På den här sidan finns gemensam information som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarutbildningarna. Specifik information som rör enbart studenter eller VFU-lärare, samt kontaktuppgifter till bland annat VFU-organisationen finns via länkar längst ner på sidan.

Lärarutbildningarna ger studenten ett teoretiskt och praktiskt kunnande samt insikt i skolans/förskolans villkor. Studenten ska använda teoretiska perspektiv hämtade från de högskoleförlagda kurserna i syfte att fördjupa sina kunskaper och utveckla sin handlingskompetens i VFU-kurserna.

Efterhand som studierna fortskrider förutsätts studenten bli allt djupare involverad i verksamheten och ta ett allt större ansvar för planering, genomförande, utveckling och utvärdering.

Utbildningar och aktiviteter

Information, utbildning och support som rör VFU-portalen och VFU-portföljen finns samlat längre ner på sidan. OBS! För de flesta av våra aktiviteter är sista anmälningsdag 1 vecka och 1 dag (8 dagar) innan respektive aktivitet. Detta har bland annat att göra med bokning av förtäring.

Årshjul

Med hjälp av årshjulen har du möjlighet att få en överblick över vad som händer inom VFU under året. Du kan själv dölja/visa ringar och flytta det framåt/bakåt så att du även ser månader som är dolda. Du kan inte redigera årshjulen. Vi uppdaterar årshjulen i samband med terminsstart och efter hand vid behov.

Samlat årshjul som innehåller alla nedanstående ringar

För dig som tycker att det är enklare att ha informationen separerad:

Årshjul för samordnare, VFU-ansvariga, handledare med flera

Årshjul, VFU-placeringsarbete

Årshjul, VFU-veckor

VFU-samordnarträff vt 2023

VFU-samordnarträffen vänder sig till dig som jobbar som VFU-samordnare i en kommun eller som VFU-ansvarig på en friskola, och är bland annat ett bra tillfälle att träffas och diskutera VFU-frågor med andra som jobbar med VFU.

Programmet presenteras här på hemsidan strax innan träffen.
Tid: 9 mars 2023 klockan 09.15-14.00 (inklusive lunch) För dig som vill startar vi med "mingelfika" redan vid 08.45

Plats: Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10 (byggnaden Orkanen)

När du klickar på anmälningslänken omdirigeras du till en annan sida där du får fylla i dina kontaktuppgifter. Kontrollera mejladressen innan du skickar in anmälan. Du får ett bekräftelsemejl direkt när du har anmält dig. Om du inte får det bör du kontrollera din skräppost och i andra hand kontakta VFU-organisationen.

Anmäl dig

Partnerdag vt 2023

Partnerdagen vänder sig till dig som jobbar som VFU-samordnare i en kommun och/eller som VFU-ansvarig på en skola/förskola och som har tilläggsavtal med Malmö universitet. Den vänder sig också till dig som jobbar som VFU-lärare på Malmö universitet.

Programmet presenteras här på hemsidan strax innan träffen.
Tid: 19 april 2023 klockan 09.15-13.30 (inklusive lunch). För dig som vill startar vi med "mingelfika" redan vid 08.45. Möjlighet finns att sitta kvar och jobba i grupp till 15.30 - läs mer om detta i samband med anmälan.

Plats: Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10 (byggnaden Orkanen)

När du klickar på anmälningslänken omdirigeras du till en annan sida där du får fylla i dina kontaktuppgifter. Kontrollera mejladressen innan du skickar in anmälan. Du får ett bekräftelsemejl direkt när du har anmält dig. Om du inte får det bör du kontrollera din skräppost och i andra hand kontakta VFU-organisationen.

Anmäl dig

VFU-seminarier vt 2023

VFU-handledarseminariet är en fortbildning för dig som handleder student ute på skola/förskola. Du behöver inte ha gått den poänggivande handledarutbildningen för att kunna gå seminariet, och som aktiv handledare bör man gå både handledarutbildningen och VFU-seminariet eftersom de kompletterar varandra. Man kan med fördel delta i seminariet vid flera tillfällen, eftersom styrdokument förändras och gruppernas sammansättning och därmed diskussionsämnen också varierar.

Innehållet i seminariet fokuserar på arbetet kring studenternas VFU samt bedömning av deras professionsutveckling och diskussionerna utgår till stor del från deltagarnas önskemål och intresse. Dagen utgår ifrån kursplanerna som gäller för studenter antagna från och med hösten 2021 om inget annat anges i beskrivningen nedan.

Vi bjuder på lunch vid de tillfällen som erbjuds på plats på Malmö universitet.

När du klickar på anmälningslänken omdirigeras du till en annan sida där du får fylla i dina kontaktuppgifter. Kontrollera mejladressen innan du skickar in anmälan. Du får ett bekräftelsemejl om du har fått en plats direkt när du har anmält dig. Om du inte får det bör du kontrollera din skräppost och i andra hand kontakta VFU-organisationen. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot deltagare som inte har anmält sig eller som har fått besked att tillfället är fulltecknat.

OBS! Var noga med att anmäla dig till rätt seminarium eftersom de är uppdelade efter examensinriktning, på grund av att styrdokumenten ser olika ut. Om du har mer än en behörighet ska du välja det seminarium som motsvarar inriktningen du handleder inom.

ULV (utländska lärares vidareutbildning)

Ämneslärare (7-9 och gymnasium) inklusive KPU (kompletterande pedagogisk utbildning)

Anmälan till 20 april (på plats) 09.15-16.00

Grundlärare fritidshem

Anmälan till 13 april (på plats) 09.15-16.00

Förskollärare

Seminarium 1 Introduktion till kursplan/kursguide för VFU (på plats): 13 april klockan 09.15-16.00

Innehåll: Information om Malmö universitet med dess organisation, utbildningens uppbyggnad, handledarrollen samt genomgång av kursplaner och kursguider.

