Presentation

Jag är doktorand i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Inom ramen för mitt projekt undersöker jag hur elevers kunskapssyn i ämnet idrott och hälsa är relaterat till betyg och om det finns medierande faktorer. Samt om det finns skillnader mellan tjejer/killar, mellan årskurser och mellan elever med svensk och utländsk bakgrund.

Jag är adjunkt och undervisar främst i momentet fysisk förberedelse på polisprogrammet, men även i viss omfattning på institutionen idrottsvetenskap.

Mitt projektet benämns Idrott och hälsa — legitimitet, lärande och betyg. Projektet är etiskt granskat och godkänt av Etikprövningsmyndigheten (Verksamhetsregion Lund), Dnr 2019-00172 (2018/1007). Det åligger mig att informera om det följande. Forskningshuvudman: Malmö universitet. Forskare som genomför projektet (kontaktperson): Johan R Norberg. Övergripande syfte: Syftet är att bidra med ny kunskap om olika elevgruppers uppfattningar/attityder om Ioh och med nya mätinstrument för att reliabelt mäta elevers uppfattningar/attityder. Vidare att bidra med ny kunskap om hur betydelsen av nationell härkomst, i relation till betyg i Ioh förändrats mellan åren 2012 och 2018.

Frågeställningar: 1) Går det att skapa ett reliabelt instrument för att mäta elevers uppfattningar av Ioh, baserat på ett datamaterial bestående av enskilda frågor. 2) Finns det signifikanta och praktiskt betydelsefulla skillnader mellan, tjejer/killar, elever med svensk/utländsk bakgrund och elever i olika årskurser, avseende deras uppfattningar/attityd till Ioh? 3) Vad beskriver elever att de lär sig under lektionerna och hur kan svaren tematiseras? 4) Har betydelsen (styrkan i sambandet) av nationell härkomst och betyg i Ioh, förändrats mellan åren 2012 och 2018.