Vill ni ha nya perspektiv på utmaningar verksamheten står inför eller en lösning på ett praktiskt problem? Här kan du läsa mer om hur du kan samarbeta med våra studenter, både under utbildning och inför examen.

Aktuella kurser för studentsamarbeten

Nedan är några av de kurser som just nu söker samarbetspartners. Hittar du ingen kurs som passar eller vill du göra en intresseanmälan utifrån ditt företags eller organisations specifika behov? Kontakta oss!

Trappan i entréhallen på Niagara

Studenter på följande program på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation (K3) söker praktikplats för enskild praktik; Grafisk Design, Visuell Kommunikation, Produktdesign, Interaction Design, English Studies.

 • 1 student per organisation/företag.
 • 20 veckor.
 • Kandidatnivå termin 5.

Anmäl ditt intresse till kursadministratör Josefin Waldenström.

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Uppdragsgivaren kommer ta del av studentens erfarenhet inom sin utbildning. Kvalificerad bakgrund och hög ambition.  

Hur går samarbetet till?

Upplägget för praktiken bestäms mellan handledaren på arbetsplatsen och studenten. Det kan röra sig om projekt, assistera andra i produktion och kommunikation etc.

Överenskommelse med praktikant/student skall vara gjord senast senast 1 juni, och kontrakt mellan Malmö Universitet och praktikplatsen skrivs i början av juni.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

Framför allt ska arbetsuppgifterna vara relevanta för studentens utbildning, men samtidigt inte för komplexa utan anpassade för en praktikant. Handledning förväntas. Ett möte med studentens handledare från Malmö universitet är en komponent där studenten ska presentera arbetsplatsen.

Frågor?

Kontakta kursadministratör Josefin Waldenström.

Läs mer om kursen Verksamhetsförlagda studier - reflektioner i den egna praktiken och de program kursen tillhör: (KK144C)

 

Studenter på programmet Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation (K3) söker praktikplats för enskild praktik på vårterminer.

 • 1 student per organisation/företag.
 • 20 veckor.
 • Kandidatnivå termin 6.

Anmäl ditt intresse till kursadministratör Josefin Waldenström.

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Uppdragsgivaren kommer ta del av studentens erfarenhet inom sin utbildning. Kvalificerad bakgrund och hög ambition.

Läs mer om utbildningen "Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap" här.

Hur går samarbetet till?

Upplägget för praktiken bestäms mellan handledaren på arbetsplatsen och studenten. Det kan röra sig om projekt, assistera andra i produktion och kommunikation etc.

Studenterna ansvarar själva för att hitta en lämplig praktikplats. Överenskommelse med praktikant/student skall vara gjord senast senast 1 december, och efter det skrivs kontrakt mellan Malmö Universitet och praktikplatsen.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

Framför allt ska arbetsuppgifterna vara relevanta för studentens utbildning, men samtidigt inte för komplexa utan anpassade för en praktikant. Handledning förväntas. Ett möte med studentens handledare från Malmö universitet är en komponent där studenten ska presentera arbetsplatsen.

Frågor?

Kontakta kursadministratör Josefin Waldenström.

Läs mer om kursen  "Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken" här

Få nya perspektiv på din utmaning genom ett innovationsprojekt

Har du och din organisation ett problem eller utmaning som ni inte ser en omedelbar lösning på? Ta då chansen att se problemet i nytt ljus med hjälp av ett team nyfikna och engagerade studenter som läser kursen Innovationsprojekt.

 • 4–5 studenter
 • 15 veckor
 • Kandidat år 3

Anmäl intresse för samarbete

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Inom kursen arbetar studenter från 14 utbildningar och med olika bakgrunder tillsammans i team om 4–5 studenter med att identifiera behov och intressenter utifrån en problemställning. Baserat på denna problemställning skall studenterna formulera idéer, koncept och prototyper. Under kursens gång kommer studenterna coachas av erfarna processledare och affärsutvecklare, samtidigt som olika veckor har olika teman där experter kommer att leda workshops inom sina respektive områden (t.ex. behovsanalys, idégenerering, värdeskapande och konceptualisering).

Vi behöver nu uppdragsgivare till denna kurs och skulle gärna se att din organisation skickade in ett förslag på en utmaning. Ert deltagande innebär inte bara en möjlighet att få en problemställning belyst utifrån ett nytt perspektiv utan även ett tillfälle att komma i kontakt med drivna studenter och aktivt vara med och bidra till deras kunskapsutveckling.