Anmälan till seminarium 1 (på plats)

Seminarium 2 Handledaruppdrag och bedömning gällande VFU (på distans): 20 april klockan 09.15-13.00

Innehåll: Fortsättning och fördjupning gällande lärandemål och betygskriterier samt tips på hur man kan skriva i VFU-rapporten.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht21. Anmälan till detta seminarium stänger den 18/4 klockan 12.00

Anmälan till seminarium 2 (på distans)

Seminarium 3 Fördjupning gällande VFU: Handledaruppdragets komplexitet (på distans): 27 april klockan 09.15-13.00

Innehåll: Mötesplats och nätverkande med fokus utifrån deltagarnas inskickade frågeställningar och önskemål.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht21. Anmälan till detta seminarium stänger den 25/4 klockan 12.00

Anmälan till seminarium 3 (på distans)

Utlokaliserad Handledarutbildning 1

Nu har du som är anställd vid en skola/förskola med tilläggsavtal med Malmö universitet, möjlighet att gå en utlokaliserad handledarutbildning.

Flexibelt: Tanken med en utlokaliserad handledarutbildning är att den ska vara tillgänglig. Vi anpassar därför kursdagarna (4 halvdagar) så långt det är möjligt utifrån verksamheternas önskemål (exempelvis under redan inplanerade studiedagar). Det är också därför som mottagande skola/förskola/kommun står för lokaler. En kurs är tänkt att pågå under en ”utsträckt” termin, till exempel augusti till februari eller januari till september.

I kursen problematiseras och diskuteras handledarens roll, olika samtalsmetoder och handledningsstrategier samt dess konsekvenser. För att synliggöra relationen mellan teoretiskt och praktiskt yrkeskunnande analyseras undervisningssituationer med hjälp av didaktisk analys. I kursen behandlas vad som kännetecknar lärarkvalitet och yrkeskunnande. Kursdeltagarna ges möjlighet att diskutera formativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen.

Du kan läsa mer om den utlokaliserade handledarutbildningen här.

Du som inte är anställd vid en partnerskola (skola/förskola med tilläggsavtal) har möjlighet att söka in till den reguljära handledarutbildningen. Länk till den hittar du längre ner på sidan.

Ansökningsprocessen och viktiga datum

För att en utlokaliserad kurs ska kunna genomföras, har vi ett riktmärke om 40–60 anmälda deltagare. Vi rekommenderar därför att intresserade skolor/förskolor går ihop och gör en gemensam intresseanmälan, alternativt att VFU-samordnaren inventerar intresset på alla skolor/förskolor i kommunen och gör en central intresseanmälan.

Skolan/förskolan/kommunen står för lokaler och kurslitteratur.

Intresseanmälan stänger den 15 februari för kurs som startar under efterföljande höst och den 15 augusti för kurs som startar under efterföljande vår. Se separata länkar för anmälan.

När anmälan inför en termin är stängd behandlar vi alla intresseanmälningar och gör ett urval baserat på grundkraven samt faktorer som till exempel mängden studenter som den anmälda kommunen tar emot och antal anmälda.

Den 1 mars respektive 1 september kontaktar vi de skolor/förskolor/kommuner som blir erbjudna kommande utlokaliserad utbildning.

Den 15 mars respektive 15 september ska allt vara klart angående datum för träffar, lokaler, antal deltagare och kursledare.

Den 15 april respektive 15 oktober är sista datum att skicka in personuppgifter över deltagarna till Malmö universitet (för att vi ska kunna registrera dem i Ladok etcetera).

Tänk på!
De deltagare som huvudmannen anmäler kommer att få ut en anmälningslänk till antagning.se, där de sedan själva måste gå in och anmäla sig till utbildningen. Deltagaren ansvarar själv för att skicka in nödvändiga handlingar för att styrka sin behörighet.

Intresseanmälan

Det går att anmäla intresse för mer än ett tillfälle - ange i så fall i anmälan under "Övrigt" att ni gjort detta, samt vilken termin ni helst vill delta.

Kursstart hösten 2023 (anmälan stänger 15 februari 2023)

Kursstart våren 2024 (anmälan stänger 15 augusti 2023)

Kursstart hösten 2024 (anmälan stänger 15 februari 2024)

Seminarier om VFU

Avsett som självstudiematerial för VFU-ansvariga och handledare på skolor/förskolor.

Materialet fungerar att arbeta med i arbetslaget när man själv har tid och är skapat för att kunna användas inom samtliga examensinriktningar.

Seminarium 1: Kursplaner och kursguider

Du hittar kursplaner och kursguider för varje examen och inriktning under rubriken Kursplaner och kursguider längre ner på sidan.

Under följande länkar finns filmade föreläsningar som stöd för att sätta sig in i kursplaner och kursguider:

Föreläsning: Vetenskap och beprövad erfarenhet    

Margareta Serder och Anna Jobér, universitetslektorer vid Malmö universitet, föreläser om vetenskap och beprövad erfarenhet relaterat till VFU.

Föreläsning: Övergripande principer i styrdokumenten 1 

Marie Jedemark och Mikael Londos, universitetslektorer vid Malmö universitet, föreläser om styrdokumentens övergripande principer och huvudsakliga innehåll.

Föreläsning: Övergripande principer i styrdokumenten 2

Marie Jedemark och Mikael Londos, universitetslektorer vid Malmö universitet, föreläser om styrdokumentens övergripande principer och huvudsakliga innehåll. Här är fokus på handledning och bedömning av kunskap om, och tillämpning av, vetenskap och beprövad erfarenhet i VFU-kurserna. 

Ett förslag på upplägg för seminariet:

1. Se filmen Vetenskap och beprövad erfarenhet. Diskutera följande frågor gruppvis:

 • Hur utvecklar vi ett vetenskapligt förhållningssätt i vår undervisning/verksamhet?
 • Hur använder vi teoretiska perspektiv som verktyg för att planera, förstå och utvärdera vår verksamhet?
 • Vilka frågor ställer vi och vilka svar söker vi?
 • Hur kan vi göra studenterna delaktiga i våra samtal om undervisning/verksamhet baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet?

