Presentation

Osa är lektor i pedagogik vid Malmö universitet och undervisar blivande lärare i pedagogik och didaktik i kärnkurser inom lärarutbildning. Osas huvudsakliga forskningsintressen berör undervisningens innehåll, struktur, organisation och syfte med utbildning i förhållande till nutida sociala villkor och förutsättningar för individer som verkar inom olika skolformer och kontexter. Hennes forskning inkluderar praktiknäraforskning om social integration av nyanlända, flerspråkighet/transspråkande (translanguaging), kunskapskonstruktioner om social och kulturell mångfald, ’ras’ och rasifiering samt socialt rättvisa i olika institutionella kontexter från förskola till högre utbildningar.