Presentation

Jag har en bakgrund som samhällsvetare och har under de senaste 11 åren arbetat och forskat om utbildning som doktorand, utredare och disputerad forskare.

I min forskning intresserar jag mig dels för miljöfrågor i relation till utbildning och dels för implementering av utbildningspolicy. I min avhandling från 2016 kombinerade jag dessa två intressen genom att studera hur begreppet hållbar utveckling tolkas och formas inom svenska lärarutbildningar.

Idag arbetar jag i huvudsak med projektet Barndom i antropocen. Inom projektet studerar jag relationen mellan barndom och det geovetenskapliga begreppet antropocen, som betecknar och beskriver att vi lever i en tidsålder som präglas av mänsklig påverkan på hela jordklotets miljö. Frågor kring synen på barndom, kunskap, och utbildning sätts i relation till existentiella frågor om vad det innebär att vara människa i en antropocen epok.

Jag har också ett forskningsintresse som handlar om konflikten mellan individens frihet och behovet av samhällsgemenskap i relation till det fria skolvalet. Jag studerar denna konflikt både empiriskt och teoretiskt.

Jag undervisar framförallt på förskollärarutbildningen och på det internationella mastersprogrammet i utbildningsteori. Jag är också kursansvarig för de fristående kurserna Children’s Rights och Barndom och klimatförändringar.

Jag är också medlem i redaktionen för webbtidningen S.O.S - Skola och Samhälle.