2. Se filmerna Övergripande principer i styrdokument. Läs kursplaner och kursguider för den examen och inriktning som berör dig som handledare. Diskutera i grupp utifrån frågorna nedan. De tre föreläsningarna har genomförts under partnerdagar och utbildningsdagar för VFU-lärare, och de avslutande frågorna i varje föreläsning vänder sig till VFU-lärare och kan vara intressanta att ta del av.

Varje grupp fördjupar sig i ett lärandemål i progression och följer detta i såväl kursplaner som kursguider. 

 • Resonera kring vari progressionen och de ökade kraven består. 
 • Resonera kring hur ni som handledare kan ge stöd åt studenten att nå lärandemålen i enlighet med betygskriterierna.
 • Resonera kring stöd åt studenten att reflektera över kopplingen mellan den egna undervisningen/verksamheten tillsammans med er handledare och andra studenter utifrån teori och etiska perspektiv hämtade från kurser i den högskoleförlagda utbildningen. 
 • Hur kan VFU-rapporten formuleras med utgångspunkt i kursplanerna och betygskriterierna i kursguiderna? Resonera kring värdet av att använda betygskriteriernas formuleringar för att öka förutsättningarna för en likvärdig och rättssäker bedömning från VFU-lärarna. 

Seminarium 2: VFU-handboken

I detta seminarium behandlas ansvarsområden, avtal, beslut och riktlinjer. Ordet skola används genomgående för både skola och förskola.

VFU-handboken innehåller beskrivningar av olika ansvarsområden samt länkar till avtal, beslut och riktlinjer.

Länk till VFU-handbok

Förslag på upplägg: (kan delas upp i flera seminarier/tillfällen)

1. Sätt er in i ansvarsområdena för VFU-samordnare, VFU-ansvarig och VFU-handledare. 

 • Resonera gruppvis kring hur samarbetet och kommunikationen mellan dessa funktioner fungerar på er skola.
 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka?
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem? 
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs? 

2. Sätt er in ansvarsområdena för VFU-lärare.

 • Resonera kring samarbetet och kommunikationen mellan er handledare och VFU-lärarna. 
 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka? 
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem? 
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs? 

3. Sätt er in i det som står om gemensamma förhållningssätt. 

 • Resonera kring hur strukturen ser ut och fungerar på er skola.
 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka? 
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem? 
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs?

4. Sätt er in i ramavtalet (samt tilläggsavtalet om er skola är en partnerskola).

Länkar till avtalen finns längst ner i handboken.

 • Hur svarar er skola upp mot ansvarsområdena i avtalen?
 • Hur svarar universitet upp mot sina ansvarsområden?  
 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka? 
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem? 
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs?  

5. Bilda er en uppfattning om beslut och riktlinjer som styr VFU. Det gör ni genom att ta del av länkarna  längst ner i handboken. 

 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka? 
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem?
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs?

Tilläggsavtal

Malmö universitet har sedan 2014 deltagit i försöksverksamhet för övningsskolor och övningsförskolor (partnerskolor). Försöksverksamheten har avslutats och övergått till att bli permanent och omfatta samtliga av landets lärosäten, vilket framgår av en ny förordning (Förordning om utbildning till lärare och förskollärare, SFS 2021:1335).

Den nya förordningen har lett till att ramavtalet (Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningarna i Skåne och Blekinge) har behövt revideras, och därmed har det också blivit aktuellt att skriva ett nytt tilläggsavtal (Tilläggsavtal om fördjupad samverkan avseende den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildning).

De nya avtalen (Ramavtal och Tilläggsavtal) har nu trätt i kraft för de som valt att teckna detta med oss. De gamla avtalen har samtidigt upphört att gälla (1/1-2023).

Mer om vad tilläggsavtal innebär

Vad är nytt med de nya avtalen?

Framför allt är det vissa krav som tidigare låg på övningsskolor enligt försöksverksamheten, som nu gäller all VFU, och därför har förts in i ramavtalet. Ledord för tilläggsavtalet är även fortsättningsvis kvalitet, hög koncentration och fördjupad samverkan.

Ett sätt att arbeta med kvalitet och fördjupad samverkan är att Malmö universitet från och med våren 2023 satsar på utlokaliserad handledarutbildning för partnerskolor (de skolor och förskolor vi skriver tilläggsavtal med).

Dokument

Förordning om utbildning till lärare och förskollärare

Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna (reviderat)

Förtydligande, ramavtal

Tilläggsavtal om fördjupad samverkan avseende den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom lärarutbildning (nytt från och med 1/1-2023)

Ramar för hur VFU kan förläggas inom verksamheter med olika förutsättningar (ersätter dokumentet Ramar för samverkan med annan skola)

Lista över skolor/förskolor som tecknat tilläggsavtal

Är du intresserad av att teckna tilläggsavtal

Vi har fortfarande behov av ytterligare samarbetspartner/tilläggsavtal inom vissa examensinriktningar. Om du är intresserad av att skriva tilläggsavtal med oss, kontakta VFU-organisationen: ls.vfu@mau.se

Funktionsnedsättning, stöd eller anpassning

En student med varaktig dokumenterad funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd och anpassning under sin VFU-kurs, förutsatt att stödet/anpassningen är rimlig och möjlig och inte i sig är ett hinder för att uppnå kursmålen.

Med varaktig funktionsnedsättning menar vi minst 6 månader.

