Världen står inför komplexa utmaningar i ett sammanhang av snabb urbanisering, digitalisering och globalisering. Forskargruppen Urban business and Development syftar till att bidra till hållbar stadsutveckling genom forskning och utbildning i samarbete med aktörer från den offentliga och privata sektorn samt civilsamhället.

Ett dynamiskt urbant sammanhang skapar både möjligheter och utmaningar för samhället. För framgångsrik föränderlig och inkluderande utveckling krävs olika aktörer. En nyckel för vår forskargrupps analyser i urbana studier är att förstå de ekonomiska drivkrafterna och samspelet mellan företagar- och urbana kontexter. Förändringar i den underliggande ekonomin leder till förändringar i infrastruktur, hus, byggnader, stadens utbud och så vidare – men människor som lever sitt vardagsliv i stadsmiljön förändras också. Strukturella förändringar förstärks, vilket visas av e-handelspreferenser, arbete hemifrån och/eller i delade kontorslokaler, nya konsumtionsmönster och attityder, som helt påverkar vardagen. Samhällsutmaningarna skapar gränser och möjligheter för hur begränsade resurser används.

Samarbete, innovation och komplexa lösningar

Eftersom utmaningarna vi står inför är komplexa finns inga enkla lösningar och ingen enskild aktör kommer att lyckas göra förändringen på egen hand. För att möta en ökad efterfrågan på billiga bostäder behövs innovation, välfungerande transportsystem, logistik och grundläggande urbant tjänsteutbud samt tillgång till jobb. Det kommer att vara viktigt att förstå hur olika aktörers roller och drivkrafter svarar på anpassning och förändring, eftersom nya förutsättningar kan ge upphov till kreativitet och innovation. Detta innebär att det finns en efterfrågan på samarbete mellan olika aktörer i företagar- och urbana sammanhang.

Viktiga företagsaktörer i stadsmiljön är till exempel de som arbetar med fastighets- och transportföretag eftersom de har centrala positioner när det gäller hållbar utveckling av stadsmiljön. Viktiga stadsaktörer är till exempel kommuner, universitet, icke-statliga organisationer och föreningar. Det är viktigt att inkludera aktörer som arbetar inom dessa sektorer på en resa mot mer hållbara stadsmiljöer i världen, eftersom sådana sammanhang har starka band till sin omgivning. Således är urban och regional utveckling ömsesidigt beroende.

FN: s hållbarhetsmål i urbana kontexter

Dessa utmaningar är sammanvävda och presenteras i FN: s hållbara utvecklingsmål (SDG) och forskargruppen Urban Business and Development arbetar med att ta itu med SDG-utmaningar i stadsmiljöer.