Presentation

Jag har en bakgrund som samhällsvetare och har under de senaste 12 åren arbetat och forskat om utbildning som doktorand, utredare och disputerad forskare.

I min forskning intresserar jag mig dels för miljöfrågor i relation till utbildning och dels för implementering av utbildningspolicy. I min avhandling från 2016 kombinerade jag dessa två intressen genom att studera hur begreppet hållbar utveckling tolkas och formas inom svenska lärarutbildningar.

Idag arbetar jag i huvudsak med projektet Barndom i antropocen. Inom projektet studerar jag relationen mellan barndom och det geovetenskapliga begreppet antropocen, som betecknar och beskriver att vi lever i en tidsålder som präglas av mänsklig påverkan på hela jordklotets miljö. Frågor kring synen på barndom, kunskap, och utbildning sätts i relation till existentiella frågor om vad det innebär att vara människa i en antropocen epok.

Jag har också ett forskningsintresse som handlar om konflikten mellan individens frihet och behovet av samhällsgemenskap i relation till skolval. Jag studerar denna konflikt både empiriskt och teoretiskt.

Jag undervisar både på förskollärarutbildningen och på olika fristående kurser. Jag är kursansvarig för Barndom och klimatförändringar (grundläggande nivå) och Kvalitativa forskningsintervjuer (forskarutbildningsnivå).

Jag är också medlem i redaktionen för webbtidningen S.O.S - Skola och Samhälle.