Fakta

Kontaktperson:
Martin Grander
Finansiär:
 • Formas
Ansvarig vid Mau:
Martin Grander
Externa projektmedlemmar:
 • Göteborgsregionen (GR)
 • Göteborgs stad stadsbyggnadsförvaltningen
 • Region Skåne
Samarbetspartners:
 • MKB Fastighets AB
 • Förvaltnings AB Framtiden
Projektperiod:
01 september 2023 - 31 augusti 2026
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Detta samverkansprojekt tar ett helhetsgrepp kring frågan om socialt hållbar bostadsförsörjning. Genom ett holistiskt perspektiv avser projektet att testa och utvärdera innovativa ansatser på regional, kommunal och lokal nivå under paraplyet jämlik tillgång till boende och livsmiljöer. Projektet sker i samverkan mellan aktörer från olika samhällssektorer på olika skalnivåer och syftet är att undersöka och testa hur olika aktörers handlingsutrymme kan utvidgas för att på nyskapande sätt bidra till en socialt hållbar bostadsförsörjning enligt ett holistiskt perspektiv.

Delstudier

I projektet genomförs tre delstudier på olika skalnivåer:

 1. Road map för regional bostadsförsörjning.
 2. Kommunal modell för tillvarataget strategiskt handlingsutrymme.
 3. Fastighetsägarmodell för socialt hållbar nyproduktion och rörlighet i bostadsbeståndet.

Därutöver genomförs en följeforskningsinsats kring social interaktion som sker i tvärsnitt över de tre delstudierna.

Sammanfattning

I sammanfattande ordalag strävar projektet efter nya lösningar på fyra problem kopplade till socialt hållbar bostadsförsörjning:

 1. den mellankommunala segregationen och diskrepans mellan olika kommuners sociala bostadsförsörjning,
 2. bristen på kunskapsbaserade kommunala strategiska analysverktyg,
 3. bristen på kunskapsunderlag för att skapa lokala lösningar för prisrimlig nyproduktion och effektivt utnyttjande av beståndet samt
 4. bristen på kunskapsunderlag kring hur bostadsförsörjning också kan bidra till social interaktion.

Projekt i samverkan

Projektparter är Malmö universitet, Region Skåne, Göteborgregionen (GR) och Göteborgs stad, stadsbyggnadsförvaltningen. Stödpartners är MKB Fastighets AB och Förvaltnings AB Framtiden.