Om utbildningen

Är du intresserad av att fördjupa dig inom socialt arbete eller planerar du att börja forska? Då kan masterprogrammet i socialt arbete vara något för dig. Här får du verktyg att självständigt analysera och utveckla socialt arbete som ämne och praktik. Du tränas i kritiskt tänkande, att ställa svåra frågor och att effektivt välja teorier och metoder för att analysera social sårbarhet och socialt arbete.  

Masterprogrammet har en stark koppling till den praktiska verkligheten och samhället runtomkring samtidigt som det är mycket inriktat på forskning. Det erbjuder en kvalitativ vidareutbildning för yrkesverksamma socionomer och liknande yrkesgrupper och öppnar också upp möjligheter för studenter att fortsätta med forskarstudier inom socialt arbete och närliggande områden. Målet är att stärka studenternas förmåga att hantera komplexa arbetsuppgifter och att använda forskningsresultat i praktiken. Undervisning och bedömning utförs av lärare som är aktivt engagerade i forskning och praktiskt socialt arbete. 

Du får möjlighet att välja bland många olika kurser och kurspaket som baseras på institutionens främsta forskningsområden. Du kan anpassa kurserna efter din inriktning eftersom kurserna erbjuds regelbundet.

En masterexamen i socialt arbete är en kompetensutveckling för socionomer och andra yrkesverksamma i människobehandlande organisationer. Arbetsmarknaden för socionomer ställer idag höga krav på specialiserad kompetens och därför fyller utbildningen en viktig funktion. 

Utbildningen tränar förmågan att kritiskt granska forskning, att använda olika forskningsmetoder och att producera vetenskapliga texter. Dessa förmågor är viktiga för utvecklingen av det praktiska sociala arbetet. Programmet ger också behörighet till fortsatta forskarstudier.

Internationella möjligheter

Det finns olika möjligheter för dig att göra en del av din utbildning i ett annat land. Exempelvis kan du göra en utbytestermin, skriva uppsats eller göra praktik utomlands. Möjligheterna kan variera beroende på din utbildning. 

Mer om internationella möjligheter på Studentwebben

CIM

Som student på fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen omfattande minst 180 hp inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp inom socialt arbete, folkhälsovetenskap, psykologi, sociologi, statsvetenskap, pedagogik, genusvetenskap, kriminologi eller motsvarande.

Urval

100% högskolepoäng

Maria ville fördjupa sig i ämnet

Maria Grönte jobbar som familjerättssekreterare på Malmö stad. Det innebär att hon gör utredningar på uppdrag av tingsrätten om familjesituationen när föräldrar ligger i vårdnadstvist.

Maria ville fördjupa sig i ämnet

Maria Grönte jobbar som familjerättssekreterare på Malmö stad. Det innebär att hon gör utredningar på uppdrag av tingsrätten om familjesituationen när föräldrar ligger i vårdnadstvist.

–  Det handlar om att utreda och ge förslag gällande vårdnad, boende och umgänge  utifrån vad som blir bäst för barnet.

Efter att ha jobbat ett par år kände Maria ett starkt behov av att kunna fördjupa sig i sitt ämne och valde att gå tillbaka till skolbänken.

– Jag tycker om att studera och att det är viktigt att ha kvar det teoretiska perspektivet när man jobbar. På jobbet är det fullt fokus på utredningar och då finns risken att man tappar det. 

– Efter min examen 2011 gick jag ut förutsättningslöst och fick jobb som barnavårdsutredare vilket jag är jättetacksam för. Jag har lärt mig otroligt mycket genom det. Samtidigt var det bra att komma tillbaka till studierna och fundera på ett annat plan. För mig var det att få tid att fördjupa mig inom ett område genom uppsatsarbetet.

Uppsatsarbetet gav mersmak

– Jag valde att inrikta mig på våld i nära relationer och utredningar på socialtjänsten. Jag kan se en likhet mellan uppsatsarbete och utredningsarbete. Man samlar in information genom samtal och observationer, tar med sig informationen till kontoret och analyserar sedan materialet som samlats in med hjälp av forskning och beprövad erfarenhet.

– Nu när jag har varit ute och arbetat i verkliga livet och pluggat samtidigt kan jag på ett helt annat sätt applicera teorierna på verkligheten.

Kontakt