Presentation

Jag är doktorand i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

  • Inom ramen för mitt doktorandprojekt undersöker jag hur likvärdighet i skolämnet idrott och hälsa kan förstås, mätas och har förändrats mellan 2000 och 2020.

Mitt doktorandprojektet benämns Idrott och hälsa — legitimitet, lärande och betyg. Det åligger mig att informera om det följande:

  • Projektet är etiskt granskat och godkänt av Etikprövningsmyndigheten (Verksamhetsregion Lund), Dnr 2019-00172 (2018/1007).

  • Forskningshuvudman: Malmö universitet.

  • Ansvarig forskare: Johan R Norberg.

Utöver mitt doktorandprojekt arbetar jag med forskning om:

  • Poliser och polisstudenters mentala hälsa och fysiska förmåga.

  • Effekterna av Covid-19 på idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Jag har också sedan 2019 en anställning som adjunkt och undervisar främst i momentet fysisk förberedelse på polisprogrammet. Detta innebär framförallt undervisning i träningslära och examinationer i fysiska tester. Utöver detta undervisar jag även i viss omfattning på institutionen idrottsvetenskap - framförallt med moment kopplat till metod och statistisk analys. Jag har även undervisat flera i kurser på lärarprogrammet för idrott och hälsa, samt genomfört uppdrag för RF-SISU Skåne och polismyndigheten.