Presentation

Jag är fil. dr i urbana studier och disputerade hösten 2023 med avhandlingen Vindlande vägar i bostadsojämlikhetens Sverige: Berättelser om marknadspraktiker, flyktingplaceringspolitik och bostadsprekaritet. I avhandlingen försöker jag nyansera och fördjupa förståelsen av bostadsojämlikhetens konsekvenser i en svensk kontext. I fokus står några av alla dem som under åren runt 2015 sökte asyl i Sverige liksom deras boendevägar under de första åren i landet. Utifrån en etnografisk ansats har jag undersökt hur deras bostadsförhållanden har formats genom relationer, marknadspraktiker och flyktingplaceringspolitikens styrning.

Under 2022-2024 medverkar jag i forskningsprojektet Redovisningspraktiker i flyktingars vardagsliv, i samarbete med forskare vid Luleå tekniska universitet.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.