Presentation

Magnus Andersson, docent i ekonomisk geografi vid Urbana Studier sedan 2013. Andersson är verksam som forskare inom kvantitativ geografi med inriktning på spatial analys av hållbar ekonomisk utveckling. Processer kopplade till ekonomisk tillväxt, socioekonomisk förändring, samt infrastrukturinvesteringar är av intresse för hans forskningsagenda. Forskning är finansierad av olika finansiärer såsom Vinnova, STINT, K2 -Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Magnus undervisning är främst inriktad på urban ekonomisk geografi, GIS, statistik och internationalisering av fastighetsmarknader. Inspiration till undervisning sker genom återkommande vistelser på utländska lärosäten samt med hjälp av inbjudna gäster från svenska och utländska universitet.

Samverkan med samhällsaktörer är en viktig del av Magnus agenda. På internationell nivå deltar Andersson sedan 2011 som forskare och rådgivare inom ramen för FN´s arbete att implementera globala hållbarhetsmål. För tillfället fokuseras arbetet på att utveckla metoder för att mäta hållbar utveckling med hjälp av fjärranalys. På nationell nivå deltog Magnus som utredare åt Trafikverket inom ramen för alternativ utformning av nya stambanor med särskild fokus på effekter för bostadsbyggandet och bostadsmarknaden samt konsekvenser för planeringen i berörda kommuner och regioner. På regional nivå är Magnus involverad i att utveckla kunskapsunderlag åt Tillväxtkommissionen i Malmö Stad. Detta arbete har lett till ett fördjupat samarbete under 2023 där Andersson tillsammans med Stadskontoret, Malmö Stad arbetar med utveckling av kunskapsbaserade verktyg för analys av hållbar tillväxt.