Presentation

Malin Thor Tureby är professor i Historia vid Institutionen Samhälle, Kultur & Identitet.

Hennes forskning relaterar till flera stora tvärvetenskapliga forskningsfält: muntlig historia/oral history, kulturhistoria och kulturarvsstudier, migrations- och minoritetsstudier, Förintelsestudier och judisk historia.

Hon är särskilt intresserad av metodologiska och forskningsetiska frågor om hur, vilken, av vem och i vilka sammanhang och under vilka villkor som kunskap om det förflutna skapas och förmedlas.

Thor Turebys forskning, och framförallt det metodutvecklingsarbete som hon har utfört har bidragit till att oral history har återetablerats som en viktig forskningsinriktning inom historievetenskapen i Sverige samt till att de praktiker och teorier som praktiseras inom oral history har fått ett genomslag inom kulturarvsforskningen och kulturarvssektorn.

En av hennes senaste publikationer (samskriven med Jesper Johansson) Migration och Kulturarv (2020), beskrivs av en recensent som ”ett pionjärarbete” och ”den första studien som systematiskt tar upp frågor om migranters aktörskap i den kulturarvsskapande processen”.

De metoder som Malin Thor Tureby har utvecklat används bland annat för att undersöka och utveckla processer för hur forskare och aktörer från kulturarvsinstitutioner eller civilsamhället kan utforska och samskapa kunskap tillsammans.

Just nu forskar Thor Tureby främst om överlevandes minnesaktivism i ett historiskt perspektiv, kulturarvsinstitutioners praktiker för insamling och digitalisering av migranters berättelser samt om judiska kvinnors berättelser om erfarenheter av sexism och antisemitism.

Forskningen bedrivs inom ramen för fyra externfinansierade forskningsprojekt: Digitaliseringens etik (VR), Berättelser som kulturarv (VR), Judisk och Kvinna (VR) och DigiCONFLICT (JPICH & RAÄ). Samtliga projekt leds av Thor Tureby. Hon är även medlem i två nordiska NOS-HS workshop-projekt: Histories of Refugeedom in the Nordic Countries och NORDIC VOICES: The use of oral history and personal memories in public history settings.(Finaniserade av the Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS).

Malin Thor Tureby är sedan 2016 en av tre ordföranden för det internationella nätverket Oral History and Life Stories vid ESSHC.

2021 valdes Malin Thor Tureby in som styrelseledamot i Svenska Historiska Föreningen.

2019-2020 arbetade hon som förordnad expert inom utredningen om ett museum om Förintelsen (Ku 2019:01).

Malin Thor Tureby är sedan 2020 ledamot för humaniora och samhällsvetenskap i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik.