Om utbildningen

Programmet tar ett tvärvetenskapligt grepp om sexualitet, både som företeelse och som fält för professionella interventioner, och synliggör också sexologin som vetenskapligt kunskapsområde. 

Det breda, tvärvetenskapliga angreppssättet syftar till ett holistiskt perspektiv på sexualitet. Ambitionen är att synliggöra den mänskliga sexualitetens komplexitet, och belysa hur sexualitetens olika uttryck formas av sociala, psykologiska, fysiologiska, ekonomiska och kulturella förhållanden. I centrum står den mänskliga sexualiteten där vi sätter individen i relation till det omgivande samhället och omfattar perspektiv från såväl medicin och biologi, som humaniora och kulturvetenskap.

Utbildningen ger dig förutsättningar att självständigt analysera och utveckla sexologi, som ämne och som praktikområde.

Programmet riktar sig till yrkesverksamma, exempelvis till dig som är kurator, barnmorska, sjuksköterska, psykolog eller läkare och är intresserad av att utveckla fördjupad kunskap om sexologiska frågor. Programmet är även tänkt för dig som är intresserad av att gå vidare inom området och påbörja forskarstudier inom ämnet.

Studietakten är valbar: antingen studier på halvfart i fyra år, eller studier på halvfart i två år och sedan helfart det tredje året.

  • Sexologi: Kunskapsområde och profession
  • Sexologi: Kropp, psyke och sexualitet
  • Sexologi: Sexuella livsstilar, riktningar och variationer
  • Sexologi: Sexualupplysning, prevention och rådgivning
  • Sexologi: Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete

Vi erbjuder tre valbara kurser på avancerad nivå både för dig som redan läser programmet och dig som vill läsa en fristående kurs i sexologi.

Programmet riktar sig till yrkesverksamma, exempelvis som kurator, barnmorska, sjuksköterska, psykolog eller läkare.  Efter utbildningen har du fördjupad kunskap kring frågor om sexualitet, som du har möjlighet att tillämpa och utveckla i din professionella praktik. Du kan också gå vidare mot en specialistfunktion.

Utbildningen ger också en grund, en masterexamen, för den som vill gå vidare och forska inom området.

Internationella möjligheter

Det finns olika möjligheter för dig att göra en del av din utbildning i ett annat land. Exempelvis kan du göra en utbytestermin, skriva uppsats eller göra praktik utomlands. Möjligheterna kan variera beroende på din utbildning. 

Mer om internationella möjligheter på Studentwebben

CIM

Som student på Fakulteten för hälsa och samhälle kan du delta i internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis. Det visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling och din internationella och interkulturella kompetens. Det visar också på din förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) såsom socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog- eller läkarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.Förklarande tillägg

Förkunskapskravet ovan syftar till att fånga upp kunskaper och färdigheter som tillägnas genom studier och arbete/praktik med människor i professionella relationer som exempelvis patient/vårdare och klient/behandlare.

Urval

Högskolepoäng 100%

"Utbildningen skapar möjligheter till kvalificerat arbete för frågor kopplat till sexologi och sexuell hälsa"

Eva Elmerstig, programansvarig och universitetslektor i sexologi och sexualitetsstudier berättar om vilka värdefulla kunskaper och erfarenheter studenterna får under masterutbildningen, samt vilka möjligheter utbildningen skapar inför arbetslivet.

"Utbildningen skapar möjligheter till kvalificerat arbete för frågor kopplat till sexologi och sexuell hälsa"

Eva Elmerstig, programansvarig och universitetslektor i sexologi och sexualitetsstudier berättar om vilka värdefulla kunskaper och erfarenheter studenterna får under masterutbildningen, samt vilka möjligheter utbildningen skapar inför arbetslivet.

Vad är speciellt med utbildningen på Malmö universitet?

Masterprogrammet i sexologi vid Malmö universitet är unikt, då det är det enda i Norden. Vi har därför studenter från hela Sverige och Norden. Eftersom vi också har ett forskningscentrum, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) tätt knutet till programmet så är programmets lärare aktiva forskare, och på så sätt förmedlas aktuell forskning inom området. Vi har reviderat programmet inför höstterminen 2023, så vissa kurser har utgått och vissa har blivit nya. Sedan har vi arbetat fram ett flertal kurser som blir valbara inom programmet, men också sökbara som fristående kurser.

Vilka är de främsta kunskaperna studenterna får med sig?

