Presentation

Jag är fil. dr i arbetsvetenskap och har ett brett forskningsintresse för frågor om arbete, arbetsliv och arbetsorganisationer. Min forskning behandlar särskilt frågor om genus, jämställdhetsarbete, ojämlikhet och arbetets villkor, utformning och organisering. Jag disputerade vid Luleå tekniska universitet 2019 och i mitt avhandlingsarbete undersökte jag bland annat hur kön och jämställdhetsarbete konstrueras i den svenska gruvindustrins mansdominerade arbetsorganisationer.

Just nu arbetar jag med två forskningsprojekt, det ena behandlar könsintegrerande processer i arbetslivet med särskilt fokus på den mansdominerade yrkeskåren lastbilsförare. Det andra projektet handlar om arbetsmiljörisker för lärare och skolledare kopplat till digitala kränkningar och nätmobbning.