Presentation

Jag är fil. dr i arbetsvetenskap och har ett brett intresse för frågor som rör arbete, arbetsliv och organisationer. Min forskning behandlar frågor om arbetsvillkor, arbetets organisering, intersektionella perspektiv på arbete och organisationer och om jämställdhetsarbete i organisationer. I mitt avhandlingsarbete undersökte jag hur kön och jämställdhetsarbete konstrueras och hur detta påverkar könsrelationer i den svenska gruvindustrins mansdominerade arbetsorganisationer.

Just nu arbetar jag med två forskningsprojekt, det ena behandlar könsintegrerande processer i arbetslivet med särskilt fokus på den mansdominerade yrkeskåren lastbilsförare. Det andra projektet handlar om arbetsmiljörisker för lärare och skolledare kopplat till digitala kränkningar och nätmobbning.