Fakta

Kontaktperson:
Mika Hagerlid
Finansiär:
  • Crafoordska stiftelsen
  • People Places and Prevention
Ansvarig vid Mau:
Charlotta Löfgren
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2020 - 31 december 2026
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

I samband med #MeToo uppmärksammades 2017 sexuella trakasserier inom arbetslivet runtom i världen. Fortfarande saknas dock fördjupad kunskap, även om internationell forskning visar på omfattande erfarenheter. Utpräglad statushierarki, osäkra anställningsvillkor, olika makt- och beroendeförhållanden och obalans mellan den formella och informella makten inom universiteten är stora utmaningar.

Studenter och doktorander kan vara särskilt utsatta på grund av beroende- och maktförhållanden inom den akademiska kulturen. Av Malmö universitets 24 000 studenter är 1350 internationella studenter, en tredjedel har utländsk bakgrund och två tredjedelar är första generationens akademiker. Det finns därtill ungefär 250 doktorander vid Malmö universitet.

Syfte

Projektets syfte är att undersöka hur sexuella trakasserier inom akademin upplevs och hanteras av studenter och doktorander, och vilka faktorer som bidrar till att främja respektive hindra förekomsten av trakasserier inom akademin.

Metod, urval och analys

Projektet innehåller både individuella forskningsintervjuer med studenter och fokusgruppsintervjuer med doktorander. De genomförs digitalt via Zoom och på campus utifrån en tematisk intervjuguide:

a) på vilka sätt beskrivs och hanteras sexuella trakasserier

b) i vilka situationer kan sexuella trakasserier uppstå

c) samt vilka faktorer beskrivs som främjande respektive hämmande för sexuella trakasserier.

Urvalet sker genom rekrytering av programstudenter och doktorander vid Malmö universitets fem fakulteter:

  • Lärande och samhälle
  • Teknik och samhälle
  • Hälsa och samhälle
  • Kultur och samhälle
  • Odontologiska fakulteten

En viss bredd eftersträvas vad gäller exempelvis kön, etnicitet, funktionsnedsättning och sexualitet. Ett intersektionellt perspektiv ska användas för att analysera hur olika maktstrukturer och kategorier vävs samman och påverkar varandra.

 

Publikationer

Obstacles for identifying sexual harassment in academia: Insights from five European countries

2023 (Engelska). Malmö universitet, University of Zagreb, Research Department at Rutgers in The Netherlands. Ingår i: Sexuality Research & Social Policy, ISSN 1868-9884, E-ISSN 1553-6610

Se fulltext i Diva

Att handleda och inkludera normbrytande doktorander

Hagerlid, Mika, 2022 (Svenska). Ingår i: Journal of Teaching and Learning in Higher Education at Malmö University, E-ISSN 2004-4097, Vol. 3, nr 2, s. 1-10.

Se fulltext i Diva

Enkätstudie om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor

Maj 2022 (Svenska). Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.

Läs studien här

 

Etiska överväganden

Projektet följer vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vad gäller informations-, nyttjande-, konfidentialitets- och samtyckeskraven i studiens samtliga faser och prövas innan genomförande av Etikprövningsmyndigheten.

Medverkande forskare

Charlotta Löfgren-Mårtenson är disputerad i socialt arbete och arbetar som professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi, vid institutionen för socialt arbete. Hon är forskningsledare vid Malmö universitet och forskningsledare för Mau inom det nationella forsknings- och samverkansprogrammet om sexuella trakasserier i akademin.

My Lilja är docent i kriminologi och arbetar som lektor vid institutionen för kriminologi vid Malmö universitet.

Mika Hagerlid är disputerad i kriminologi och arbetar som lektor vid institutionen för kriminologi vid Malmö universitet.