Då programmet har ett brett tvärvetenskapligt angreppssätt får studenterna ett holistiskt perspektiv på sexualitet. Studenterna lär sig ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt när det gäller sexologi både som teoretiskt och praktiskt vetenskapsområde.

Vi vill främja studenters akademiska professionella utveckling som förbereder för både kliniskt arbete, forskning och utvecklingsarbete inom sexologi.

Hur är undervisningen upplagd?

Programmet ges på halvfart de första två åren, sedan kan studenterna välja att läsa helfart år 3, eller halvfart år 3 och 4. Vi har ungefär en kursdag varannan vecka. I programmet som startar höstterminen 2023 utökar vi möjligheten för resande studenter, vilket innebär att vi kommer ha flera digitala tillfällen på varje kurs. Likaså har vi tänkt baka ihop något tillfälle på varje kurs så att två kursdagar ligger efter varandra när studenterna ändå är på plats. Två av de valbara kurserna kommer också att vara helt digitala.

Vilka möjligheter skapar utbildningen i arbetslivet? 

Det finns ett stort behov av kunskap kring sexologi och sexuell hälsa inom många olika verksamheter exempelvis inom hälso- och sjukvård, kommun och skola. Utbildningen skapar möjligheter till kvalificerat arbete för frågor kopplat till sexologi och sexuell hälsa inom människobehandlande yrkesområden.

Vem bör söka till den här utbildningen?

Utbildningen är för dig som vill få utökade kunskaper i sexologi, sexualitetsstudier och sexuell hälsa för kvalificerat kliniskt och praktiskt arbete inom olika verksamheter. Men även för dig som vill vidare till forskarstudier.

Programmet vänder sig främst till de som har en examen inom något vårdinriktat program exempelvis socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog- eller läkarprogrammet.

Vi har nu också arbetat fram ett flertal kurser som blir valbara på programmet men också sökbara som fristående kurser. De fristående kurserna kan alltså andra som inte går hela programmet läsa och där vänder vi oss också till lärare.

"Frågor om sexualitet är ständigt närvarande"

Ett genuint intresse för människor och deras situation ledde Johanna Jäghagen till masterprogrammet i sexologi – läran om människans sexualitet – på Malmö universitet.

"Frågor om sexualitet är ständigt närvarande"

Ett genuint intresse för människor och deras situation ledde Johanna Jäghagen till masterprogrammet i sexologi – läran om människans sexualitet – på Malmö universitet.

– Frågor om sexualitet och dess betydelse är så ständigt närvarande för alla som arbetar med människor, oavsett om man tänker medicinskt eller psykosocialt. Och i samhället i stort. Man kommer liksom inte runt det, säger Johanna.

Nu är Johanna kurator på Centrum för sexuell hälsa i Malmö och fick chansen att läsa mastern parallellt med att jobba – en oslagbar kombination.

– Det har gjort mig tryggare i min roll och gett en rejäl kunskapsbas att stå på. Man får lära sig att se samband, till exempel mellan struktur och individ eller mellan biologi och psykologi.

Att kunna gå in i detaljer för att sedan backa tillbaka och titta på helheten tycker hon har gett massor.

– Vi har hela tiden haft aktuell forskning i bakgrunden, med aktiva forskare både från Malmö och från andra håll. Det var väldigt värdefullt, säger Johanna.

Ökad kunskap inom sexologi behövs

Johanna menar att det finns ett stort behov av ökad kunskap, inte minst internationellt. Och att det är bra att diskussionen pågår om sexologi som ett eget vetenskapligt område.

Men vem kan egentligen kalla sig sexolog idag?

– Ännu så länge utfärdas inte legitimationer, titeln är fri. Så egentligen kan vem som helst kalla sig det. Man kan bli auktoriserad av Svensk förening för sexologi som specialist i klinisk sexologi eller sexualrådgivare. Men diskussionen pågår!

Uppsats om normen

Johannas masteruppsats handlar om svenska män mellan 30 år och 60 år och deras upplevelse av sin sexualitet.

– Jag var nyfiken på det som ofta ses som normen. Men också att undersöka hur deras förmåga att uttrycka sig ser ut. Jag möter män från många olika kulturer och situationer i mitt arbete. Jag kan konstatera att det ofta är samma bekymmer men olika sätt att se på orsaker och lösningar. Vi är mer lika än olika helt enkelt.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se