Forskning inom fastighetsvetenskap inkluderar olika perspektiv på fastigheter och mark med fokus på hur individer, hushåll, företag och andra organisationer fattar beslut och gör val.

Inom fastighetsvetenskap analyseras fastighetsrelaterade frågor och processer som relaterar till hållbarhet, samhällsnytta och samhällsekonomisk effektivitet. Forskningen visar även en metodologisk bredd då både kvantitativa och kvalitativa metoder används. Det rumsliga perspektivet inom fastighetsvetenskap visar också på en naturlig koppling till transportstudier och företagsekonomi.

Forskare, publikationer och projekt

Malmö Real Estate Research Conference

Enheten för fastighetsstudier håller varje år en internationell konferens, Malmö Real Estate Research Conference, om viktiga frågor inom fastighetsrelaterad forskning och utbildning. Konferensen har formen av en tvådagars workshop.

Konferensen startade 2012 med syftet att höja kvaliteten och statusen för fastighetsdisciplinen, ge en möjlighet för forskare att utöka sina nätverk och skapa nya samarbeten, och att vara ett forum för att möta utmaningar på regional såväl som internationell nivå.

Konferensen brukar hållas i maj och välkomnar forskare inom fastighetsvetenskap, men också inom närliggande forskningsfält.