Presentation

Forskningsintressen

Min forskning handlar framförallt om transportpolitik, transportplanering och fysisk planering på kommunal och regional nivå, ofta med styrning, implementering, samverkan och makt som analytiska teman. Jag intresserar mig för hur aktörers agerande, ståndpunkter och maktrelationer påverkar transportsystemets utformning och förändring. Mycket av min forskning har handlat om hur man ska skapa miljövänligare transportsystem och städer. På senare år har jag alltmer kommit att forska om kollektivtrafik. Min kollektivtrafikforskning handlar mest om hur Regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag och kommuner bäst kan samarbeta för att skapa väl fungerande kollektivtrafiksystem och städer. Dessa områden har jag beforskat i flera större externt finansierade forskningsprojekt som jag har varit projektledare för.

Exempel på avslutade projekt:

  • Policies för minskad andel biltrafik – ett viktigt mål för att förbättra kollektivtrafikens attraktivitet och långsiktiga konkurrenskraft. K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik). 2019
  • Energieffektivisering genom minskad biltrafik i städer – policy, process och institutioner. Energimyndigheten. 2017–2020
  • Hur kan man öka andelen resande med kollektivtrafiken? Modeller för effektiva åtgärder, Energimyndigheten. 2017–2019
  • Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande, K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik). 2015–2018
  • Effektiv organisatorisk samverkan för skapandet av väl fungerande kollektivtrafiksystem. Marie Curie/VINNMER Fellowship. 2017–2017

Bakgrund

Jag började att arbeta på Malmö universitet 2019. Innan dess arbetade jag under många år på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Min akademiska bakgrund har jag vid Linköpings universitet (fil. dr inom Temat Teknik och social förändring) och Lunds tekniska högskola (docent i Trafik och väg).

Mycket av min forskning har utförts i samarbete med forskare vid K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik).

Undervisning

Jag undervisar på kandidatprogrammet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering.

Jag handleder doktorander som forskar om transportpolicy och planering, kollektivtrafikens planering och styrning samt introduktionen av förnybara bränslen i transportsystemet.

Aktiviteter