Läs mer och ansök via studentsidan

Allt om VFU

En av de bärande idéerna bakom Malmö universitets samverkan med partnerskolorna är att studenten under sin VFU är placerad på samma förskola/skola under hela sin utbildningstid för att ur olika aspekter och på ett fördjupat sätt utvecklas i sin yrkesroll. Studenterna fördelas på partnerområden där platser finns tillgängliga med utgångspunkt från examen och förstaämne samt i förhållande till utbildningsort eller bostadsort. Observera att det är verksamheten studenten är placerad hos och inte en specifik handledare. Detta kan innebära att studenten under sin utbildning har flera olika handledare.

Riktlinjer för resväg och byte av VFU-placering

Placering och riktlinjer för resväg

VFU-placering sker på de skolor och förskolor i Skåne och västra Blekinge som universitetet har avtal med. Du som student ordnar aldrig själv din VFU-placering. När du blivit antagen till en av våra lärarutbildningar och har registrerat dig, blir du placerad på en av våra partnerskolor/-förskolor. Din VFU-lärare här på universitetet kallar dig till en kursintroduktion via den e-postadress som du har registrerat i Ladok, så kontrollera att dina kontaktuppgifter där stämmer.

Olika riktlinjer beroende på examensinriktning

 • Om du läser en inriktning mot förskollärare eller grundlärare (fh, f-3, 4-6) är riktlinjen för resväg 60 minuter enkel resa.
 • Om du läser en inriktning mot ämneslärare (7-9 eller gymnasium) är riktlinjen för resväg 90 minuter enkel resa. Skälet till att ämneslärare kan behöva resa längre är tillgången till VFU-platser.
 • Student som går arbetsintegrerad utbildning (AIU) kan aldrig beviljas byte av placering eftersom man söker till en specifik kommun redan vid antagningen.

Din bostadsort kan vara en av utgångspunkterna för din VFU-placering, men du förväntas även kunna ta dig till studieorten och dess närområde även om restiden överstiger 90 minuter. Om du har längre resväg än riktlinjerna anger kan du ansöka om byte av VFU-placering. Observera att restiden är underordnad platstillgång. Det är viktigare att du får en adekvat placering än en kort resväg och du kan alltså i undantagsfall få en längre resväg än riktlinjerna anger (gäller huvudsakligen ämnen/inriktningar med platsbrist).

Ansöka om byte av VFU-placering

Om du anser att du har för lång resväg till din VFU-placering kan du ansöka om byte av kommun. Du kan till exempel ha flyttat under utbildningens gång. Ibland kan det också finnas skäl att beviljas kortare resväg än grundreglerna anger. Observera att du INTE ansöker om byte enligt nedan vid problem på din VFU-plats. I så fall ska du följa riktlinjerna under rubriken ”Problem på VFU-platsen”.

En ansökan om byte sker alltid via VFU-portföljen (se länk längre ner), och det är också via den du får svar. Du ansöker om byte terminen innan du ska ut på VFU-kurs. Ansökningar som kommer in för sent beviljas inte och man får då ansöka på nytt inför nästkommande VFU-kurs om behovet kvarstår. Se också under rubriken Ansökningstider.

I vissa fall behöver du bifoga intyg till din ansökan – se under respektive rubrik när detta behövs. Alla intyg ska skickas separat till: Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö eller mejlas till: registrator@mau.se

Observera att även om du blir beviljad byte av VFU-plats, så är detta alltid i mån av plats och du behåller din gamla placering tills vi har hittat en ny. Hittar vi ingen ny placering genomförs inget byte.

Olika skäl för byte

Lång resväg

Om du har längre resväg än riktlinjerna anger kan du ansöka om byte av VFU-placering.

Vid ansökan om byte på grund av lång resväg behövs inget intyg eftersom vi utgår ifrån de uppgifter som finns registrerade i Ladok. Tänk på att kontrollera att dina uppgifter i Ladok Student stämmer – vi har inte tillgång till några andra uppgifter, och kan heller inte göra ändringar i Ladok.

Sociala skäl (intyg krävs alltid)

Om du är ensamstående med barn kan du ansöka om placering närmare bostaden. Intyg kan då exempelvis vara ett familjebevis från folkbokföringen. Ibland kan man behöva en närmare placering av andra skäl, till exempel att man har barn med särskilda behov. Tänk på att alltid formulera tydligt och kortfattat vilka skäl du har för att byta VFU-placering. Kontakta VFU-organisationen om du är osäker på vilken typ av intyg som krävs.

Medicinska skäl (intyg krävs alltid)

Om du har en varaktig (minst 6 månader) dokumenterad funktionsnedsättning kan det ibland vara befogat med en kortare resväg. Intyget ska styrka att just kortare resväg är relevant - det räcker alltså inte att ha en funktionsnedsättning. Läs mer under Intyg vid medicinska skäl vilka krav som ställs på intyg. Om du behöver annat stöd eller anpassning under VFU på grund av funktionsnedsättning, så ansöker du om det separat (se under rubriken Funktionsnedsättning, stöd och anpassning).

Intyg vid medicinska skäl

Intyget ska styrka varaktig funktionsnedsättning och vara utfärdat av legitimerad vårdpersonal som exempelvis läkare eller psykolog.

Medicinskt intyg ska ange

 • namn och personnummer på den intyget gäller (om intyget gäller barn behöver du också lämna med intyg om folkbokföring enligt ovan)
 • intygsgivarens underskrift, namn och tjänsteställe inklusive kontaktuppgifter
 • datum för ev. utredning eller vårdkontakt
 • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå
 • hur funktionsnedsättningen påverkar personen som intyget avser (behov av anpassning)

Ansökningstider för byte av placering

Ansökan om byte ska vara inskickad via VFU-portföljen senast:

 • 15 oktober (VFU-portföljen öppnar 1 juli) inför vårtermin
 • 15 april (VFU-portföljen öppnar den 1 januari) inför hösttermin

En ansökan om byte gäller alltid för nästkommande termin.

Ansökan som lämnas in tidigare än terminen innan planerad VFU-kurs kommer att avslås, och man får då ansöka igen. Skälet till att vi inte kan ta emot alltför tidiga ansökningar är att det inte finns någon påminnelsefunktion i VFU-portföljen, och att vi då riskerar att missa byten som ligger flera terminer fram i tiden.

