Fakta

Kontaktperson:
Charlotta Löfgren-Mårtenson
Finansiärer:
  • Forskningsplattformen People Places and Prevention
Ansvarig vid Mau:
Charlotta Löfgren-Mårtenson
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 maj 2020 - 31 december 2020
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

I samband med #MeToo uppmärksammades 2017 sexuella trakasserier inom arbetslivet runtom i världen. Fortfarande saknas dock fördjupad kunskap, även om internationell forskning visar på omfattande erfarenheter. Utpräglad statushierarki, osäkra anställningsvillkor, olika makt- och beroendeförhållanden och obalans mellan den formella och informella makten inom universiteten är stora utmaningar. Studenter kan vara särskilt utsatta på grund av beroende- och maktförhållanden inom den akademiska kulturen.

Av Malmö universitets 24 000 studenter är 1350 internationella studenter, en tredjedel har utländsk bakgrund och två tredjedelar är första generationens akademiker.

Syfte

Pilotprojektets syfte är att undersöka hur sexuella trakasserier inom akademin upplevs och hanteras av studenter, och vilka faktorer som bidrar till att främja respektive hindra förekomsten av trakasserier inom akademin.

Metod, urval och analys

Mellan 4–6 fokusgruppsintervjuer eller enskilda djupintervjuer ska genomföras med 3–6 deltagare i varje grupp utifrån vinjetter och en intervjuguide:

a) på vilka sätt beskrivs och hanteras sexuella trakasserier

b) i vilka situationer kan sexuella trakasserier uppstå

c) samt vilka faktorer beskrivs som främjande respektive hämmande för sexuella trakasserier.

Urvalet sker genom rekrytering av programstudenter vid Malmö universitets fem fakulteter:

  • Lärande och samhälle
  • Teknik och samhälle
  • Hälsa och samhälle
  • Kultur och samhälle
  • Odontologiska fakulteten.

En viss bredd eftersträvas vad gäller exempelvis kön, etnicitet, funktionsnedsättning och sexualitet. Ett intersektionellt perspektiv ska användas för att analysera hur olika maktstrukturer och kategorier vävs samman och påverkar varandra.

Etiska överväganden

Projektet följer vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vad gäller informations-, nyttjande-, konfidentialitets- och samtyckeskraven i studiens samtliga faser och prövas innan genomförande av Etikprövningsmyndigheten.

Medverkande forskare

Charlotta Löfgren-Mårtenson är disputerad i socialt arbete och arbetar som professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi, vid institutionen för socialt arbete. Hon är forskningsledare vid Malmö universitet och tf. nationell forskningssamordnare inom forsknings- och samverkansprogram om sexuella trakasserier i akademin.

My Lilja är disputerad i kriminologi och arbetar som lektor vid institutionen för kriminologi vid Malmö universitet.