Presentation

Jag är biträdande professor i utbildningsvetenskap vid institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle. Mina forskningsintressen rör generellt elevers kunskaper och attityder kring naturvetenskap men även lärande i högre utbildning. Mer specifikt är forskningen inriktad på olika områden. Det första rör vetenskapskommunikation samt lärande i informella miljöer såsom museer och science centers. Centralt är hur ny naturvetenskaplig och teknisk kunskap kan gestaltas och kommuniceras samt hur dessa miljöer kan bli arenor för livslångt lärande. Detta studeras i projekten ”Följeforskning vid Wisdome sustainabiltity lab”, ”ESS and augmented reality” och "Accelerating Teaching".

Det andra forskningsområdet är relaterat till lärande i högre utbildning och breddat deltagande. Här är begreppet Känsla av tillhörighet centralt men även studenters akademiska litteracitet. Vidare studerar jag handledning i professionsutbildningar samt handledning i forskarutbildning.