Presentation

Jag är universitetslektor i musikpedagogik och mina forskningsintressen rör barns och ungdomars musikaliska lärande. Fokus i min forskning är barns rätt att uttrycka sig i och genom musikskapande och samspel. Vidare beforskar jag även hur estetik kan användas för att utveckla lärarstudenters akademiska litteracitet, professionsutveckling, lärandekultur, verktyg samt primära, sekundära och tertiära artefakter. Jag har arbetat som musiklärare i grundskolan där jag eftersträvade ett klingande och musikskapande klassrum.

Min undervisning har sin utgångspunkt i antagandet att elevers och studenters erfarenheter och sammanhang spelar roll för deras lärande liksom relationen mellan lärare - elev och student. Jag förespråkar lärare med ämnesdjup, didaktisk skicklighet där lärarens verksamhet vilar på vetenskaplig grund.

Forskningsprojekt