Fakta

Kontaktperson:
Mika Hagerlid
Finansiär:
  • Crafoordska stiftelsen
  • People Places and Prevention
Ansvarig vid Mau:
Charlotta Löfgren
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 september 2020 - 30 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

I samband med #MeToo uppmärksammades 2017 sexuella trakasserier inom arbetslivet runtom i världen. Fortfarande saknas dock fördjupad kunskap, även om internationell forskning visar på omfattande erfarenheter. Utpräglad statushierarki, osäkra anställningsvillkor, olika makt- och beroendeförhållanden och obalans mellan den formella och informella makten inom universiteten är stora utmaningar.

Studenter och doktorander kan vara särskilt utsatta på grund av beroende- och maktförhållanden inom den akademiska kulturen. Av Malmö universitets 24 000 studenter är 1350 internationella studenter, en tredjedel har utländsk bakgrund och två tredjedelar är första generationens akademiker. Det finns därtill ungefär 250 doktorander vid Malmö universitet.

Syfte

Projektets syfte är att undersöka hur sexuella trakasserier inom akademin upplevs och hanteras av studenter och doktorander, och vilka faktorer som bidrar till att främja respektive hindra förekomsten av trakasserier inom akademin.

Information till dig som är intresserad av att delta i studien

 

Vi vill fråga dig som är student om att delta i forskningsprojektet ”Plötsligt kom där en hand” genom att medverka i en individuell forskningsintervju. Vi vänder oss till dig som har fyllt 18 år och är programstudent vid Malmö universitet. Du behöver inte själv ha varit utsatt för sexuella trakasserier.

Vi vill även fråga dig som är doktorand om att delta i forskningsprojektet ”Plötslig kom där en hand” genom att medverka i en fokusgruppsintervju. Vi vänder oss till dig som är anställd som doktorand vid Malmö universitet. Avsikten är att tala om fenomenet, inte att tala om enskilda händelser.

Studiens syfte

Syftet med studien är att skapa fördjupad kunskap om hur sexuella trakasserier inom akademin upplevs och hanteras av studenter, och vilka faktorer som bidrar till att främja respektive hindra förekomsten av trakasserier inom akademin. Vi kommer att intervjua studenter och doktorander vid Malmö universitet.

Forskningsetik

Projektet följer forskningsetiska riktlinjer om information-, konfidentialitet, samtycke och nyttjandekrav. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet ska presenteras i form av vetenskapliga artiklar. Datalagring och arkivering följer Malmö universitets riktlinjer och förstörs efter tio år. Om du vill ta del av dina individuella data respektive resultatet av hela studien kan du kontakta forskningsansvariga Charlotta Löfgren-Mårtenson eller My Lilja (se kontaktuppgifter nedan).

Studier om sexuella trakasserier kan vara ett känsligt område. Utifall att intervjufrågorna väcker oro eller behov av bearbetning så hänvisas till råd och stöd via Studenthälsan vid Malmö universitet.

Personuppgiftsbehandling

Ansvarig för dina personuppgifter är Malmö universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Dataskyddsombud är Malmö universitet (dataskyddsombud@mau.se). Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att skicka in dina klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Intresseanmälan

Du anmäler dig till forskningsstudien genom att skicka dina kontaktuppgifter till forskarnas e-postadress (se nedan). Då återkommer vi till dig och bokar en tid för intervju. För studenter gäller individuella intervjuer och för doktorander gäller fokusgruppsintervjuer. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet, även i efterhand. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.

Forskningshuvudman för forskningsprojektet är Malmö universitet. Ansvariga för studien är:

Charlotta Löfgren-Mårtenson, professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi, e-post: charlotta.lofgren-martenson@mau.se

My Lilja, universitetslektor i kriminologi, e-post: my.lilja@mau.se

Samtyckesblankett.pdf

Metod, urval och analys

Projektet innehåller både individuella forskningsintervjuer med studenter och fokusgruppsintervjuer med doktorander. De genomförs digitalt via Zoom och på campus utifrån en tematisk intervjuguide:

a) på vilka sätt beskrivs och hanteras sexuella trakasserier

b) i vilka situationer kan sexuella trakasserier uppstå

c) samt vilka faktorer beskrivs som främjande respektive hämmande för sexuella trakasserier.

Urvalet sker genom rekrytering av programstudenter och doktorander vid Malmö universitets fem fakulteter:

  • Lärande och samhälle
  • Teknik och samhälle
  • Hälsa och samhälle
  • Kultur och samhälle
  • Odontologiska fakulteten

En viss bredd eftersträvas vad gäller exempelvis kön, etnicitet, funktionsnedsättning och sexualitet. Ett intersektionellt perspektiv ska användas för att analysera hur olika maktstrukturer och kategorier vävs samman och påverkar varandra.

 

Publikationer

Att handleda och inkludera normbrytande doktorander

Hagerlid, Mika, 2022 (Svenska). Ingår i: Journal of Teaching and Learning in Higher Education at Malmö University, E-ISSN 2004-4097, Vol. 3, nr 2, s. 1-10.

Se fulltext i Diva

Enkätstudie om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor

Maj 2022 (Svenska). Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.

Läs studien här

Etiska överväganden

Projektet följer vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vad gäller informations-, nyttjande-, konfidentialitets- och samtyckeskraven i studiens samtliga faser och prövas innan genomförande av Etikprövningsmyndigheten.

Medverkande forskare

Charlotta Löfgren-Mårtenson är disputerad i socialt arbete och arbetar som professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi, vid institutionen för socialt arbete. Hon är forskningsledare vid Malmö universitet och forskningsledare för Mau inom det nationella forsknings- och samverkansprogrammet om sexuella trakasserier i akademin.

My Lilja är docent i kriminologi och arbetar som lektor vid institutionen för kriminologi vid Malmö universitet.

Mika Hagerlid är disputerad i kriminologi och arbetar som lektor vid institutionen för kriminologi vid Malmö universitet.