Fakta

Kontaktperson:
Tuija Muhonen
Finansiär:
  • Forte
Ansvarig vid Mau:
Tuija Muhonen
Affilierade:
  • Isil Karatuna - Marmara University
Projektperiod:
01 januari 2017 - 31 december 2025
Forskningsämne:

Om projektet

Människovårdande organisationer (HSOs) inom skola, vård och omsorg möter stora förändringar och utmaningar som påverkar arbetsmiljön (krav, resurser, kränkningar o.s.v.) för både anställda och chefer. Programmet kommer att bidra till forskningsområdet med ett nytt begrepp organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat som tillsammans med ”Job Demands-Resource” teorin utgör ett teoretiskt ramverk. Det övergripande målet är att utveckla arbetsformer och metoder som kan användas för forskning, praktik och intervention i syfte att utveckla en hållbar arbetsmiljö i framtidens HSO.

Under de första tre åren av programmet kommer vi att:

  1. vidareutveckla befintliga metoder och instrument som kan användas för att undersöka det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet i olika HSOs
  2. genomföra studier av anställdas och första linjens chefers arbetsmiljö
  3. genomföra studier om arbetsplatsmobbning och trakasserier med fokus på offren såväl som vittnen

Resultaten av studierna ger oss fördjupad kunskap om krav, resurser och kränkningar samt om metoder som kan användas för att utveckla det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet inom HSOs.

På basis av ny kunskap från de olika projekten kommer de följande tre åren av programmet att ägnas åt genomförande av interventionsstudier på olika organisatoriska nivåer inom HSO. Resultaten kommer att klargöra hur HSOs genom ett sunt organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat kan möta framtida utmaningar såsom stress, kränkande särbehandling, hög personalomsättning och rekryteringsproblem.

Forskargruppen är tvärvetenskaplig och har kompetens inom ett brett spektrum av teorier och forskningsmetoder. Förutom internationella vetenskapliga publikationer, kommer resultaten att presenteras i en bok, på vår hemsida och på konferenser.