Om utbildningen

Utbildningen erbjuder en bredd av valbara kurser. Studierna bedrivs i nära samarbete med praktiken, vilket ger möjlighet att utveckla en mer omfattande förståelse för social utsatthet, samt de möjligheter ett socialt arbete kan utgöra i det samtida samhället.

En masterexamen i socialt arbete är en kompetensutveckling för socionomer och andra yrkesverksamma i människobehandlande organisationer. Arbetsmarknaden för socionomer ställer idag höga krav på specialiserad kompetens och därför fyller utbildningen en viktig funktion. 

Utbildningen tränar förmågan att kritiskt granska forskning, att använda olika forskningsmetoder och att producera vetenskapliga texter. Dessa förmågor är viktiga för utvecklingen av det praktiska sociala arbetet. Programmet ger också behörighet till fortsatta forskarstudier.

Som student på fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen omfattande minst 180 hp inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp inom socialt arbete, folkhälsovetenskap, psykologi, sociologi, statsvetenskap, pedagogik, genusvetenskap, kriminologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Maria ville fördjupa sig i ämnet

Maria Grönte jobbar som familjerättssekreterare på Malmö stad. Det innebär att hon gör utredningar på uppdrag av tingsrätten om familjesituationen när föräldrar ligger i vårdnadstvist.

Maria ville fördjupa sig i ämnet

Maria Grönte jobbar som familjerättssekreterare på Malmö stad. Det innebär att hon gör utredningar på uppdrag av tingsrätten om familjesituationen när föräldrar ligger i vårdnadstvist.

–  Det handlar om att utreda och ge förslag gällande vårdnad, boende och umgänge  utifrån vad som blir bäst för barnet.

Efter att ha jobbat ett par år kände Maria ett starkt behov av att kunna fördjupa sig i sitt ämne och valde att gå tillbaka till skolbänken.

– Jag tycker om att studera och att det är viktigt att ha kvar det teoretiska perspektivet när man jobbar. På jobbet är det fullt fokus på utredningar och då finns risken att man tappar det. 

– Efter min examen 2011 gick jag ut förutsättningslöst och fick jobb som barnavårdsutredare vilket jag är jättetacksam för. Jag har lärt mig otroligt mycket genom det. Samtidigt var det bra att komma tillbaka till studierna och fundera på ett annat plan. För mig var det att få tid att fördjupa mig inom ett område genom uppsatsarbetet.

Uppsatsarbetet gav mersmak

– Jag valde att inrikta mig på våld i nära relationer och utredningar på socialtjänsten. Jag kan se en likhet mellan uppsatsarbete och utredningsarbete. Man samlar in information genom samtal och observationer, tar med sig informationen till kontoret och analyserar sedan materialet som samlats in med hjälp av forskning och beprövad erfarenhet.

– Nu när jag har varit ute och arbetat i verkliga livet och pluggat samtidigt kan jag på ett helt annat sätt applicera teorierna på verkligheten.

Kontakt