Beslut

Ansökningar om byte enligt ovan behandlas efter att ansökningstiden har löpt ut och beslut meddelas via VFU-portföljen i början av november respektive maj. Vi har inte möjlighet att bevilja byte för alla som vill ha ny placering, så du behöver alltid ha giltiga och sakliga skäl för byte.

Besked om ny placering

Om du har beviljats ny placering, får du som regel besked om den nya placeringen i början på den termin du ska ut på VFU. Om det är en ämneskombination eller inriktning som det är ont om platser inom, kan du få besked så sent som ett par veckor innan VFU-kursen startar. Du behöver alltid vara beredd på att genomföra VFU på din tidigare placering, och ta kontakt med denna om du inte har fått annat besked från oss.

Ansök om byte via VFU-portföljen

 

Om vikariat och VFU på egen arbetsplats

En student kan aldrig få placering på den egna arbetsplatsen (undantag inom vissa examensinriktningar, och detta framgår då i informationen för just de utbildningarna).

Om en student tillfälligt ska vikariera (med lön och fullt ansvar) för en förskollärare, lärare eller grundlärare i fritidshem krävs ett anställningsförfarande. En student får inte vara anställd på sin VFU-skola/-förskola under tid som VFU-kurs pågår (vissa undantag finns inom vissa examensinriktningar). Vikariat kan aldrig räknas som studietid. Om en student vikarierar under VFU-kurs räknas inte dessa dagar som VFU-dagar. Vikariat bör endast röra sig om enstaka tillfällen för att inte riskera att påverka övriga studier negativt.  

Under VFU-kurserna arbetar studenten utifrån en planering. VFU sker på heltid och studenten tar aktiv del i skolans löpande arbete med planering, undervisning och annan verksamhet som ingår i en lärares/förskollärares uppgifter. Detta kan innebära att studenten mot slutet av utbildningen sköter ordinarie verksamhet ensam med barn/elever i lokalen, men med tillgång till ansvarig personal.

Behov av särskild placering, nyantagen student

Du som är nyantagen och har behov av placering nära bostaden på grund av sociala eller medicinska skäl kan ansöka om detta senast en vecka efter terminsstarten genom att mejla VFU-organisationen: ls.vfu@mau.se.

 • Skriv ”ansökan om särskild placering, nyantagen” i ämnesraden.

Läs mer om krav på intyg under rubriken Riktlinjer för resväg och byte av VFU-placering.

Eventuella placeringar enligt ovan beviljas alltid i mån av plats och vi kan alltså inte garantera att önskemålen kan tillgodoses.

Intyg skickas eller mejlas alltid till registrator för diarieföring: Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö eller registrator@mau.se

Student som har flyttat

Studenter som flyttar kort innan VFU-kurs och därför inte hinner ansöka om byte inom ordinarie tidsram, kan ansöka om byte av placering enligt ovan senast 8 veckor innan VFU-kurs startar. Ange i ansökan att det gäller byte på grund av flytt.

 • Du ansöker som vanligt via VFU-portföljen och skriver att det gäller byte på grund av flytt
 • Du mejlar också VFU-organisationen så att vi hinner se och behandla din ansökan i tid: ls.vfu@mau.se
 • Skriv ”ansökan om byte på grund av flytt” i ämnesraden

Observera att även om du blir beviljad byte av VFU-plats, så är detta alltid i mån av plats och du behåller din gamla placering tills vi har hittat en ny. Hittar vi ingen ny placering genomförs inget byte.

Problem på VFU-platsen

Om du upplever problem av kvalitativ art på din VFU-plats ska du: 

 1. I första hand prata med din handledare och/eller VFU-ansvarig/rektor på skolan/förskolan där du är placerad så att ni kan lösa situationen i samförstånd. Om du behöver stöd i samtalet kan du vända dig till din VFU-lärare på universitetet.
 2. Om situationen inte går att lösa enligt ovan kan VFU-ansvarig/rektor försöka omplacera till annan VFU-skola/förskola i närområdet.
 3. Om det inte fungerar enligt ovan kan byte till annan kommun bli aktuellt. Observera att detta alltid går genom VFU-organisationen via VFU-ansvarig/rektor.

Detta gäller för student som idrottar på elitnivå

Malmö universitet är i samarbete med Högskolan i Halmstad ett Riksidrottsuniversitet (RIU) och jobbar på många olika sätt med att främja elitidrott i både utbildning och forskning. Läs mer om vad detta kan innebära för din VFU.

RIU på Malmö universitet

VFU utomlands

Är du intresserad av att göra en del av din VFU utomlands?
Läs mer om det här!

Inför introduktionsvecka 42

I presentationen berättar vi lite mer om vad du som student kan förvänta dig inför introduktionsveckan och vad som gäller inför VFU angående placering, registerutdrag och mycket annat.

Presentationen kan ses fristående eller användas tillsammans med PDF-presentationen precis nedanför.

Presentationsfilm inför introduktionsveckan 42

PDF-presentationen inför vecka 42

VFU-portföljen, en instruktion

Inför varje VFU-kurs

För dig som går ut på VFU-kurs ett och framåt gäller att du ska kontakta din handledare på VFU-skolan senast 4 veckor innan kursens start, för att stämma av med skolan inför kommande VFU. Vid oklarheter kontaktas i första hand skolans VFU-ansvarige och i andra hand VFU-organisationen på Malmö universitet: ls.vfu@mau.se

Utdrag ur belastningsregister

Enligt lag 2013:852 ska studenter antagna till lärarutbildningen visa upp giltigt utdrag ur belastningsregistret.