Kursen ges för studenter som läser femte terminen inom följande kandidatprogram:

 • Datateknik & mobil IT
 • Datavetenskap och applikationsutveckling
 • Ekonomi & IT
 • Grafisk design
 • Idrottsvetenskapligt program: Idrottens ledarskap
 • Idrottsvetenskapligt program: Sport Management
 • Informationsarkitekt
 • Interaktionsdesign
 • Medieproduktion och processdesign
 • Miljövetarprogrammet
 • Produktdesign
 • Produktionsledare: Media
 • Systemutvecklare
 • Visuell kommunikation

Hur går samarbetet till?

Uppdragsgivaren presenterar en utmaning som studenterna sedan jobbar med under kursens gång. Kontinuerliga avstämningar och diskussioner förs mellan projektgrupp och uppdragsgivare. Uppdragsgivaren förväntas vara med på vissa moment i kurser såsom pitchar och produktpresentation.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

 • En kort, skriftlig beskrivning av utmaning och mål
 • Närvaro på presentationstillfällen
 • Att du bidrar till studenters kunskapsutveckling
 • Att du är lyhörd för studenternas perspektiv
 • Att vi får marknadsföra uppdraget
 • Att det finns en kontaktperson tillgänglig (ca 30 timmar)

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen

Postis 2.0 – studenterna arbetade med att göra Sydsvenskans Postis mer attraktiv för dagens unga genom nya digitala lösningar.

Future by Lund: Hållbara resor på fritiden – studenterna utvecklade lösningar för hur barn och unga ska slippa att bli skjutsade med bil till träning eller kompisar.

Mer om kursen DA285A

Kontakt

Patrik Berander

Studenter från Idrottsvetenskap

Institutionen för idrottsvetenskap på Malmö universitet undervisar framtidens idrottsvetare. Studentsamarbetet sker inom ramen för kandidatprogrammet i idrottsvetenskap i inriktningarna sport management och fysisk aktivitet och hälsa. 

 • 1-3 studenter (ca 160 h per student).
 •  Heltid 4 veckor.
 • Kandidatnivå Idrottsvetenskap.
 • Anmälan senast 1 september.

Anmäl intresse för samarbete

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Ni får en genomlysning av en specifik del av verksamheten, samt feedback på hur denna delen kan utvecklas.

Hur går samarbetet till?

Inledningsvis diskuterar ni och studenten/studenterna fram en plan för ett projekt som förväntas bidra till utveckling av er verksamhet. Under kursveckorna arbetar studenten under handledning av er och presenterar avslutningsvis det färdiga arbetet för er organisation. Ni ger studenten feedback både på professionalitet och innehåll i presentationen. Studenten svarar på frågor som behöver förtydligas.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

Ni förväntas tillsammans med studenten ta fram ett syfte och precisera 4-5 viktiga steg i processen. Studenten stämmer av denna beskrivning med ansvarig person på Malmö universitet utifrån en uppskattning av omfattningen (ca 160 timmar per student). På plats i er verksamhet förväntas studenten både ha en handledare och få möjlighet att tillgå väsentligt material för att genomföra projektet. Studenten förväntas också få tillgång till tid/avstämning med personer som har identifierats som väsentliga för genomförandet av projektet.

Exempel på tidigare samarbeten inom ramen för denna kurs

 • Organisationsutveckling i en tennisförening
 • Utvärdering av kundupplevelser inom gymindustrin
 • Marknadsföringsplan för att stärka varumärket för en idrottsförening
 • Översyn av kommunpolicy för bidragsfördelning inom idrotten.

Projektledning: 3-7 studenter | 20 v. | Hösttermin

Studenter inom projektledning söker uppdrag

Välgörenhetsinsamlingar och en donationskampanj för bröstmjölk. Konstutställningar och matåtervinningskoncept. Detta är några av de projekt studenterna inom projektledning tidigare jobbat med. Välkommen med dina problem!

 • 3–7 studenter
 • 20 veckor

Anmäl intresse för samarbete 

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Våra projektledningsstudenter söker problem, behov och projektidéer av alla de slag. Kursens studenter har genom åren arbetat med projekt som spänner över en mängd områden, från välgörenhetsinsamlingar och konstutställningar till en donationskampanj för bröstmjölk och matåtervinningskoncept.

