en stor del av den tidiga barndomen och första steget i utbildningssystemet. Naturen finns inte bara ”där ute” för oss att upptäcka, den skapas också tillsammans med oss människor och vår kultur. I det här projektet ses ”natur” som en hybrid som inrymmer både natur och kultur, ständigt omskapad genom olika relationella nätverk, där olika aktörer (både sociala och materiella) spelar varierande roller. Antropocen gör att naturvetenskapernas didaktik behöver ställa frågor som utmanar tidigare förgivettagna idéer om relationen mellan människa och natur.

Metod och resultat

Det här projektet söker svar på hur den relationen görs i en praktik som förskolan, så att naturvetenskapernas didaktik och förskolans praktik kan ytterligare förstås och utvecklas. Forskningsprojektet har en ANT (actor-network theory) inspirerad etnografisk ansats och kommer att resultera i en monografi på engelska.