Lagen syftar till att öka barns skydd mot att utsättas för övergrepp eller kränkningar från personer som arbetar inom de berörda verksamheterna. Detta omfattar även studenter som går lärarutbildning där praktik/verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Utdraget visas upp för rektor på skolan/förskolan där VFU genomförs, eller den person som rektor utser. Student som inte kan visa upp ett giltigt utdrag får inte genomföra VFU.

Läs mer om ansökan, giltighet samt krav på registerutdrag på Skolverkets och Polisens hemsidor.

Till Skolverkets hemsida

Till Polisens hemsida

Frånvaro och komplettering

VFU är obligatorisk och handledaren dokumenterar all frånvaro i VFU-rapporten (för de studenter som använder VFU-portföljen) respektive bedömningsunderlaget (för de studenter som använder canvas).

Komplettering

Student som har varit frånvarande på grund av sjukdom eller för vård av sjukt barn (VAB) kan i vissa fall få komplettera de dagar man har varit frånvarande. Förutsättningen är att studenten inte har varit frånvarande mer än 25% och att VFU-läraren (examinator) bedömer att det finns förutsättningar att klara kursmålen vid en komplettering. Kompletteringen ska genomföras sammanhängande vid ett tillfälle inom sex veckor efter ordinarie kursslut. Vid längre frånvaro sätts alltid betyget Underkänd. Endast ett kompletteringstillfälle medges och betyg sätts efter kompletteringen när examinator har gjort sin bedömning. Om komplettering inte är genomförd inom sex veckor efter ordinarie examinationstillfälle sätts betyget Underkänd.

Överenskommelse om när komplettering ska ske görs i samråd mellan student, VFU-läraren på Malmö universitet och mottagande handledare/skola/förskola.

Sjukdom/VAB upp till två dagar

I vissa fall kan student få godkänt betyg utan att frånvaron tas igen/kompletteras. Detta gäller maximalt två dagar per VFU-kurs (oavsett kursens längd) och endast om VFU-läraren (examinator) bedömer att studenten uppnår lärandemålen utan komplettering.

Ej genomförd VFU-kurs eller högre frånvaro än 25%

Om VFU-kursen inte har genomförts alls, eller om studenten har mer än 25% frånvaro, följer studenten samma rutiner vid förläggning av omprov/eftersläpande VFU-kurs som vid underkänd kurs av andra skäl (läs mer under rubriken Underkänd och omprov). VFU-kurs som är underkänd på grund av för hög frånvaro ger inte rätt till ny VFU-placering eller VFU-lärare.

Frånvaro på grund av Coronapandemi

De så kallade "Coronariktlinjerna" upphörde att gälla från och med 28 februari 2022, men studenter som innan dess inte kunde genomföra VFU på grund av pandemin, kan fortfarande omfattas av "Coronariktlinjerna" (tillfälliga riktlinjer). Dessa riktlinjer finns numera under rubriken Dokumentarkiv. Om du är osäker på om du omfattas av "Coronariktlinjerna" kan du kontakta din VFU-lärare här på Malmö universitet alternativt VFU-organisationens funktionsmejl (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Inlämningsuppgift och seminarium

Inlämningsuppgift och/eller deltagande i seminarium kan kompletteras inom fyra veckor efter ordinarie examinationstillfälle. Endast ett kompletteringstillfälle medges och betyg sätts när examinator har gjort sin bedömning. Om komplettering inte är genomförd inom fyra veckor efter ordinarie examinationstillfälle sätts betyget Underkänd. En VFU-kurs som är underkänd på grund av att studenten inte har uppnått godkänt resultat på inlämningsuppgift och/eller seminarium ger inte rätt till ny VFU-placering eller VFU-lärare.

Underkänd och omprov

Rutiner vid underkänd VFU

VFU examineras av VFU-lärare, och handledarens omdöme bildar en del av underlaget för bedömning.  Studenten ska närvara och verka på sin VFU-skola under kursen och frånvaro kan leda till att studenten blir underkänd. Läs mer om frånvaro under rubriken Frånvaro och komplettering.

Omprov

Student har tillträde till omprov av VFU under nästkommande VFU-kurs eller enligt särskilt schema:

Omprovsschema/riktlinjer för omprov till och med antagning ht20

Omprovsschema/riktlinjer för omprov från och med antagning 2021

Student äger endast rätt till ett omprovstillfälle per VFU-kurs.

Student som blir underkänd av kvalitativa skäl två gånger på samma VFU-kurs ska erbjudas ett studievägledande samtal av VFU-läraren och VFU-ansvarig på institutionen.

Om du i en VFU-kurs har blivit underkänd på grund av ej uppnådda lärandemål och inför omtentamen önskar nyttja din rätt till ny VFU-lärare och/eller ny VFU-placering, så ska du anmäla detta genom blanketten "Anmälan om omprov, VFU".

Anmälan görs senast fyra veckor efter underkänd VFU-kurs tillsammans med en kopia på ifylld Dokumentation av studieresultat för VFU. Handläggningstiden för anmälan varierar beroende på när under terminen den inkommer, samt vilken lärarinriktning det berör. Så snart ny placering är klar ges besked via e-post. Anmälan skickas till:
 VFU-organisationens funktionsmejl

Du hittar blanketten här (tänk på att du behöver hämta ner den till din dator för att den ska bli skrivbar):

 

Jäv

Eventuellt jäv under VFU

Vår grundhållning är att det är kommunens/skolans policy kring jäv som ska vara rättesnöret och att det ska kännas bra för både mottagande skola/förskola och student.

Ofta går det att lösa en jävsituation genom byte av arbetslag eller byte med en samarbetsskola (när man har en sådan). Det är förstås viktigt med en öppen kommunikation mellan studenten och skolan och att VFU-ansvarig på skolan/förskolan så fort som möjligt signalerar eventuellt behov av byte till VFU-samordnaren i kommunen om situationen inte går att lösa lokalt.

VFU-samordnaren i en kommun ska snarast möjligt höra av sig till VFU-organisationen på Mau om man inte kan lösa frågan inom kommunen.

