Urban Business and Development (UBD) är en sammanhållen akademisk miljö vid Institutionen för urbana studier. Forskningsmiljön vill bidra till hållbar stadsutveckling genom forskning och utbildning i samverkan med aktörer från den offentliga och privata sektorn och det civila samhället. Fokus ligger på privata och offentliga företag, samverkan och affärsutveckling. Urban utveckling är en viktig del av regional utveckling då städer inte är isolerade fenomen utan del av ett större sammanhang.

Forskning

De flesta människor kommer att bo i en stad under sin livstid. Urbanisering är ett globalt fenomen och trots digitalisering har urbaniseringen snarast ökat de senaste decennierna. Städer har visat sig vara viktiga aktörer för att hitta hållbara lösningar för hur vi organiserar våra samhällen.

För att lyckas måste ett brett spektrum av aktörer involveras, inklusive privata aktörer som fastighetsbolag. Genom att forska med ekonomiska perspektiv bidrar vi till utvecklingen av ämnet urbana studier.

Städer i förändring skapar både möjligheter och utmaningar för samhället. Ett fokusområde i vår forskning är att förstå samspelet mellan företagare och den urbana kontext de är verksamma i, samt hur de kan uppnå ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i sina verksamheter.

Utbildningar

Institutionen för urbana studier ger kandidatutbildningar i fastighetsföretagande, fastighetsförmedling och transportledning ur ett affärsperspektiv. Dessa tre kandidatutbildningar är resultatet av en nära dialog och samarbete med branscherna.

På masternivå är UBD involverade i det internationella masterprogrammet Urban business and development: Real Estate and Transport som fokuserar på ekonomiska och affärsmässiga perspektiv på stadsutveckling.

UBD har även utbildning på doktorandnivå genom forskarskolan ASSURE (Adaptation of Urban Space through Sustainable Regeneration) som är finanseriad av Formas och är ett samarbete med Rise, LTH och Uppsala Universitet Campus Gotland.

Samverkan 

Eftersom utmaningarna vi står inför är komplexa, såsom klimatförändringar och utanförskap i samhället, finns det inga enkla lösningar. Det är viktigt att förstå olika aktörers roller och drivkrafter och hur vi tillsammans kan skapa ny kunskap för att förstå de förändringsprocesser vi är del av.

Fastighets- och transportföretag har centrala positioner när det gäller hållbar utveckling av stadsmiljön. Viktiga aktörer är även kommuner, universitet, icke-statliga organisationer och föreningar. Det är angeläget att inkludera aktörer som arbetar inom dessa sektorer på en resa mot mer hållbara stadsmiljöer.

Medarbetare

UBD består av forskare och lärare inom företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk geografi och fastighetsvetenskap samt hållbar fastighets- och områdesutveckling, fastighetsföretagande och fastighetsförmedling. 

Malmö Real Estate Research Conference

Enheten för fastighetsstudier håller varje år en internationell konferens, Malmö Real Estate Research Conference, om viktiga frågor inom fastighetsrelaterad forskning och utbildning. Konferensen har formen av en tvådagars workshop.

Konferensen startade 2012 med syftet att höja kvaliteten och statusen för fastighetsdisciplinen, ge en möjlighet för forskare att utöka sina nätverk och skapa nya samarbeten, och att vara ett forum för att möta utmaningar på regional såväl som internationell nivå.

Konferensen brukar hållas i maj och välkomnar forskare inom fastighetsvetenskap, men också inom närliggande forskningsfält.