Det är viktigt att det i projektet finns potential för idé/-konceptutveckling, kreativitet och självständighet i studenternas arbete. Uppdraget bör därför inte vara alltför snävt definierat och avgränsat.

Studenterna arbetar i grupper om 3–7 personer.

I kursen behandlas bl.a. projektledning, projektkoordinering och innovation, grupprocesser och grupputveckling, projektets inre processer och yttre påverkningar samt grundläggande organisationsteori. Kursen ingår i huvudområdet Ledarskap och organisation, inom vilket Malmö universitet har såväl kandidat- som magisterexamina, men är en fristående kurs och inte en del av något program.

Hur går samarbetet till?

Denna kurs ges en gång per år med start i september. Samarbetet med uppdragsgivaren pågår under merparten av terminen men kan variera i omfattning beroende på hur projektet ser ut.

Uppdragsgivaren bjuds i början av terminen in för att presentera ett problem eller ett behov som studenterna kan organisera sig kring och ta sig an i projektform. Uppdragsgivaren och studentgruppen avtalar själva om sin kommunikation och uppföljning. Samtliga projekt som bedrivs inom ramen för kursen presenteras vid kursens avslutande seminarium, till vilket alla intresserade är välkomna.

Projektgrupperna har tillgång till kontinuerlig projekthandledning inom kursen (av involverade lärare).

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

Det är viktigt med en väl fungerande kommunikation projektgrupp och uppdragsgivare emellan. Former och omfattning av möten och engagemang från uppdragsgivarens sida kan variera. Antalet timmar en uppdragsgivare behöver lägga på kursen ser därför olika ut beroende på vad uppdragsgivaren och projektgruppen vill, behöver och kommer överens om.

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen

Vi har sett allt möjligt skapas: från en simskola, konstutställningar, (kok-) böcker, välgörenhetsinsamlingar, nya mötesplatser och en ölfestival till en brännbollsförening, en bröstmjölksdonationskampanj och ett matåtervinningskoncept som tog studenterna hela vägen till Hongkong! Här finns alla möjligheter till spännande resultat, oavsett om det handlar om tjänster, produkter eller förändringsarbeten.

Mer om kursen OL102A

Kontakt

Anna Bogeskär Brandt

Studenter på programmet Interaktionsdesign söker partners för samarbeten.

 • 3-4 studenter
 • 8 veckor
 • Kursen är en del av programmet Interaktionsdesign

Anmäl ert intresse/case till kursansvarig Anne-Marie Hansen.

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Internationella mastersstudenter från hela Europa och andra delar av världen deltar i denna kurs, med en stor variation av professionella bakgrunder såsom interaktionsdesign, grafisk design, produktdesign, etnografi, beteendevetenskap, datavetenskap, företagsekonomi och marknadsföring etc. Studenterna utforskar er utmaning och ger designförslag. 

Hur går samarbetet till?

Ni presenterar ert case mellan 20-23 januari (ca 1 h). Därefter håller studentgruppen kontakt med er under de tio veckor som kursen pågår. Därefter håller studentgruppen löpande kontakt med er. Förslagsvis genom 3-4 st 2h-codesign workshops med er och de intressenter/medborgare/användare som är relevanta och kopplade till ärendet.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

Deltagande i co-design workshops där studentgruppen involverar medborgare / användare och experter i arbetet och utvecklingen av designlösningar. I kursen uppmanas vanligtvis studenter att ta fram designkoncept för digital och samhällsbaserad infrastruktur där människor kan bidra till social förändring i stadsmiljön.

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen

 • Sociala miljöer på Hälsoskolan Örkelljunga för integration av nyanlända familjer

 • Design av en interaktiv installation vid Helsingør Søfartsmuseum.

 • Malmö Stads arkiv – Dokumentation av flyktingkrisen 2015

Frågor?

Anmäl ert intresse/case till kursansvarig Anne-Marie Hansen.

Läs mer om kursen Relational design

Studenter på kursen Produktutveckling och människan söker partners för samarbeten.

 • Studenterna samarbetar i grupp 4-5 st
 • 8 veckor
 • Kursen är på kandidatnivå och ingår i högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design

 • Anmälan sker löpande. Samarbetet pågår under vårterminen januari–mars. 

Anmäl ert intresse till kursansvarig Anne-Marie Hansen.

