Fakta

Kontaktperson:
Charlotta Löfgren-Mårtenson
Finansiärer:
  • Crafoordska stiftelsen/The Crafoord Foundation
  • People Places and Prevention
Ansvarig vid Mau:
Charlotta Löfgren-Mårtenson
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 december 2020 - 01 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

I samband med #MeToo uppmärksammades 2017 sexuella trakasserier inom arbetslivet runtom i världen. Fortfarande saknas dock fördjupad kunskap, även om internationell forskning visar på omfattande erfarenheter. Utpräglad statushierarki, osäkra anställningsvillkor, olika makt- och beroendeförhållanden och obalans mellan den formella och informella makten inom universiteten är stora utmaningar.

Studenter och doktorander kan vara särskilt utsatta på grund av beroende- och maktförhållanden inom den akademiska kulturen. Av Malmö universitets 24 000 studenter är 1350 internationella studenter, en tredjedel har utländsk bakgrund och två tredjedelar är första generationens akademiker.

Syfte

Pilotprojektets syfte är att undersöka hur sexuella trakasserier inom akademin upplevs och hanteras av studenter och doktorander, och vilka faktorer som bidrar till att främja respektive hindra förekomsten av trakasserier inom akademin.

Information till dig som är intresserad av att delta i studien

Vi vill fråga dig om att delta i ett forskningsprojektet ”Plötsligt kom där en hand” genom att medverka i en forskningsintervju. Vi vänder oss till dig som har fyllt 18 år och är programstudent vid Malmö universitet.

Vi vill fråga dig om att delta i ett forskningsprojektet ”Plötsligt kom där en hand” genom att medverka i en forskningsintervju. Vi vänder oss till dig som har fyllt 18 år och är programstudent vid Malmö universitet.

Under hösten 2020 sker intervjuerna online på grund av Malmö universitets beslut (31/8-2020) om digital undervisning och forskning utifrån den rådande covid-19-pandemin. Intervjuerna kommer att spelas in och ta cirka 1-1 ½ timme.

Projektet följer forskningsetiska riktlinjer om information-, konfidentialitet, samtycke och nyttjandekrav. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet ska presenteras i form av vetenskapliga artiklar. Datalagring och arkivering följer Malmö universitets riktlinjer och förstörs efter tio år. Om du vill ta del av dina individuella data respektive resultatet av hela studien kan du kontakta forskningsansvariga Charlotta Löfgren-Mårtenson eller My Lilja (se kontaktuppgifter nedan).

Studier om sexuella trakasserier kan vara ett känsligt område. Utifall att intervjufrågorna väcker oro eller behov av bearbetning så hänvisas till råd och stöd via Studenthälsan vid Malmö universitet.

Personuppgiftsbehandling

Ansvarig för dina personuppgifter är Malmö universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Dataskyddsombud är Malmö universitet (dataskyddsombud@mau.se). Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att skicka in dina klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Intresseanmälan

Du anmäler dig till forskningsstudien genom att skicka dina kontaktuppgifter till forskarnas e-postadress (se nedan). Då återkommer vi till dig och bokar en tid för intervju. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet, även i efterhand. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.

Forskningshuvudman för forskningsprojektet är Malmö universitet. Ansvariga för studien är:

Charlotta Löfgren-Mårtenson, professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi, e-post: charlotta.lofgren-martenson@mau.se

My Lilja, universitetslektor i kriminologi, e-post: my.lilja@mau.se

Metod, urval och analys

Mellan 4–6 fokusgruppsintervjuer eller enskilda djupintervjuer ska genomföras med 3–6 deltagare i varje grupp utifrån vinjetter och en intervjuguide:

a) på vilka sätt beskrivs och hanteras sexuella trakasserier

b) i vilka situationer kan sexuella trakasserier uppstå

c) samt vilka faktorer beskrivs som främjande respektive hämmande för sexuella trakasserier.

Urvalet sker genom rekrytering av programstudenter och doktorander vid Malmö universitets fem fakulteter:

  • Lärande och samhälle
  • Teknik och samhälle
  • Hälsa och samhälle
  • Kultur och samhälle
  • Odontologiska fakulteten.

En viss bredd eftersträvas vad gäller exempelvis kön, etnicitet, funktionsnedsättning och sexualitet. Ett intersektionellt perspektiv ska användas för att analysera hur olika maktstrukturer och kategorier vävs samman och påverkar varandra.

Etiska överväganden

Projektet följer vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vad gäller informations-, nyttjande-, konfidentialitets- och samtyckeskraven i studiens samtliga faser och prövas innan genomförande av Etikprövningsmyndigheten.

Medverkande forskare

Charlotta Löfgren-Mårtenson är disputerad i socialt arbete och arbetar som professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi, vid institutionen för socialt arbete. Hon är forskningsledare vid Malmö universitet och tf. nationell forskningssamordnare inom forsknings- och samverkansprogram om sexuella trakasserier i akademin.

My Lilja är disputerad i kriminologi och arbetar som lektor vid institutionen för kriminologi vid Malmö universitet.