Presentation

Jag är lektor i musikpedagogik och mina forskningsintressen rör i vid mening barns och ungdomars musikaliska lärande. Fokus i min forskning är barns rätt att uttrycka sig i och genom musikskapande, samspel, digitala verktyg. Jag har även forskningsfokus kring professionsutveckling, lärandekultur, verktyg samt primära, sekundära och tertiära artefakter. Jag har arbetat som musiklärare i grundskolan där jag eftersträvade ett klingande och musikskapande klassrum.

Min undervisning har sin utgångspunkt i antagandet att elevers och studenters erfarenheter och sammanhang spelar roll för deras lärande liksom relationen mellan lärare - elev och student. Jag förespråkar lärare med ämnesdjup, didaktisk skicklighet där lärarens verksamhet vilar på vetenskaplig grund.