Är man en friskola vänder man sig direkt till VFU-organisationen på Mau.

Jäv under introduktionsveckan

Vi anser som regel inte att det är ett problem med jäv under introduktionsveckan – studenten ska inte hålla i någon undervisning utan få en introduktion i vad det kommande yrket kan innebära. Det gör att samordnaren/VFU-ansvarig får tid på sig att hitta en lösning.

Studenten har egna barn på skolan/förskolan

Vi anser alltid att det är olämpligt att student har VFU där hen har egna barn. Man ska få lov vara enbart förälder på sitt/sina barns skola/förskola. Syskonbarn, kompisars barn eller liknande behöver däremot inte vara ett problem och kan ofta lösas med byte av arbetslag eller samarbetsskola. Men återigen, det är skolans och kommunens policy som får avgöra tillsammans med att det ska kännas ok för inblandade parter.

Studenten har arbetat på skolan/förskolan

Här beror det på hur mycket arbete det handlar om. Någon enstaka timme eller några veckor längre bak i tiden bör inte vara något problem – men det är en gråzon. Om studenten har vikarierat så mycket på skolan att hen känns som en av de övriga kollegorna, ja då bör man titta på alternativ.

Studenten har själv varit elev på skolan

Oftast är det inget problem att studenten själv har varit elev på skolan – men kan förstås vara det om det var i närtid eller om studenten har gått hela sin skolgång där och behöver uppleva en annan miljö för att kunna utvecklas som lärare.

VFU och reflektionstid inom förskollärarutbildningen

Studenters VFU är på heltid, dvs 40 timmar per vecka. Inom den tiden ska rymmas såväl tid i barngrupp, som tid för olika möten och reflektionstid.

Det är värdefullt att studenterna erbjuds en timmes reflektionstid per dag eller motsvarande tid fördelad under veckan. Det är värdefullt att den reflektionstid som erbjuds är varierad till form och innehåll, till exempel erbjuder pedagogledda diskussioner kring olika frågor/teman, ger studenter möjlighet att lyfta frågor/ämnen med pedagoger, ger studentgruppen tillfälle att ha gemensam reflektion på egen hand och ger tillfällen för studenter att arbeta individuellt. (Det bör finnas en balans mellan pedagogledd/gemensam reflektion och möjligheter till individuell planering/reflektion.)

Om förskolan kan erbjuda lokal/plats för gemensam och individuell reflektion, är det rimligt att reflektionstiden görs i förskolans lokaler. Om förskolan inte kan erbjuda lokal/plats, kan förskola och student i samråd bestämma att reflektionen görs på annan plats.

Tidpunkten då reflektion läggs behöver anpassas efter förskolans verksamhet och efter studenters behov. Vi tror att det kan vara bra om tiden för reflektion varierar, så att den ibland ligger sist på dagen och ibland vid andra tider. Det är förskolan som ansvarar för upplägget och bestämmer schemat för reflektionstiden (studenter bör informeras om detta schema i förväg).

Det är önskvärt att förskola och studentgrupp kan ha en öppen dialog om reflektionstidens innehåll, form, plats och tid, så att man tillsammans kan hitta en utformning som fungerar väl för såväl verksamhet som studenters utbildning.

Studenter som har beviljats pedagogiskt stöd under utbildningstiden bör få stöd/anpassning också under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Till exempel kan det handla om anpassning av tid och plats för den reflektionstid som studenten har under sin VFU.

Ramverket klargör att studenter har uppgifter i samtliga VFU-kurser. En uppgift handlar om dokumentation som ska utgöra underlag för kollegialt samtal vid kursens avslutande examination och en annan uppgift handlar om att skriva en självvärdering (som utgör betygsunderlag för kursernas fjärde lärandemål). Förskolan måste erbjuda studenterna tid för arbete med dessa uppgifter.

Kursplaner, kursguider med mera

Antagna från och med 2021

Kursplaner och kursguider

Förskollärarutbildningen

Kursguide

Grundlärarutbildning F-3

Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kursguide

Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning

Kursguide

Grundlärarutbildning 4-6

Grundskolans årskurs 4-6

Kursguide

Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning

Kursguide

Grundlärarutbildning fritidshem

Kursguide

Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9

Kursguide

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan

Kursguide

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90hp

Kursguide

Kompletterande pedagogisk utbildning, 75hp

Kursguide läggs in när den är färdigställd

Kompletterande pedagogisk utbildning, 60hp

Kursguide läggs in när den är färdigställd

Utländska lärares vidareutbildning

Kursguider

Yrkeslärarutbildning

Kursguider

VFU-portalen och VFU-portföljen

Malmö universitet använder sig av en digital VFU-portal där kommunsamordnare och VFU-ansvariga arbetar med studenternas placering tillsammans med VFU-organisationen på Malmö universitet.

VFU-portföljen är ett digitalt verktyg som används av lärarstudenter och deras VFU-lärare och handledare under VFU. OBS! Gäller med något undantag för studenter antagna från och med ht20. Studenter som innan dess använde Canvas under VFU, fortsätter med detta.

 • Alla dokument samlade på ett ställe (VFU-rapport, kursdokument med mera)
 • VFU-placering och kontaktuppgifter
 • Plattform för dialog
 • Kompatibel med alla skärmar och webläsare
 • Självinstruerande

Logga in i VFU-portföljen/portalen

Utbildning/genomgång av VFU-portföljen (för handledare på skola/förskola)

Under ett informativt och pedagogiskt entimmespass får du en genomgång av de viktigaste funktionerna i VFU-portföljen. Du får också möjlighet att ställa frågor.