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

I ett samarbete med en studentgrupp vid Malmö universitet kan du förvänta dig att  studenterna undersöker ett ämne eller ett fall som du kanske inte har tid och resurser att göra på egen hand. Genom att använda akademiska forskningsmetoder, deltagande designmetoder för idégenerering och utvärdering av designförslag kan studenterna ge dig nya insikter i ett projekt som du arbetar med eller planerar att arbeta med i framtiden. Vi kan diskutera hur - och hur mycket - du vill kommunicera med eleverna under kursperioden.

Hur går samarbetet till?

Ett fältbesök per studentgrupp. Diskussion angående praktikaliteter vid behov (inte alltid möjligt att motta 30 studenter vid samma tillfälle).

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

En casebeskrivning (max 300 ord). Besvara ett frågeformulär från studenterna under kursens gång. Erbjuda ett fältbesök per studentgrupp.

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen

 • Design av produkter för äldre personers hemmiljö med koppling till vård och omsorg. ”En persons hem, en annans arbetsplats”

 • Produktdesign för trädgårdsskötsel inomhus och fermentering i privatbostäder

 • Fysiskt utmanande lekmiljöer för Hälsoskolan i Örkelljunga

Frågor?

Kontakta kursansvarig Anne-Marie Hansen.

Läs mer om kursen Produktutveckling och människan

Studenterna på Miljövetarprogrammet – Människa, Miljö, Samhälle ska göra sina examensarbeten under vår- och hösttermin. De söker partners för samarbeten.

 • 2 studenter
 • 10 veckor
 • Kandidat termin 6
 • Anmälan senast 15 januari inför vårterminen 
 • Samarbetet pågår under våren januari-juni med huvudsaklig utförandetid i slutet på februari till början på juni. 

Anmäl dig till programansvarig Johanna Nygren Spanne.

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Studenterna på Miljövetarprogrammet – Människa, Miljö, Samhälle vill samarbeta med företag eller organisationer inom ramen för sina examensarbeten. Studenter kan göra undersökningar och/eller ta fram förslag på lösningar på ett miljörelaterat problem. Studenter kan även göra diskursanalyser för ett speciellt fält eller kombinera olika undersökningsmetoder.

Studenterna har tidigare under programmet studerat bland annat miljömanagement, miljöpsykologi, miljösociologi, miljöundersökningar och miljörätt. Studenterna har kunskaper i bland annat miljöledningssystem, CSR, LCA, CBA, hållbarhetsanalyser, produktvalsanalys, miljölagstiftning samt metoder som fältstudier, intervjuer, fokusgrupper och enkäter.

Hur går samarbetet till?

Universitetet presenterar inkomna idéer från samarbetspartners för studenterna. Studenter väljer mellan inkomna idéer eller egna idéer och examensarbeteskursen börjar i januari. Själva examensarbetet utförs först på kvartsfart mellan januari och början på mars och sedan på heltid fram till slutet av maj våren 2019.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

Examensarbetet måste kunna publiceras i universitets offentliga databas. Vissa begränsningar kan finnas, till exempel att vissa förhållanden förblir hemliga, men arbetets vetenskapliga innehåll måste kunna bedömas för att det ska uppfylla kraven för ett kandidatarbete. Företaget eller organisationen kan behöva ge viss handledning av delar av arbetet.

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen

Några exempel på de senare årens arbete:

 • ”Grönskans betydelse i den täta staden”: En analys av grönytefaktor och återhämtningsaspekterna av ”nya” torg.
 • ”Granskning av miljöförvaltningens remissyttrande i bygglovsärenden i Malmö stad”
 • ”Praktisk implementering av giftfri förskola"
 • Nudging: En lämplig metod för att minska nedskräpning i Malmö?”
 • ”Challenges in the Eco-tourism Industry in Santa Teresa, Costa Rica”
 • ”En legitim miljökommunikation?”

Se tidigare examensarbeten

Frågor?

Kontakta programansvarig Johanna Nygren Spanne.

Läs mer om kursen Miljövetenskap: kandidatkurs (MV109C)

Läs mer om programmet Miljövetarprogrammet – Människa, Miljö, Samhälle

Mediestudenters perspektiv på kommunikationsproblem

En grupp medievetare vill samarbeta med dig som sysslar med innovations- och entreprenörskapsfrågor. De kan ta sig an problem av typen hur man bygger engagemang online, eller ge nya perspektiv på en kommunikationssatsning.

