Presentation

Eva Davidsson är docent i naturvetenskapernas didaktik vid institutionen för Natur, Miljö och Samhälle. Evas forskningsintressen rör generellt elevers kunskaper och attityder kring naturvetenskap. Mer specifikt är forskningen inriktad på tre olika områden. Det första rör språkutveckling i naturvetenskapliga klassrum och hur olika klassrumsmiljöer påverkar elevers lärande. Denna fråga har undersökts i SONAT-projektet som var ett samarbete mellan Malmö Universitet, Lunds Universitet, Mittuniversitetet och Århus Universitet i Danmark.

Det andra forskningsintresset rör elevers prestationer på storskaliga internationella studier, såsom PISA och hur man kan analysera kunskapstrender utifrån detta material. Frågan var central i PELS-projektet.

Det tredje forskningsområdet rör vetenskapskommunikation och lärande i informella miljöer såsom museer och science centers. Centralt är hur ny naturvetenskaplig och teknisk kunskap kan gestaltas och kommuniceras samt hur dessa miljöer kan bli arenor för livslångt lärande.