VFU-portföljen för handledare på skola/förskola, vecka 4 – 5, vt 2023

Tisdagen den 24 januari 2023, kl. 10.00 - 11.00

Tisdagen den 24 januari 2023, kl. 13.00 - 14.00

Onsdagen den 25 januari 2023, kl. 10.00 - 11.00

Onsdagen den 25 januari 2023, kl. 13.00 - 14.00

Fredagen den 27 januari 2023, kl. 13.00 – 14.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2023-01-22

 

VFU-portföljen för handledare på skola/förskola, vecka 15, vt 2023

Tisdagen den 11 april 2023, kl. 10.00 – 11.00

Onsdagen den 12 april 2023, kl. 13.00 – 14.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2023-04-09

Utbildning/genomgång av VFU-portalen (för VFU-ansvariga på skola/förskola och VFU-samordnare i kommun)

Under ett informativt och pedagogiskt pass på ungefär en timme (lite olika längd på passen, se nedan), får du en genomgång av de viktigaste funktionerna i VFU-portalen. Du får också möjlighet att ställa frågor.

För VFU-samordnare i kommun, vecka 3, vt 2023

Tisdagen den 17 januari 2023, kl. 10.00 - 11.30

Fredagen den 20 januari 2023, kl. 13.00 - 14.30

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2023-01-15

 

För VFU-ansvarig på skola/förskola, vecka 3, vt 2023

Tisdagen den 17 januari 2023, kl. 13.00 - 14.00

Onsdagen den 18 januari 2023, kl. 10.00 - 11.00

Onsdagen den 18 januari 2023, kl. 13.00 - 14.00

Torsdagen den 19 januari 2023, kl. 11.00 - 12.00

Fredagen den 20 januari 2023, kl. 10.00 - 11.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2023-01-15

 

För VFU-ansvarig på skola/förskola, vecka 7, vt 2023

Tisdagen den 14 februari 2023, kl. 10.00 – 11.00

Onsdagen den 15 februari 2023, kl. 10.00 – 11.00

Fredagen den 17 februari 2022, kl. 13.00 – 14.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2023-02-12

 

För VFU-samordnare i kommun, vecka 9, vt 2023

Tisdagen den 28 februari 2023, kl. 13.00 - 14.30

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2023-02-26

 

För VFU-ansvariga på skola/förskola, vecka 13, vt 2023

Tisdagen den 28 mars 2023, kl. 10.00 – 11.00

Onsdagen den 29 mars 2023, kl. 13.00 – 14.00

Fredagen den 31 mars 2023, kl. 13.00 – 14.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2023-03-26

 

För VFU-ansvariga på skola/förskola, vecka 17-18, vt 2023

Tisdagen den 25 april 2023, kl. 10.00 – 11.00

Fredagen den 28 april 2023, kl. 13.00 – 14.00

Tisdagen den 2 maj 2023, kl. 13.00 – 14.00

Fredagen den 5 maj 2023, kl. 13.00 – 14.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2023-04-23

 

För VFU-samordnare i kommun, vecka 19, vt 2023

Tisdagen den 9 maj 2023, kl. 10.00 – 11.30

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2023-05-07

Nyheter, minnesanteckningar, utvärderingar

Nyhetsbrev för kommuner 2022

Nyhetsbrevet går ut till VFU-samordnare i kommun, som i sin tur ansvarar för att vidarebefordra det till berörda på skolor/förskolor.

Mejladresser för utskicket hämtar vi i VFU-portalen. Om du får ett utskick men inte längre är samordnare, är det därför viktigt att du vidarebefordrar detta till den nya samordnaren, så att denna kan lägga in rätt mejladress. Om du är VFU-samordnare i en kommun och inte får några nyhetsbrev är det också viktigt att du lägger in rätt kontaktuppgifter i portalen. Man kan ha mer än en kontaktperson inlagd.

HT22:

Nyhetsbrev, december 2022

Nyhetsbrev, november 2022

Nyhetsbrev, oktober 2022

Nyhetsbrev, september 2022

Nyhetsbrev, augusti 2022

VT22:

Nyhetsbrev, juni 2022

Nyhetsbrev, maj 2022

Nyhetsbrev, april 2022

Nyhetsbrev, mars 2022

Nyhetsbrev, februari 2022

Nyhetsbrev för friskolor 2022

Det här nyhetsbrevet går ut till dig som är registrerad som kontaktperson/VFU-ansvarig för en friskola hos oss.
Vidarebefordra gärna nyhetsbrevet till övriga berörda/intresserade i din organisation.

Om du får ett utskick men inte längre är VFU-ansvarig, är vi tacksamma om du meddelar oss samt vidarebefordrar utskicket till den nya VFU-ansvarige.

HT22:

Nyhetsbrev december 2022

Nyhetsbrev november 2022

Nyhetsbrev oktober 2022

Nyhetsbrev september 2022

Nyhetsbrev augusti 2022

VT22:

Nyhetsbrev juni 2022

Nyhetsbrev maj 2022

Nyhetsbrev april 2022

Nyhetsbrev mars 2022

Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrevet går ut till kommunsamordnare som i sin tur ansvarar för att vidarebefordra hela eller delar till berörda. Givetvis får vem som helst läsa nyhetsbrevet!

Mejladresser för utskicket hämtar vi i VFU-portalen. Om du får ett utskick men inte längre är samordnare, är det därför viktigt att du vidarebefordrar detta till den nya samordnaren, så att hen kan lägga in rätt mejladress. Om du är kommunsamordnare och inte får några nyhetsbrev är det också viktigt att du lägger in rätt kontaktuppgifter i portalen. Man kan ha mer än en kontaktperson inlagd.

Nyhetsbrev december 2021

Nyhetsbrev november 2021

Nyhetsbrev oktober 2021

Kontakt

Om du har frågor angående VFU-placering och liknande:

VFU-organisationens funktionsmejl

Om du har frågor kring VFU av mer övergripande karaktär samt anpassning under VFU:

Utbildningskoordinator, VFU

Om du har problem med inloggning eller annat behov av teknisk support i VFU-portalen/portföljen:

Teknisk support, funktionsmejl