 • 5–10 studenter
 • 2–6 veckor
 • Kandidat år 1

Anmäl intresse för samarbete

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Driver du en start-up? Eller sysslar du med innovations- och entreprenörskapsfrågor inom näringslivet, kommunen eller den idéburna sektorn? Våra blivande medievetare söker just nu konkreta case eller problem som handlar om just entreprenörskap. Det kan t.ex. handla om hur man kan locka unga att delta på ens webbplats, att få studenters perspektiv på en kommunikationssatsning, eller hur man bäst kan använda sociala medier för att skapa engagemang hos sin målgrupp.

Det du får som uppdragsgivare är en inblick i hur en grupp studenter tänker kring ditt problem och hur problemet kan tacklas, och du får idéer som kan användas i verksamheten. Samtidigt får studenterna en inblick i hur det är i arbetslivet.

Kursen ges för de ca 60 studenter som läser första terminen inom programmet Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap. Kursen har ett fokus på den roll kommunikation spelar i olika processer – samhälleliga, kulturella, politiska, sociala och ekonomiska – samt på hur medier kan användas på meningsfulla och medvetna sätt i sådana processer. Utgångspunkten tas i vad som kan kallas för ett handlingsperspektiv på medier: hur kan medier användas för att sätta igång processer, och vilken roll kan medier spela när dessa processer väl är igång?

Hur går samarbetet till?

Efter att du anmält intresse hör kursansvarig av sig för att diskutera formerna för samarbetet. Hur samarbetet går till beror på om det sker under kursens inledande två veckor eller under kursens avslutande projektarbete. Du får mer information av kursansvarig.

I slutet av samarbetet bjuds uppdragsgivaren in till ett seminarium för att ta del av resultatet. Du får där ge kommentarer, men betyg alltid sätts av lärare utifrån kursens lärandemål.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

 • Att du presenterar ditt problem/case för studenterna
 • Att du närvarar vid det examinerande seminariet
 • Att du är tillgänglig via mail/telefon för att svara på studenternas frågor

Kontakt

Jakob Svensson

Allt om utbildningssamarbete

Det kan handla om att studenterna granskar en produkt- eller tjänsteutvecklingsprocess eller tar fram förslag på en teknisk lösning. Ett samarbete kan skapa möjligheter till framtida rekryteringar. 

Så fungerar det att samarbeta

Du kan till exempel få nya perspektiv på utmaningar verksamheten står inför eller en lösning på ett praktiskt problem. Det kan handla om att studenterna granskar en produkt- eller tjänsteutvecklingsprocess eller tar fram förslag på en teknisk lösning. Ett samarbete kan även skapa möjligheter till framtida rekryteringar.

Vad krävs av mig?

Det beror på uppdragets karaktär. I de flesta fall behöver studenterna en kontaktperson hos uppdragsgivaren som handleder studenterna under arbetets gång.

Hur lång tid tar det?

Längden varierar men oftast är samarbetet relativt kort (2–10 veckor).

Vad kostar det?

Det finns inga krav på ersättning. Eventuell ersättning, lön eller arvode är en fråga mellan dig och studenten som inte regleras av universitetet.

Hur presenteras slutresultatet?

Resultatet brukar redovisas i en skriftlig rapport och presenteras muntligen på universitetet dit du vanligtvis bjuds in att medverka.

Hur hanteras känsliga uppgifter?

Om sekretessbelagda uppgifter förekommer kan detta lösas genom att studenten skriver två rapporter: en avidentifierad akademisk uppsats samt en rapport åt dig. Om större delen av resultatet inte bör offentliggöras är det inte lämpligt att uppdraget utförs som ett studentsamarbete.

Vem äger rätten att använda det studenten utvecklar?

Vad som är en rimlig fördelning av ägande- och nyttjanderätt beror på förutsättningarna för samarbetet, till exempel om studenten får ersättning eller ej. Innan samarbetet inleds kan uppdragsgivare och student skriva ett avtal som reglerar rättigheterna till det studenten utvecklar. Oavsett äganderätten måste resultaten kunna användas i undervisningen och visas som arbetsprov.

Alla typer av samarbeten

De vanligaste typerna av studentsamarbeten är examensarbeten, projektuppdrag, praktik samt verksamhetsförlagd utbildning.

