Presentation

Jag är företagsekonom med inriktning mot entreprenörskap och innovation. Min forskning har haft fokus på kontextens betydelse för entreprenörskap och innovation. Jag har bland annat studerat akademiskt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap och kvinnors entreprenörskap.

Under snart ett decennium har jag intresserat mig för innovation och entreprenörskap i den urbana kontexten. Jag har bland annat studerat innovation kopplat till urbana försörjningssystem. Hösten 2018 påbörjade jag en tvåårig Flexit-anställning i Helsingborgs stad, Flexit är ett program finansierat av Riksbankens jubileumsfond och syftar till att skapa bryggor mellan forskare från humaniora och samhällsvetenskap och företag och organisationer utanför akademin.

Jag hade förmånen att var inbäddad forskare vid Avdelningen för strategisk samhällsutveckling vid Stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs stad. Under tiden i staden lärde jag mig mycket om hur en kommun kan arbeta med innovation, och mitt intresse för städer och dess utveckling växte. Denna resa ledde mig till en tjänst vid Malmö Universitet och institutionen Urbana studier.

Urbaniseringstrenden fortsätter världen över och städer, världen över, står för många utmaningar - men även för möjligheter. För att bygga en hållbar stad krävs entreprenörskap och innovation och det krävs samverkan och dialog över sektorsgränser.

Mina publiceringar finner ni via google scholar länken: https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=caroline+wigren-kristoferson&btnG=