Examensarbete

Ett examensarbete görs ofta som slutarbete på en utbildning och resultatet presenteras ofta i rapportform. När ett examensarbete görs i samarbete med en organisation eller företag behandlas ofta ett område eller ett problem som uppdragsgivaren önskar få utrett. Förutom att ge förslag på lösningar till ett konkret problem kan studenten bidra med nya idéer och perspektiv som kan användas i verksamheten. Att samarbeta med en student kan också innebära att du får träffa en potentiell framtida medarbetare.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren formulerar en frågeställning eller ett problem som därefter diskuteras och omformuleras i samråd med studenten och dennes handledare. Detta görs för att studentens arbetsuppgift ska leva upp till de akademiska krav som finns för ett examensarbete.

Uppdragsgivaren måste också utse en kontaktperson som under arbetets gång har en löpande dialog med studenten. Kontaktpersonen svarar på studentens frågor och ger återkoppling på resultatet. Studenten har även en handledare på universitetet som följer och stödjer arbetet.

Hur lång tid tar det?

Längden på examensarbeten varierar men omfattar oftast 10 veckors arbete.

Vad kostar det?

Examensarbetet är en del av studierna och det finns inga krav på att det ska ske med ersättning. Eventuell ersättning, lön eller arvode är en fråga mellan dig och studenten som inte regleras av universitetet.

Projektuppdrag

Att samarbeta i ett projektuppdrag ger din organisation möjlighet att få en lösning på ett praktiskt problem eller att få en fråga utredd. Det kan exempelvis handla om att granska en produkt- eller tjänsteutvecklingsprocess eller att ta fram förslag på en teknisk lösning.

Ett projektuppdrag är till skillnad från ett examensarbete ett mer avgränsat arbete där det praktiska resultatet kan vara viktigare än själva rapporten. Projektgruppen kan bestå av en eller flera studenter.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Din organisation måste identifiera ett tydligt avgränsat projekt. Villkoren kan variera mellan utbildningarna, men ett gemensamt krav är att organisationen måste tillhandahålla en handledare som ser till att studenten kan komma igång med sitt arbete och får den vägledning som behövs.

Hur lång tid tar det?

Längden för projektuppdrag varierar men är oftast begränsade till några veckors arbete.

Vad kostar det?
Projektuppdrag är en del av studierna och det finns inga krav på att det ska ske med ersättning. Eventuell ersättning, lön eller arvode är en fråga mellan dig och studenten som inte regleras av universitetet.

Praktik

Genom att ta emot en praktikant får du tillgång till en person som genomför kvalificerade arbetsuppgifter som ska vara relaterade till utbildningen. Detta är ett sätt att få in nya tankar i organisationen och kan vara en möjlighet till en framtida rekrytering.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

På organisationen eller företaget måste studenten ha en handledare som ser till att studenten kan komma igång med sitt arbete och får den vägledning som behövs. Beroende på utbildning kan det tillkomma specifika krav. Studenten har även en handledare på universitetet som följer och stödjer arbetet.

Hur lång tid tar det?

Längden för praktiken varierar mellan olika utbildningsprogram men omfattar ofta 5–10 veckors arbete.

Vad kostar det?

Praktik ingår i vissa utbildningar som en del av studierna och det finns inga krav på att det ska ske med ersättning. Eventuell ersättning, lön eller arvode är en fråga mellan dig och studenten som inte regleras av universitetet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förekommer framförallt inom lärarutbildningarna och inom en rad olika vårdutbildningar. VFU är där en obligatorisk del av studierna och samarbetet regleras genom avtal.

Påverka utbildningens innehåll

Vilka kompetenser efterfrågar din organisation och branschen i stort? Genom att engagera dig i ett program- eller utbildningsråd kan du påverka utbildningens innehåll. I dessa råd sitter ansvariga för utbildningen, studenter samt representanter från branschen. Rådet träffas ca 1 gång per år.

Så här hittar du ett program eller en kurs att engagera dig i

 • Välj det ämnesområde du är verksam inom
 • Leta efter en relevant utbildning
 • Ta kontakt med den programansvarige.

Sök program och kurser att engagera dig i

Studenter som stöd i undervisningen

Metoden samverkansinlärning (SI) är ett komplement till den ordinarie undervisningen i en kurs.Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan eleverna och studenten. Det är förhållningssätt till lärande där inre motivation och nyfikenhet är de centrala drivkrafterna och där tonvikten läggs på ett självstyrt och kollektivt lärande

SI ska inte ersätta något annat utan vara en bonus. Det passar på en kurs eller ett ämne som upplevs som svår, med trösklar, en kurs som till exempel har dålig genomströmning.

Annette Zeidler, SI-koordinator på Malmö universitet

Hur fungerar samverkansinlärning

SI sker normalt i möten om ca 5-15 elever där diskussionen leds av en student. Studenten skall inte vara lärare utan mer klargöra svåra frågeställningar inom ämnet genom att ställa frågor, vara bollplank, initiera arbeten i smågrupper och koordinera presentationer av slutsatser. Den äldre studenten genomgår en inledande SI-ledarutbildning där denne får verktyg att använda under sin sejour som SI-ledare.

Malmö universitet är ett av flera lärosäten som ingår i det Nationella samarbetet kring metoden Supplemental Instructional/samverkansinlärning (SI) och har använt samverkansinlärning sedan höstterminen 2014. Metoden började användas i matematik- och programmeringskurser och fungerade bra direkt. Men metoden fungerar lika bra i andra ämnen. Nu erbjuder vi gymnasieskolor att samarbeta med oss och våra SI-ledare.

Vill du använda samverkansinlärning på din skola?

Via Malmö universitet har din skola möjlighet att få hjälp av våra studenter som är SI-ledare. SI-ledare kan användas som en extra resurs till klassläraren med svåra kurser genom att hålla gruppdiskussioner. Våra SI-ledare följer en klass under en hel termin.

Kontakt

Är du intresserad att samverka med Malmö universitet och använda våra SI-ledare som en extra resurs är du välkommen att höra av dig till vår SI-koordinator: Annette Zeidler 

Andra sätt att samarbeta

Vi är öppna för nya idéer och välkomnar ett samarbete med våra studenters framtida arbetsgivare. Kontakta Karin Fälth, karriärvägledare, om du vill veta mer om detta.

Samarbeta med studenter kring en komplex utmaning

Vill du vara med och bidra till kunskapsutvecklingen för Malmö universitets studenter?

Bli samarbetspartner och uppdragsgivare till Malmö universitets innovationstävling Stormathon. Samarbetet innebär inte bara en möjlighet att få en utmaning ni står inför belyst utifrån nya perspektiv, utan är även ett tillfälle att komma i kontakt med drivna studenter och att aktivt vara med och bidra till deras kunskapsutveckling.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Pablo Vilches på Mau Innovation för mer information.

Kontakta Pablo Vilches

 

 

Bli mentor åt en student

Ta chansen och kompetensutveckla dig eller medarbetare på ditt företag genom vårt mentorprogram. Du får möjlighet att knyta kontakter och vägleda en masterstudent från något av våra engelskspråkiga program. Som mentor träffar du din mentorsstudent vid fysiska träffar en timme, en gång i månaden. 

I programmet ingår workshops med adepterna och övriga mentorer. Programledarna är certifierade för att använda en strukturerad metod för just mentorsprogram. Programmet börjar i oktober och avslutas med en ceremoni i maj.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta programansvarig Karin Fälth  på Karriärservice.

Anmäl ditt intresse

Rekrytera en student

På Malmö universitets jobbportal, Future Finder, kan du som arbetsgivare annonsera:

 • Praktikplatser
 • Examensarbete
 • Jobb

Tjänsten erbjuds utan kostnad och annonserna riktas till nuvarande studenter och studenter på väg ut i arbetslivet.

Lägg upp jobbannonser på Future Finder

Delta i karriärevents

Du kan även delta vid våra karriärevents och workshops:

 • Träffa varandra – under detta drop-in-event skapar vi möjligheter för arbetsgivare och studenter att träffas och knyta kontakter på ett informellt sätt
 • Skräddarsydda karriärevents – vi hjälper till att arrangera möten och evenemang som är riktade mot en specifik fakultet, institution eller program.
 • Ställ ut på Malmö universitets årliga karriärmässa som är öppen för samtliga studenter och alumner. Karriärmässa 2021 blev digital och anordnades tillsammans med Lunds universitet den 11 februari. Om du som organisation är intresserad av att delta i kommande karriärevents, kontakta Karin Fälth.